VeraCrypt
aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Translations/Language.vi.xml
blob: 6e10c5c75f117e66f6614f5c7052ec23682f01aa (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<VeraCrypt>
 <localization prog-version= "1.26">
  <language langid="vi" name="Tiếng Việt" en-name="Vietnamese" version="0.1.0" translators="Nguyễn Kim Huy" />
  <font lang="vi" class="normal" size="11" face="default" />
  <font lang="vi" class="bold" size="13" face="Arial" />
  <font lang="vi" class="fixed" size="12" face="Lucida Console" />
  <font lang="vi" class="title" size="21" face="Times New Roman" />
  <entry lang="vi" key="IDCANCEL">Hủy</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_ALL_USERS">Cài đặt &amp;cho tất cả người dùng</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_BROWSE">X&amp;em...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_DESKTOP_ICON">Thêm biểu tượng VeraCrypt vào &amp;màn hình</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_DONATE">Donate now...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_FILE_TYPE">Liên hệ tập tin có &amp;đuôi .hc với VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_OPEN_CONTAINING_FOLDER">&amp;Mở vị trí đích khi chấm dứt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PROG_GROUP">Thêm VeraCrypt vào trình đơn &amp;Start</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_SYSTEM_RESTORE">Cấu tạo điểm &amp;Phục hồi Hệ thống</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_UNINSTALL">&amp;Hủy cài đặt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_WIZARD_MODE_EXTRACT_ONLY">&amp;Trích</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_WIZARD_MODE_INSTALL">&amp;Cài đặt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_INSTL_DLG">Trợ lý Thiết lập VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_UNINSTALL">Hủy cài đặt VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDHELP">&amp;Trợ giúp</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_EXTRACT_DESTINATION">Xin chọn hoặc gõ vị trí nơi bạn muốn đặt các tập tin được trích:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_INSTALL_DESTINATION">Xin chọn hoặc gõ vị trí nơi bạn muốn cài đặt các tập tin chương trình của VeraCrypt. Nếu thư mục được điền vào không có thì nó sẽ được tự động cấu tạo.</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_UNINSTALL_DIR">Nhấn Hủy cài đặt để gỡ bỏ VeraCrypt ra khỏi hệ thống này.</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_ABORT_BUTTON">Thoát ra</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_BENCHMARK">&amp;Benchmark</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_CIPHER_TEST">&amp;Thử</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_DEVICE_TRANSFORM_MODE_FORMAT">Cấu tạo tập đĩa được mã hóa và định dạng nó</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_DEVICE_TRANSFORM_MODE_INPLACE">Mã hóa phân vùng tại chỗ</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_DISPLAY_KEYS">Hiển thị các khóa được tạo ra(phần của chúng)</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_DISPLAY_POOL_CONTENTS">Hiển thị nội dung của công chung</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_DOWNLOAD_CD_BURN_SOFTWARE">Tải nhu liệu thâu CD/DVD xuống</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_FILE_CONTAINER">Cấu tạo một bộ chứa tập tin được mã hóa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_GB">&amp;GB</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_TB">&amp;TB</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_HIDDEN_SYSENC_INFO_LINK">Thêm thông tin</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_HIDDEN_VOL">Tập đĩa VeraCrypt được &amp;ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_HIDDEN_VOL_HELP">Thêm thông tin về tập đĩa được ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_HIDVOL_WIZ_MODE_DIRECT">Phương thức trực tiếp</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_HIDVOL_WIZ_MODE_FULL">Phương thức thông thường</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_KB">&amp;KB</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_KEYFILES_ENABLE">X&amp;ử dụng tập tin khóa</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_KEYFILES_TRY_EMPTY_PASSWORD">Try first to mount with an empty password</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_KEYFILES_RANDOM_SIZE">Random size ( 64 &lt;-&gt; 1048576 )</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_KEY_FILES">&amp;Tập tin khóa..</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_LINK_HASH_INFO">Thông tin về các thuật toán ước tính</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_LINK_MORE_INFO_ABOUT_CIPHER">Thêm thông tin về mật mã</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_LINK_PIM_INFO">Information on PIM</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_MB">&amp;MB</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_MORE_INFO_ON_CONTAINERS">Thêm thông tin về bộ chứa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_MORE_INFO_ON_SYS_ENCRYPTION">Thêm thông tin về hệ thống mã hóa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_MORE_INFO_SYS_ENCRYPTION">Thêm thông tin</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_MULTI_BOOT">Khởi động đa hệ</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_NONSYS_DEVICE">Mã hóa một phân vùng/ổ đĩa vô hệ</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_NO_HISTORY">Đừng bao giờ &amp;lưu lược sử</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_OPEN_OUTER_VOLUME">Mở tập đĩa bên ngoài</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PAUSE">&amp;Tạm dừng</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_PIM_ENABLE">Use P&amp;IM</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_NEW_PIM_ENABLE">Use PIM</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_QUICKFORMAT">Định dạng nhanh</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_SHOW_PASSWORD">&amp;Hiển thị mật mã</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_SHOW_PASSWORD_SINGLE">&amp;Hiển thị mật mã</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_SHOW_PIM">&amp;Display PIM</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_SINGLE_BOOT">Khởi động đơn hệ</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_STD_VOL">Tập đĩa VeraCrypt chuẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_SYSENC_HIDDEN">&amp;n</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_SYSENC_NORMAL">Thông thường</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_SYS_DEVICE">Mã hóa phân vùng hệ thống hoặc nguyên cả ổ đĩa hệ thống</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_SYS_PARTITION">Mã hóa phân vùng hệ thống của Windows</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_WHOLE_SYS_DRIVE">Mã hóa nguyên cả ổ đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_VOL_CREATION_WIZARD_DLG">Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_CLUSTER">Cụm</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_COLLECTING_RANDOM_DATA_NOTE">QUAN TRỌNG: Di chuyển con chuột của bạn càng ngẫu nhiên càng tốt trong cửa sổ này. Bạn di chuyển nó càng lâu càng tốt. Việc này gia tăng cường độ mật mã của các khóa mã hóa. Sau đó nhấn Kế tiếp để tiếp tục.</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_CONFIRM">&amp;Xác nhận:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_DONE">Hoàn tất</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_DRIVE_LETTER">Drive letter:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_ENCRYPTION_ALGO">Giải thuật mã hóa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_FILESYSTEM">Hệ thống tập tin</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_FILE_CONTAINER">Cấu tạo một đĩa được mã hóa ảo bên trong một tập tin. Thích hợp cho người dùng không kinh nghiệm.</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_FORMAT_OPTIONS">Tùy chọn</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_HASH_ALGO">Thuật toán Ước tính</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_HEADER_KEY">Khóa Đầu:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_LEFT">Trái</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_MASTER_KEY">Khóa Chính:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_MULTI_BOOT">Chọn tùy chọn này nếu có hai hệ điều hành hay nhiều hơn được cài đặt trong máy điện toán này.\n\nVí dụ:\n- Windows XP và Windows XP\n- Windows XP và Windows Vista\n- Windows và Mac OS X\n- Windows và Linux\n- Windows, Linux và Mac OS X</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_NON_SYS_DEVICE">Mã hóa một phân vùng vô hệ trên bất cứ ổ đĩa bên trong hay bên ngoài (ví dụ như một ổ đĩa flash). Cũng có thể cấu tạo một tập đĩa dấu được.</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_PARTIAL_POOL_CONTENTS">Nội dung gộp chung hiện tại (một phần)</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_PASS">Mật</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_PASSWORD">Mật mã:</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_PIM">Volume PIM:</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_OLD_PIM">Volume PIM:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_PROGRESS">Tiến triển:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_RANDOM_POOL">Gộp chung Ngẫu nhiên:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_SINGLE_BOOT">Chọn tùy chọn này nếu chỉ có một hệ điều hành được cài đặt trong máy điện toán này (ngay cả nếu nó được dùng bởi nhiều người).</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_SPEED">Tốc độ</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_STATUS">Trạng thái</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_SYSENC_KEYS_GEN_INFO">Các khóa, muối, và những dữ liệu khác đã được tạo ra. Nếu bạn muốn tạo ra khóa mới thì nhấn Ngược lại và sau đó nhấn Kế tiếp. Không thôi thì nhấn Kế tiếp để tiếp tục.</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_SYS_DEVICE">Mã hóa phân vùng/ổ đĩa nơi mà Windows được cài đặt. Bất cứ ai muốn đưọc truy cập và sử dụng hệ thống, đọc và viết tập tin, v.v. sẽ cần nhập đúng mật mã mỗi lần trước khi Windows khởi động. Cũng có thể cấu tạo một hệ thống dấu được.</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_SYS_PARTITION">Chọn tùy chọn này để mã hóa phân vùng nơi mà hệ điều hành Windows đang chạy hiện tại được cài đặt.</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_VOLUME_LABEL">Volume Label in Windows:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_WIPE_MODE">Phương thức tẩy:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDCLOSE">Đóng</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_ALLOW_ESC_PBA_BYPASS">Cho phép bỏ qua &amp;chứng thực tiền khởi động bằng cách bấm phím Esc (bật quản lý khởi động lên)</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_AUTORUN_DISABLE">Không làm gì cả</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_AUTORUN_MOUNT">&amp;Tự-nạp tập đĩa VeraCrypt lên (ghi rõ bên dưới)</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_AUTORUN_START">&amp;Bắt đầu VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_AUTO_DETECT_PKCS11_MODULE">Tự-&amp;Phát hiện Thư viện</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_BOOT_LOADER_CACHE_PASSWORD">&amp;Tạm trữ mật mã chứng thực tiền khởi động trong bộ nhớ của trình điều khiển (để nạp các tập đĩa vô hệ lên)</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_BROWSE_DIRS">Duyệt...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_BROWSE_FILES">Duyệt...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_CACHE">Tạm trữ các mật mã và tập &amp;tin khóa trong bộ nhớ</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_CLOSE_BKG_TASK_WHEN_NOVOL">Thoát ra khi không có tập đĩa nào được nạp lên</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_CLOSE_TOKEN_SESSION_AFTER_MOUNT">&amp;Đóng phiên chạy của hiệu bài (đăng xuất) sau khi một tập đĩa được nạp lên thành công</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_COPY_EXPANDER">Include VeraCrypt Volume Expander</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_COPY_WIZARD">Thêm Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa VeraCrypt vào</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_CREATE">Cấu tạo</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_CREATE_VOLUME">Cấu tạo Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_DISABLE_BOOT_LOADER_OUTPUT">Đừng cho thấy bất cứ văn bản nào trong màn ảnh chứng thực tiền khởi động (ngoại trừ thông điệp riêng bên dưới)</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_DISABLE_EVIL_MAID_ATTACK_DETECTION">Disable "Evil Maid" attack detection</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_ENABLE_HARDWARE_ENCRYPTION">Accelerate AES encryption/decryption by using the AES instructions of the processor (if available)</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_ENABLE_KEYFILES">Xử dụng tập tin khóa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_ENABLE_NEW_KEYFILES">Xử dụng tập tin khóa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_EXIT">Thoát ra</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_FAVORITES_HELP_LINK">Help on favorite volumes</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_FAVORITE_DISABLE_HOTKEY">Do not mount selected volume when 'Mount Favorite Volumes' &amp;hot key is pressed</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_ON_ARRIVAL">Mount selected volume when its host device gets &amp;connected</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_ON_LOGON">Mount selected volume upon log&amp;on</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_READONLY">Mount selected volume as read-o&amp;nly</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_FAVORITE_MOUNT_REMOVABLE">Mount selected volume as remo&amp;vable medium</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_FAVORITE_MOVE_DOWN">Move &amp;Down</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_FAVORITE_MOVE_UP">Move &amp;Up</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_FAVORITE_OPEN_EXPLORER_WIN_ON_MOUNT">Open &amp;Explorer window for selected volume when successfully mounted</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_FAVORITE_REMOVE">Gỡ bỏ</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_FAVORITE_USE_LABEL_IN_EXPLORER">Use favorite label as Explorer drive label</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_FAV_VOL_OPTIONS_GLOBAL_SETTINGS_BOX">Global Settings</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_HK_DISMOUNT_BALLOON_TOOLTIP">Display balloon tooltip after successful hot-key dismount</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_HK_DISMOUNT_PLAY_SOUND">Play system notification sound after successful hot-key dismount</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_HK_MOD_ALT">Alt</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_HK_MOD_CTRL">Ctrl</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_HK_MOD_SHIFT">Shift</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_HK_MOD_WIN">Win</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_HOTKEY_ASSIGN">Gán</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_HOTKEY_REMOVE">Gỡ bỏ</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_KEYFILES">Tập tin khóa...</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_LIMIT_ENC_THREAD_POOL">Do not use the following number of logical processors for encryption/decryption:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_MORE_INFO_ON_HW_ACCELERATION">Thêm thông tin</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_MORE_INFO_ON_THREAD_BASED_PARALLELIZATION">Thêm thông tin</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_MORE_SETTINGS">Thêm Thiết lập...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_MOUNTALL">Các Thiết bị &amp;Tự-Nạp lên</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_MOUNT_OPTIONS">Nạp Tùy &amp;chọn lên...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_MOUNT_READONLY">Nạp tập đĩa kiểu chỉ-đọc lên</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_NEW_KEYFILES">Tập tin khóa...</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_OLD_PIM_HELP">(Empty or 0 for default iterations)</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_PIM_HELP">(Empty or 0 for default iterations)</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PREF_BKG_TASK_ENABLE">Được bật lên</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PREF_CACHE_PASSWORDS">Tạm trữ mật mã trong bộ nhớ của trình điều khiển</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PREF_DISMOUNT_INACTIVE">Tự-tháo tập đĩa xuống sau khi không có dữ liệu nào được đọc/viết vào nó trong</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PREF_DISMOUNT_LOGOFF">Người dùng đăng xuất</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_PREF_DISMOUNT_SESSION_LOCKED">User session locked</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PREF_DISMOUNT_POWERSAVING">Đang vào phương thức tiết kiệm năng lượng</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PREF_DISMOUNT_SCREENSAVER">Bảo vệ màn hình được khởi chạy</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PREF_FORCE_AUTO_DISMOUNT">Bắt buộc tự-tháo xuống ngay cả nếu tập đĩa có chứa tập tin hay thư mục còn mở</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PREF_LOGON_MOUNT_DEVICES">Nạp tất cả các tập đĩa VeraCrypt có thiết bị làm chủ lên</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PREF_LOGON_START">Bắt đầu Tác vụ Phụ của VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PREF_MOUNT_READONLY">Nạp các tập đĩa kiểu chỉ-đọc lên</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PREF_MOUNT_REMOVABLE">Nạp các tập đĩa kiểu môi trường chứa rời được lên</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PREF_OPEN_EXPLORER">Mở cửa sổ Explorer của tập đĩa được nạp lên thành công</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_PREF_TEMP_CACHE_ON_MULTIPLE_MOUNT">Temporarily cache password during "Mount Favorite Volumes" operations</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_PREF_USE_DIFF_TRAY_ICON_IF_VOL_MOUNTED">Use a different taskbar icon when there are mounted volumes</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PREF_WIPE_CACHE_ON_AUTODISMOUNT">Xóa mật mã được tạm trữ khi tự-tháo xuống</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PREF_WIPE_CACHE_ON_EXIT">Xóa mật mã được tạm trữ khi ra khỏi</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PRESERVE_TIMESTAMPS">Duy trì dấu giờ của các bộ chứa tập tin</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_RESET_HOTKEYS">Đặt lại</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_SELECT_DEVICE">Chọn Thiết bị...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_SELECT_FILE">Chọn Tập tin...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_SELECT_PKCS11_MODULE">Chọn &amp;Thư viện...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_SHOW_PASSWORD_CHPWD_NEW">Hiển thị mật mã</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_SHOW_PASSWORD_CHPWD_ORI">Hiển thị mật mã</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_TRAVEL_OPEN_EXPLORER">Mở cửa sổ &amp;Explorer cho tập đĩa được nạp lên</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_TRAV_CACHE_PASSWORDS">&amp;Tạm trữ mật mã trong bộ nhớ của trình điều khiển</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_TRUECRYPT_MODE">TrueCrypt Mode</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_UNMOUNTALL">Th&amp;áo Tất cả xuống</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_VOLUME_PROPERTIES">Đặc tính của Tập đĩa...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_VOLUME_TOOLS">Công cụ của Tập đĩa...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_WIPE_CACHE">&amp;Tẩy Bộ tạm trữ</entry>
  <entry lang="en" key="IDD_DEFAULT_MOUNT_PARAMETERS">VeraCrypt - Mount Parameters</entry>
  <entry lang="en" key="IDD_FAVORITE_VOLUMES">VeraCrypt - Favorite Volumes</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_HOTKEYS_DLG">VeraCrypt - Các khóa kích hoạt cho Nguyên cả Hệ thống</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_MOUNT_DLG">VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_PASSWORDCHANGE_DLG">Thay đổi Mật mã hoặc Tập tin khóa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_PASSWORD_DLG">Nhập vào Mật mã của Tập đĩa VeraCrypt</entry>
  <entry lang="en" key="IDD_PERFORMANCE_SETTINGS">VeraCrypt - Performance and Driver Options</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_PREFERENCES_DLG">VeraCrypt - Tùy thích</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_SYSENC_SETTINGS">VeraCrypt - Thiết lập Mã hóa Hệ thống</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_TOKEN_PREFERENCES">VeraCrypt - Các tùy thích của Hiệu bài Bảo mật</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_TRAVELER_DLG">Thiết kế Đĩa Di chuyển của VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_VOLUME_PROPERTIES">Đặc tính của Tập đĩa VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_ABOUT">Về...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_ADD_REMOVE_VOL_KEYFILES">Thêm/Bỏ Tập tin khóa vào/từ Tập đĩa...</entry>
  <entry lang="en" key="IDM_ADD_VOLUME_TO_FAVORITES">Add Mounted Volume to Favorites...</entry>
  <entry lang="en" key="IDM_ADD_VOLUME_TO_SYSTEM_FAVORITES">Add Mounted Volume to System Favorites...</entry>
  <entry lang="en" key="IDM_ANALYZE_SYSTEM_CRASH">Analyze a System Crash...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_BACKUP_VOL_HEADER">Sao lưu Phần đầu của Tập đĩa...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_BENCHMARK">Tiêu chuẩn...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_CHANGE_HEADER_KEY_DERIV_ALGO">Đặt Khóa Đầu của Thuật toán Chuyển hóa...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_CHANGE_PASSWORD">Đổi mật mã của Tập đĩa...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_CHANGE_SYS_HEADER_KEY_DERIV_ALGO">Đặt Khóa Đầu của Thuật toán Chuyển hóa...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_CHANGE_SYS_PASSWORD">Đổi mật mã...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_CLEAR_HISTORY">Xóa lược sử của Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_CLOSE_ALL_TOKEN_SESSIONS">Đóng Tất cả các Phiên chạy của Hiệu bài Bảo mật</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_CONTACT">Liên hệ...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_CREATE_HIDDEN_OS">Cấu tạo Hệ điều hành Ẩn...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_CREATE_RESCUE_DISK">Cấu tạo Đĩa Cứu hộ...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_CREATE_VOLUME">Cấu tạo Tập đĩa mới...</entry>
  <entry lang="en" key="IDM_DECRYPT_NONSYS_VOL">Permanently Decrypt...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_DEFAULT_KEYFILES">Tập tin khóa Mặc định...</entry>
  <entry lang="en" key="IDM_DEFAULT_MOUNT_PARAMETERS">Default Mount Parameters...</entry>
  <entry lang="en" key="IDM_DONATE">Donate now...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_ENCRYPT_SYSTEM_DEVICE">Mã hóa Phân vùng Hệ thống/Ổ đĩa...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_FAQ">Câu hỏi thông dụng</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_HELP">Hướng dẫn</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_HOMEPAGE">Trang chủ</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_HOTKEY_SETTINGS">Phím nóng...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_KEYFILE_GENERATOR">Cấu tạo Tập tin khóa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_LANGUAGE">Ngôn ngữ...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_LICENSE">Các Lưu ý Pháp lý</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_MANAGE_TOKEN_KEYFILES">Quản lý Các tập tin khóa của Hiệu bài Bảo mật...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_MOUNTALL">Tự-Nạp lên Tất cả các Tập đĩa có Thiết bị làm chủ</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_MOUNT_FAVORITE_VOLUMES">Nạp các Tập đĩa được Chuộng lên</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_MOUNT_SYSENC_PART_WITHOUT_PBA">Nạp lên mà Không cần &amp;Chứng thực Tiền Khởi động...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_MOUNT_VOLUME">Nạp Tập đĩa lên</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_MOUNT_VOLUME_OPTIONS">Nạp Tập đĩa với các Tùy chọn lên</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_NEWS">Tin tức</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_ONLINE_HELP">Trợ giúp trực tuyến</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_ONLINE_TUTORIAL">Bài học cho người bắt đầu</entry>
  <entry lang="en" key="IDM_ORGANIZE_FAVORITES">Organize Favorite Volumes...</entry>
  <entry lang="en" key="IDM_ORGANIZE_SYSTEM_FAVORITES">Organize System Favorite Volumes...</entry>
  <entry lang="en" key="IDM_PERFORMANCE_SETTINGS">Performance/Driver Configuration</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_PERMANENTLY_DECRYPT_SYS">Giải mã vĩnh viễn Phân vùng Hệ thống/Ổ đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_PREFERENCES">Sở thích...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_REFRESH_DRIVE_LETTERS">Cập nhật các Chữ hiệu Ổ đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_REMOVE_ALL_KEYFILES_FROM_VOL">Bỏ Tất cả Tập tin khóa ra khỏi Tập đĩa...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_RESTORE_VOL_HEADER">Khôi phục Phần đầu của Tập đĩa...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_RESUME_INTERRUPTED_PROC">Tiếp tục lại các quá trình bị gián đoạn</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_SELECT_DEVICE">Chọn thiết bị...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_SELECT_FILE">Chọn tập tin...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_SYSENC_RESUME">Tiếp tục lại các quá trình bị gián đoạn</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_SYSENC_SETTINGS">Mã hóa hệ thống...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_SYSTEM_ENCRYPTION_STATUS">Đặc tính...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_SYS_ENC_SETTINGS">Thiết lập...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_SYS_FAVORITES_SETTINGS">Các Tập đĩa Hệ thống được Chuộng...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_TC_DOWNLOADS">Tải xuống</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_TEST_VECTORS">Vectơ Thử nghiệm...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_TOKEN_PREFERENCES">Các Hiệu bài Bảo mật...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_TRAVELER">Thiết kế Đĩa Di chuyển...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_UNMOUNTALL">Tháo Tất cả các Tập đĩa xuống</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_UNMOUNT_VOLUME">Tháo Tập đĩa xuống</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_VERIFY_RESCUE_DISK">Kiểm tra Đĩa Cứu hộ</entry>
  <entry lang="en" key="IDM_VERIFY_RESCUE_DISK_ISO">Verify Rescue Disk Image</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_VERSION_HISTORY">Lịch sử phiên bản</entry>
  <entry lang="en" key="IDM_VOLUME_EXPANDER">Volume Expander</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_VOLUME_PROPERTIES">Đặc tính của Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_VOLUME_WIZARD">Trợ giúp Cấu tạo Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_WEBSITE">Trang Web của VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDM_WIPE_CACHE">Tẩy Mật mã được Tạm trữ</entry>
  <entry lang="vi" key="IDOK">Đồng ý</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_ACCELERATION_OPTIONS">Hardware Acceleration</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_ASSIGN_HOTKEY">Phím tắt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_AUTORUN">Cấu hình Tự chạy (autorun.inf)</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_AUTO_DISMOUNT">Tự-Tháo xuống</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_AUTO_DISMOUNT_ON">Tháo tất cả xuống khi:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_BOOT_LOADER_SCREEN_OPTIONS">Các Tùy chọn của Màn hình Bộ tải Khởi nạp</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_CONFIRM_PASSWORD">Xác nhận mật mã:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_CURRENT">Hiện tại</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_CUSTOM_BOOT_LOADER_MESSAGE">Hiển thị thông điệp riêng này trong màn hình chứng thực tiền khởi động (tối đa 24 ký tự):</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_DEFAULT_MOUNT_OPTIONS">Tùy chọn của Nạp mặc định</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_DISMOUNT_ACTION">Tùy chọn phím nóng</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_DRIVER_OPTIONS">Driver Configuration</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_ENABLE_EXTENDED_IOCTL_SUPPORT">Enable extended disk control codes support</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_FAVORITE_LABEL">Label of selected favorite volume:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_FILE_SETTINGS">Thiếp lập tập tin</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_HOTKEY_KEY">Khóa để giao cho:</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_HW_AES_SUPPORTED_BY_CPU">Processor (CPU) in this computer supports hardware acceleration for AES:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_LOGON">Hành động cần làm ngay khi đăng nhập vào Windows</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_MINUTES">phút</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_MOUNT_LETTER">Nạp tập đĩa lên thành chữ hiệu ổ đĩa:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_MOUNT_SETTINGS">Thiết lập Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_NEW">Mới</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_NEW_PASSWORD">Mật mã:</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_PARALLELIZATION_OPTIONS">Thread-Based Parallelization</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_PKCS11_LIB_PATH">Đường dẫn Thư viện của PKCS #11</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_PKCS5_PRF">PKCS-5 PRF:</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_NEW_PKCS5_PRF">PKCS-5 PRF:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_PW_CACHE_OPTIONS">Tạm trữ Mật mã</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_SECURITY_OPTIONS">Tùy chọn bảo mật</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_TASKBAR_ICON">Tác vụ Phụ của VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_TRAVELER_MOUNT">Tập đĩa VeraCrypt để nạp lên (tương quan với gốc của đĩa di chuyển):</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_TRAVEL_INSERTION">Khi chèn đĩa di chuyển vào:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_TRAVEL_ROOT">Cấu tạo các tập tin cho đĩa di chuyển tại (thư mục gốc của đĩa di chuyển):</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_VOLUME">Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_WINDOWS_RELATED_SETTING">Cửa sổ</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_ADD_KEYFILE_PATH">Thêm đường dẫn...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_AUTO">&amp;Tự-Kiểm Tất cả</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_CONTINUE">Tiếp tục</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_DECRYPT">Giải mã</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_DELETE">Xóa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_ENCRYPT">&amp;Mã hóa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_EXPORT">&amp;Xuất...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_GENERATE_AND_SAVE_KEYFILE">Tạo ra và Lưu lại Tập tin khóa...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_GENERATE_KEYFILE">&amp;Tạo ra Tập tin khóa Ngẫu nhiên...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_GET_LANG_PACKS">Tải về bộ ngôn ngữ</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_HW_AES_LABEL_LINK">Hardware-accelerated AES:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_IMPORT_KEYFILE">&amp;Nhập Tập tin khóa vào Hiệu bài...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_KEYADD">Thêm tập tin...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_KEYFILES_ENABLE_HIDVOL_PROT">X&amp;ử dụng các tập tin khóa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_KEYFILES_HIDVOL_PROT">&amp;Các tập tin khóa...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_KEYREMOVE">Gỡ bỏ</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_KEYREMOVEALL">Gỡ bỏ toàn bộ</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_LINK_HIDVOL_PROTECTION_INFO">Bảo vệ tập đĩa ẩn là gì?</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_LINK_KEYFILES_INFO">Thêm tin tức về tập tin khóa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_MOUNT_REMOVABLE">Nạp tập đĩa kiểu &amp;môi trường chứa rời được lên</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_MOUNT_SYSENC_PART_WITHOUT_PBA">Nạp phân vùng lên bằng cách sử dụng mã hóa hệ thống mà không cần chứng thực tiền khởi động</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_PARALLELIZATION_LABEL_LINK">Parallelization:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PERFORM_BENCHMARK">Tiêu chuẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PRINT">Trong</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_PROTECT_HIDDEN_VOL">&amp;Bảo vệ tập đĩa ẩn khỏi bị tổn hại gây ra bởi viết vào tập đĩa bên ngoài</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_RESET">&amp;Đặt lại</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_SHOW_PASSWORD_MO">&amp;Hiển thị mật mã</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_TOKEN_FILES_ADD">Chèn các Tập tin &amp;Hiệu bài...</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_USE_EMBEDDED_HEADER_BAK">Xử dụng sao lưu của phần đầu được gắn vào trong &amp;tập đĩa nếu có sẵn</entry>
  <entry lang="vi" key="IDC_XTS_MODE_ENABLED">Phương thức XTS</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_ABOUT_DLG">Về VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_BENCHMARK_DLG">VeraCrypt - Tiêu chuẩn Thuật toán Mã hóa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_CIPHER_TEST_DLG">VeraCrypt - Vectơ Thử nghiệm</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_COMMANDHELP_DLG">Trợ giúp dòng lệnh</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_KEYFILES">VeraCrypt - Các tập tin khóa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_KEYFILE_GENERATOR">VeraCrypt - Hàm tạo Tập tin khóa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_LANGUAGE">VeraCrypt - Ngôn ngữ</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_MOUNT_OPTIONS">VeraCrypt - Các tùy chọn để Nạp lên</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_NEW_TOKEN_KEYFILE">Các Đặc tính của Tập tin khóa của Hiệu bài Bảo mật Mới</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_RANDOM_POOL_ENRICHMENT">VeraCrypt - Phong phú Công chung Ngẫu nhiên</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_RAWDEVICES_DLG">Chọn lựa Phân vùng hoặc Thiết bị</entry>
  <entry lang="en" key="IDD_STATIC_MODELESS_WAIT_DLG">VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_TOKEN_KEYFILES">Các tập tin khóa của Hiệu bài Bảo mật</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_TOKEN_PASSWORD">Cần mật mã/PIN của hiệu bài bảo mật</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_ACTIVE_LANG_PACK">Bộ ngôn ngữ</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_BOX_BENCHMARK_INFO">Tốc độ bị ảnh hưởng bởi độ tải của CPU và các đặc tính của thiết bị chứa.\n\nNhững thử nghiệm này xảy ra ở trong RAM.</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_BUFFER_SIZE">Kích cỡ Tăng đệm:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_CIPHER">Mật mã:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_HIDDEN_PROT_PASSWD">M&amp;ật khẩu cho tập đĩa ẩn:\n(nếu trống, bộ tạm trữ được dùng)</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_HIDDEN_VOL_PROTECTION">Bảo vệ Tập đĩa Ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_KEY">Kích cỡ khóa:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_KEYFILE_GENERATOR_NOTE">QUAN TRỌNG: Di chuyển con chuột của bạn càng nhiều trong cửa sổ này càng tốt. Bạn làm càng lâu càng tốt. Chuyện này gia tăng rất nhiều sức mã hóa của tập tin khóa.</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_KEYFILE_WARNING">CẢNH BÁO: Nếu bạn mất một tập tin khóa hoặc nếu bất cứ phần nào trong 1024 kilobytes đầu của nó thay đổi thì sẽ không thể nào nạp lên các tập đĩa nào dùng tập tin khóa được!</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_KEY_UNIT">bits</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_NUMBER_KEYFILES">Số tập tin khóa:</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_KEYFILES_SIZE">Keyfiles size (in Bytes):</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_KEYFILES_BASE_NAME">Keyfiles base name:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_LANGPACK_AUTHORS">Dịch bởi:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_PLAINTEXT">Kích cỡ chữ thường:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_PLAINTEXT_SIZE_UNIT">bits</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_POOL_CONTENTS">Nội dung của công chung hiện tại</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_PRF">Đang pha trộn PRF:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_RANDOM_POOL_ENRICHMENT_NOTE">QUAN TRỌNG: Di chuyển con chuột của bạn càng nhiều trong cửa sổ này càng tốt. Bạn làm càng lâu càng tốt. Chuyện này gia tăng sự bảo mật. Khi xong thì nhấn 'Tiếp tục'.</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_SECONDARY_KEY">Khóa phụ (hexadecimal)</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_SECURITY_TOKEN">Hiệu bài bảo mật:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_SORT_METHOD">Phương pháp sắp xếp:</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_STATIC_MODELESS_WAIT_DLG_INFO">Please wait. This process may take a long time...</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_STATIC_MODAL_WAIT_DLG_INFO">Please wait...\nThis process may take a long time and VeraCrypt may seem unresponsive.</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_TEST_BLOCK_NUMBER">Số khối:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_TEST_CIPHERTEXT">Chữ mã hóa (hexadecimal)</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_TEST_DATA_UNIT_NUMBER">Số đơn vị dữ liệu (64-bit hexadecimal, kích cỡ đơn vị dữ liệu là 512 bytes)</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_TEST_KEY">Khóa (hexadecimal)</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_TEST_PLAINTEXT">Chữ thô (hexadecimal)</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_TOKEN_KEYFILE_NAME">Tên của Tập tin khóa:</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_XTS_MODE">Phương thức XTS</entry>
  <entry lang="vi" key="MENU_SYSTEM_ENCRYPTION">Hệ thống</entry>
  <entry lang="vi" key="MENU_VOLUMES">&amp;Tập đĩa</entry>
  <entry lang="en" key="MENU_FAVORITES">Favor&amp;ites</entry>
  <entry lang="vi" key="MENU_TOOLS">Công cụ</entry>
  <entry lang="vi" key="MENU_SETTINGS">Thiết lập</entry>
  <entry lang="vi" key="MENU_HELP">Giúp đỡ</entry>
  <entry lang="vi" key="MENU_WEBSITE">Trang chủ</entry>
  <entry lang="vi" key="ABOUTBOX">&amp;Về...</entry>
  <entry lang="vi" key="ACCESSMODEFAIL">Thuộc tính chỉ-đọc của tập đĩa cũ của bạn không thể thay được. Xin kiểm soát lại các quyền truy cập tập tin.</entry>
  <entry lang="vi" key="ACCESS_DENIED">Lỗi: Truy cập bị từ khước.\n\nPhân vùng mà bạn đang truy cập có chiều dài 0 khu vực, hoặc nó là thiết bị khởi động.</entry>
  <entry lang="vi" key="ADMINISTRATOR">Quản lý</entry>
  <entry lang="vi" key="ADMIN_PRIVILEGES_DRIVER">Để nạp trình điều khiển của VeraCrypt lên, bạn cần đăng nhập vào một trương mục có quyền quản lý.</entry>
  <entry lang="vi" key="ADMIN_PRIVILEGES_WARN_DEVICES">Xin lưu ý là để mã hóa/Giải/định dạng một phân vùng/thiết bị thì bạn cần đăng nhập vào một trương mục có quyền quản lý.\n\nChuyện này không áp dụng với các tập đĩa có tập tin làm chủ.</entry>
  <entry lang="vi" key="ADMIN_PRIVILEGES_WARN_HIDVOL">Để cấu tạo một tập đĩa ẩn bạn cần đăng nhập vào một trương mục có quyền quản lý.\n\nTiếp tục không?</entry>
  <entry lang="vi" key="ADMIN_PRIVILEGES_WARN_NTFS">Xin lưu ý là để định dạng tập đĩa theo dạng NTFS bạn cần đăng nhập vào một trương mục có quyền quản lý.\n\nKhông thôi có quyền quản lý, bạn có thể định dạng tập đĩa theo dạng FAT.</entry>
  <entry lang="vi" key="AES_HELP">Mã hóa được chấp thuận bởi FIPS (Rijndael, phát hành năm 1998) có thể được sử dụng bởi các bộ và cơ quan Hoa Kỳ để bảo vệ những tin tức mật cho đến mức tối mật. 256-bit key, 128-bit block, 14 rounds (AES-256). Phương thức của thao tác là XTS.</entry>
  <entry lang="vi" key="ALREADY_MOUNTED">Tập đĩa đã được nạp lên rồi.</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_SELF_TESTS_FAILED">LƯU Ý: Ít nhất một sự mã hóa hoặc thuật toán ước tính đã không qua được những kiểm tra tự động được đặt!\n\nCài đặt VeraCrypt có thể bị hỏng.</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_NOT_ENOUGH_RANDOM_DATA">LƯU Ý: Không đủ dữ liệu trong công chung Hàm tạo Số Ngẫu nhiên để cung cấp số lượng dữ liệu ngẫu nhiên được yêu cầu.\n\nBạn không nên tiếp tục thêm nữa. Xin chọn 'Report một Bug' từ trình đơn Help, và báo cáo lỗi này.</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_HARDWARE_ERROR">Ổ đĩa bị tổn hại (có một phần bị hỏng trong đó) hoặc một đường dây bị tổn hại, hoặc bộ nhớ bị trục trặc.\n\nXin lưu ý đây là một vấn đề với cương liệu của bạn, không phải với VeraCrypt. Vì vậy, xin ĐỪNG báo cáo đây là một lỗi/vấn đề trong VeraCrypt và xin ĐỪNG xin giúp đỡ với chuyện này trong các Diễn đàn của VeraCrypt. Xin liên lạc với ban hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp máy điện toán của bạn để xin giúp đỡ. Cám ơn bạn.\n\nLưu ý: Nếu lỗi xảy ra nhiều lần tại cùng một chỗ thì điều đó rất có thể gây ra bởi một khối đĩa xấu, mà có thể dùng nhu liệu của hãng khác để sửa được (lưu ý là trong nhiều trường hợp, lệnh 'chkdsk /r' không thể sửa nó được vì nó chỉ làm được ở cấp hệ thống tập tin; trong một vài trường hợp, ngay cả công cụ 'chkdsk' cũng không tìm được nó).</entry>
  <entry lang="en" key="DEVICE_NOT_READY_ERROR">If you are accessing a drive for removable media, please make sure that a medium is inserted in the drive. The drive/medium may also be damaged (there may be a physical defect on it) or a cable may be damaged/disconnected.</entry>
  <entry lang="vi" key="WHOLE_DRIVE_ENCRYPTION_PREVENTED_BY_DRIVERS">Hệ thống của bạn dường như đang dùng các trình điều khiển chipset riêng có chứa một lỗi ngăn cản việc mã hóa toàn bộ ổ đĩa hệ thống.\n\nXin cập nhật hoặc hủy cài đặt bất cứ trình điều khiển chipset riêng (không phải của Microsoft) trước khi tiến hành. Nếu chuyện này không giúp ích được thì thử chỉ mã hóa phân vùng hệ thống thôi.</entry>
  <entry lang="vi" key="BAD_DRIVE_LETTER">Ký tự Ổ đĩa không hợp lệ.</entry>
  <entry lang="vi" key="INVALID_PATH">Đường dẫn không hợp lệ.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANCEL">Hủy bỏ</entry>
  <entry lang="vi" key="CANNOT_CALC_SPACE">Không thể truy cập thiết bị được. Đảm bảo thiết bị được chọn đã có và không đang được dùng bởi hệ thống.</entry>
  <entry lang="vi" key="CAPSLOCK_ON">Cảnh báo: Caps Lock đang bật. Việc này có thể làm cho bạn nhập mật mã không đúng.</entry>
  <entry lang="vi" key="VOLUME_TYPE_TITLE">Loại Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_VOLUME_TYPE_HELP">Chuyện bạn bị người khác buộc nói ra mật mã của một tập đĩa được mã hóa có thể xảy ra. Có nhiều trường hợp bạn không thể từ chối nói ra mật mã (ví dụ như tra tấn). Sử dụng một tập đĩa được gọi là ẩn cho phép bạn giải quyết những trường hợp như thế mà không phải nói ra mật mã cho tập đĩa của bạn.</entry>
  <entry lang="vi" key="NORMAL_VOLUME_TYPE_HELP">Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn cấu tạo một tập đĩa VeraCrypt thông thường.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_OS_PRECLUDES_SINGLE_KEY_WDE">Xin lưu ý là nếu bạn muốn một hệ điều hành được cài đặt trong một tập đĩa ẩn có phân vùng-làm chủ thì toàn cả ổ đĩa hệ thống không thể được mã hóa chỉ bằng một khóa đơn độc.</entry>
  <entry lang="vi" key="CIPHER_HIDVOL_HOST_TITLE">Các Tùy chọn Mã hóa Tập đĩa Bên ngoài</entry>
  <entry lang="vi" key="CIPHER_HIDVOL_TITLE">Các Tùy chọn Mã hóa Tập đĩa Ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="CIPHER_TITLE">Tùy chọn mã hóa</entry>
  <entry lang="vi" key="CLEAN_WINMRU_FAILED">CẢNH BÁO: Không dọn sạch được đường dẫn của tập đĩa/tập tin khóa được chọn (được nhớ bởi bộ chọn tập tin)!</entry>
  <entry lang="vi" key="COMPRESSION_NOT_SUPPORTED">Lỗi: Bộ chứa đã bị ép lại ở cấp hệ thống tập tin. VeraCrypt không hỗ trợ các bộ chứa bị ép lại (lưu ý là việc ép những dữ liệu được mã hóa lại là vô ích và dư thừa).\n\nXin tắt việc ép bộ chứa lại bằng cách theo những bước sau đây:\n1) Nhấn phải vào bộ chứa trong Windows Explorer (không phải trong VeraCrypt).\n2) Chọn 'Đặc tính'.\n3) Trong hộp thoại 'Đặc tính', nhấn 'Cấp cao'.\n4) Trong hộp thoại 'Thuộc tính Cấp cao', tắt tùy chọn 'Ép nội dung lại để tiết kiệm chỗ trống trong đĩa' và nhấn 'OK'.\n5) Trong hộp thoại 'Đặc tính', nhấn 'OK'.</entry>
  <entry lang="vi" key="CREATE_FAILED">Không cấu tạo tập đĩa %s được</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_FREE_BYTES">Kích cỡ của %s là %.2f bytes</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_FREE_KB">Kích cỡ của %s là %.2f KB</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_FREE_MB">Kích cỡ của %s là %.2f MB</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_FREE_GB">Kích cỡ của %s là %.2f GB</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_FREE_TB">Kích cỡ của %s là %.2f TB</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_FREE_PB">Kích cỡ của %s là %.2f PB</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_IN_USE_FORMAT">CẢNH BÁO: Thiết bị/phân vùng đang được dùng bởi hệ điều hành hoặc các ứng dụng. Định dạng thiết bị/phân vùng có thể làm cho dữ liệu bị hỏng và hệ thống không ổn định.\n\nTiếp tục không?</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_IN_USE_INPLACE_ENC">Cảnh báo: Phân vùng đang được dùng bởi hệ điều hành hoặc các ứng dụng. Bạn nên đóng bất cứ ứng dụng nào có thể đang sử dụng phân vùng này (kể luôn nhu liệu chống vi-rút).\n\nTiếp tục không?</entry>
  <entry lang="vi" key="FORMAT_CANT_DISMOUNT_FILESYS">Lỗi: Thiết bị/phân vùng có chứa một hệ thống tập tin mà không thể tháo xuống được. Hệ thống tập tin có thể đang được dùng bởi hệ điều hành. Định dạng thiết bị/phân vùng sẽ rất có thể làm cho dữ liệu bị hỏng và hệ thống bị bất ổn.\n\nĐể giải quyết vấn đề này, chúng tôi đề nghị trước tiên bạn xóa bỏ phân vùng và sau đó cấu tạo nó lại mà không có định dạng. Để làm thế, theo những bước sau đây:\n1) Nhấn phải vào biểu tượng 'Computer' (hoặc 'My Computer') trong 'Trình đơn Start' và chọn 'Quản lý'. Cửa sổ 'Computer Management' sẽ hiện ra.\n2) Trong cửa sổ 'Computer Management', chọn 'Lưu trữ' &gt; 'Disk Management'.\n3) Nhấn phải vào phân vùng mà bạn muốn mã hóa và chọn 'Xóa Phân vùng', hay 'Xóa Tập đĩa', hay 'Xóa Ổ đĩa theo Lôgic'.\n4) Nhấn 'Có'. Nếu Windows yêu cầu bạn bắt đầu máy lại thì làm vậy. Sau đó, lập lại các bước 1 và 2 và tiếp tục từ bước 5.\n5) Nhấn phải vào khu vực chỗ chưa được phân phối/trống và chọn 'Phân vùng Mới', hay 'Tập đĩa Đơn giản Mới', hay 'Ổ đĩa Lôgic Mới'.\n6) Cửa sổ 'Trợ lý Phân vùng Mới' hay 'Trợ lý Tập đĩa Đơn giản Mới' sẽ hiện ra bây giờ; theo những chỉ dẫn của nó. Trên trang trợ lý mang tựa đề 'Định dạng Phân vùng', chọn 'Đừng định dạng phân vùng này' hay 'Đừng định dạng tập đĩa này'. Trên cùng trợ lý, nhấn 'Kế tiếp' và sau đó 'Kết thúc'.\n7) Lưu ý là đường dẫn thiết bị mà bạn đã chọn trong VeraCrypt bây giờ có thể sai. Vì vậy, ra khỏi Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa VeraCrypt (nếu nó vẫn còn chạy) và sau đó bắt đầu lại.\n8) Thử mã hóa thiết bị/phân vùng lại.\n\nNếu VeraCrypt nhiều lần không mã hóa thiết bị/phân vùng được thì thay vào đó, bạn có thể tính đến chuyện cấu tạo một bộ chứa tập tin.</entry>
  <entry lang="vi" key="INPLACE_ENC_CANT_LOCK_OR_DISMOUNT_FILESYS">Lỗi: Hệ thống tập tin không thể được khóa và/hay tháo xuống. Nó có thể đang được dùng bởi hệ thống hoặc các ứng dụng (ví dụ như nhu liệu chống vi rút). Mã hóa phân vùng có thể làm cho dữ liệu bị hỏng và hệ thống không ổn định.\n\nXin đóng bất cứ ứng dụng nào có thể đang dùng hệ thống tập tin (kể luôn nhu liệu chống vi rút) và thử lại. Nếu nó không giúp được thì xin theo những bước bên dưới.</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_IN_USE_INFO">CẢNH BÁO: Một vài thiết bị/phân vùng được nạp lên đã được đang sử dụng!\n\nBỏ mặc chuyện này có thể gây ra những kết quả không mong muốn luôn cả hệ thống không ổn định.\n\nChúng tôi cực lực khuyên bạn nên đóng bất cứ ứng dụng nào có thể dùng những thiết bị/phân vùng này.</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_PARTITIONS_ERR">Thiết bi được chọn có chứa các phân vùng.\n\nĐịnh dạng thiết bị có thể làm cho hệ thống bất ổn và/hay dữ liệu bị hỏng. Xin chọn một phân vùng trong thiết bị hoặc bỏ hết các phân vùng trong thiết bị để VeraCrypt có thể định dạng nó một cách an toàn.</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_PARTITIONS_ERR_W_INPLACE_ENC_NOTE">Thiết bị vô hệ được chọn có chứa các phân vùng.\n\nCác tập đĩa VeraCrypt được mã hóa có thiết bị làm chủ có thể được cấu tạo bên trong các thiết bị không có chứa bất cứ phân vùng nào (kể luôn các đĩa cứng và ổ đĩa thể rắn). Một thiết bị có chứa các phân vùng chỉ có thể được mã hóa toàn bộ tại chỗ (dùng một khóa chính đơn độc) nếu nó là ổ đĩa nơi mà Windows được cài đặt và nơi mà nó khởi động.\n\nNếu bạn muốn mã hóa thiết bị vô hệ được chọn bằng cách dùng một khóa chính đơn độc thì bạn sẽ cần phải gỡ bỏ tất cả các phân vùng trong thiết bị trước để cho VeraCrypt định dạng nó một cách an toàn (định dạng một thiết bị có chứa các phân vùng có thể làm cho hệ thống bất ổn và/hay dữ liệu bị hỏng). Một cách khác, bạn có thể mã hóa mỗi phân vùng trong ổ đĩa riêng biệt nhau (mỗi phân vùng sẽ được mã hóa bằng cách dùng một khóa chính khác nhau).\n\nLưu ý: Nếu bạn muốn gỡ bỏ tất cả các phân vùng khỏi một đĩa GPT, bạn có thể cần phải hoán chuyển nó thành một đĩa MBR (ví dụ như dùng công cụ trong Computer Management) để gỡ bỏ các phân vùng ẩn.</entry>
  <entry lang="en" key="WHOLE_NONSYS_DEVICE_ENC_CONFIRM">Warning: If you encrypt the entire device (as opposed to encrypting only a partition on it), operating systems will consider the device as new, empty, and unformatted (as it will contain no partition table) and may spontaneously initialize the device (or ask you if you want to do so), which may damage the volume. Furthermore, it will not be possible to consistently mount the volume as favorite (e.g. when the drive number changes) or to assign a favorite-volume label to it.\n\nTo avoid that you may want to consider creating a partition on the device and encrypting the partition instead.\n\nAre you sure want to encrypt the entire device?</entry>
  <entry lang="vi" key="AFTER_FORMAT_DRIVE_LETTER_WARN">QUAN TRỌNG: Xin nhớ là tập đĩa này KHÔNG thể nạp lên/truy cập được khi dùng chữ hiệu ổ đĩa %c:, cái mà đang được gán cho nó!\n\nĐể nạp tập đĩa này lên, nhấn 'Auto-Mount Devices' trong cửa sổ chính của VeraCrypt (một cách khác, trong cửa sổ chính của VeraCrypt, nhấn 'Select Device', sau đó chọn phân vùng/thiết bị này, và nhấn 'Mount'). Tập đĩa sẽ được nạp lên một chữ hiệu ổ đĩa khác mà bạn chọn từ danh sách trong cửa sổ chính của VeraCrypt.\n\nChữ hiệu ổ đĩa gốc %c: chỉ nên được dùng trong trường hợp bạn cần bỏ mã hóa ra khỏi phân vùng/thiết bị (ví dụ như nếu bạn không còn cần mã hóa nữa). Trong trường hợp như thế, nhấn phải chữ hiệu ổ đĩa %c: trong danh sách của 'Computer' (hay 'My Computer') và chọn 'Format'. Ngoài ra, chữ hiệu ổ đĩa %c: không nên bao giờ được sử dụng (trừ khi bạn gỡ bỏ nó, như được miêu tả ví dụ như trong FAQ của VeraCrypt, và gán nó vào một phân vùng/thiết bị khác).</entry>
  <entry lang="vi" key="OS_NOT_SUPPORTED_FOR_NONSYS_INPLACE_ENC">Mã hóa tại chỗ các tập đĩa vô hệ không được hỗ trợ trong phiên bản của hệ điều hành mà bạn hiện đang sử dụng (nó chỉ được hỗ trợ trong Windows Vista và các phiên bản sau của Windows).\n\nLý do là phiên bản này của Windows không hỗ trợ việc thu nhỏ một hệ thống tập tin (hệ thống tập tin cần được thu nhỏ để dành chỗ cho phần đầu và bản sao phần đầu của tập đĩa).</entry>
  <entry lang="vi" key="ONLY_NTFS_SUPPORTED_FOR_NONSYS_INPLACE_ENC">Phân vùng được chọn dường như không có chứa một hệ thống tập tin NTFS. Chỉ có những phân vùng có chứa một hệ thống tập tin NTFS mới có thể được mã hóa tại chỗ.\n\nLưu ý: Lý do là Windows không hỗ trợ việc thu nhỏ những loại hệ thống tập tin khác (hệ thống tập tin cần được thu nhỏ để dành chỗ cho phần đầu và bản sao phần đầu của tập đĩa).</entry>
  <entry lang="vi" key="ONLY_MOUNTED_VOL_SUPPORTED_FOR_NONSYS_INPLACE_ENC">Phân vùng được chọn dường như không có chứa một hệ thống tập tin NTFS. Chỉ có những phân vùng có chứa một hệ thống tập tin NTFS mới có thể được mã hóa tại chỗ.\n\nNếu bạn muốn cấu tạo một tập đĩa VeraCrypt được mã hóa bên trong phân vùng này thì chọn tùy chọn "Cấu tạo tập đĩa được mã hóa và định dạng nó" (thay vì tùy chọn "Mã hóa phân vùng tại chỗ").</entry>
  <entry lang="vi" key="PARTITION_TOO_SMALL_FOR_NONSYS_INPLACE_ENC">Lỗi: Phân vùng quá nhỏ. VeraCrypt không thể mã hóa nó tại chỗ được.</entry>
  <entry lang="vi" key="INPLACE_ENC_ALTERNATIVE_STEPS">Để mã hóa dữ liệu trong phân vùng này, xin theo những bước sau đây:\n\n1) Cấu tạo một tập đĩa VeraCrypt trong một phân vùng/thiết bị trống và sau đó nạp nó lên.\n\n2) Chép tất cả tập tin mà ban đầu bạn muốn mã hóa từ phân vùng vào tập đĩa VeraCrypt đã được nạp (được cấu tạo và nạp trong bước 1). Cách đó, bạn sẽ cấu tạo một bản sao của dữ liệu được VeraCrypt mã hóa.\n\n3) Cấu tạo một tập đĩa VeraCrypt trong phân vùng mà ban đầu bạn muốn mã hóa và đảm bảo rằng (trong trợ lý của VeraCrypt) bạn chọn tùy chọn " Cấu tạo tập đĩa được mã hóa và định dạng nó" (thay vì tùy chọn "Mã hóa phân vùng tại chỗ"). Lưu ý là tất cả dữ liệu trong phân vùng sẽ bị xóa bỏ. Sau khi tập đĩa được cấu tạo, nạp nó lên.\n\n4) Chép tất cả tập tin từ tập đĩa sao VeraCrypt đã được nạp (được cấu tạo và nạp trong bước 1) vào tập đĩa VeraCrypt được nạp mà đã được cấu tạo (và nạp lên) trong bước 3.\n\nSau khi bạn làm xong những bước này, dữ liệu sẽ được mã hóa và, thêm vào đó, sẽ có một bản sao của dữ liệu được mã hóa.</entry>
  <entry lang="vi" key="RAW_DEV_NOT_SUPPORTED_FOR_INPLACE_ENC">VeraCrypt chỉ có thể mã hóa tại chỗ một phân vùng, một tập đĩa động, hoặc toàn bộ một ổ đĩa hệ thống.\n\nNếu bạn muốn cấu tạo một tập đĩa VeraCrypt được mã hóa bên trong thiết bị vô hệ được chọn thì chọn tùy chọn "Cấu tạo tập đĩa được mã hóa và định dạng nó" (thay vì tùy chọn "Mã hóa phân vùng tại chỗ ").</entry>
  <entry lang="vi" key="INPLACE_ENC_INVALID_PATH">Lỗi: VeraCrypt chỉ có thể mã hóa tại chỗ một phân vùng, một tập đĩa động, hoặc toàn bộ một ổ đĩa hệ thống. Xin đảm bảo là đường dẫn được điền rõ có hợp lệ.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANNOT_RESIZE_FILESYS">Lỗi: Không thể thu nhỏ hệ thống tập tin (hệ thống tập tin cần được thu nhỏ để dành chỗ cho phần đầu và bản sao phần đầu của tập đĩa).\n\nNhững nguyên nhân và giải pháp có thể xảy ra:\n\n- Không đủ chỗ trống trong tập đĩa. Xin đảm bảo là không có ứng dụng nào khác đang viết vào hệ thống tập tin.\n\n- Hệ thống tập tin bị tổn hại. Thử kiểm soát nó và sửa bất cứ lỗi nào (nhấn phải chữ hiệu ổ đĩa tương ứng trong danh sách 'Computer', sau đó chọn Đặc tính &gt; Tools &gt; 'Check Now', đảm bảo là tùy chọn 'Automatically fix tập tin hệ thống errors' được bật lên và nhấn Start).\n\nNếu những bước trên không giúp được gì, xin theo những bước bên dưới.</entry>
  <entry lang="vi" key="NOT_ENOUGH_FREE_FILESYS_SPACE_FOR_SHRINK">Lỗi: Không đủ chỗ trống trong tập đĩa và vì thế hệ thống tập đĩa không thể được thu nhỏ (hệ thống tập tin cần được thu nhỏ để dành chỗ cho phần đầu và bản sao phần đầu của tập đĩa).\n\nXin xóa bỏ bất cứ tập tin nào dư thừa và trút bỏ Recycle Bin để có được ít nhất 256 KB chỗ trống và sau đó thử lại. Lưu ý là vì một vấn đề của Windows, số lượng chỗ trống báo bởi Windows Explorer có thể không đúng cho đến khi hệ điều hành được bắt đầu lại. Nếu bắt đầu hệ thống lại không giúp được thì hệ thống tập tin có thể bị tổn hại. Thử kiểm soát nó và sửa bất cứ lỗi nào (nhấn phải chữ hiệu ổ đĩa tương ứng trong danh sách 'Computer', sau đó chọn Đặc tính &gt; Tools &gt; 'Check Now', đảm bảo là tùy chọn 'Automatically fix tập tin hệ thống errors' được bật lên và nhấn Start).\n\nNếu những bước trên không giúp được gì, xin theo những bước bên dưới.</entry>
  <entry lang="vi" key="DISK_FREE_BYTES">Chỗ trống trên ổ đĩa %s là %.2f bytes.</entry>
  <entry lang="vi" key="DISK_FREE_KB">Chỗ trống trên ổ đĩa %s là %.2f KB</entry>
  <entry lang="vi" key="DISK_FREE_MB">Chỗ trống trên ổ đĩa %s là %.2f MB</entry>
  <entry lang="vi" key="DISK_FREE_GB">Chỗ trống trên ổ đĩa %s là %.2f GB</entry>
  <entry lang="vi" key="DISK_FREE_TB">Chỗ trống trên ổ đĩa %s là %.2f TB</entry>
  <entry lang="vi" key="DISK_FREE_PB">Chỗ trống trên ổ đĩa %s là %.2f PB</entry>
  <entry lang="vi" key="DRIVELETTERS">Không thể lấy chữ hiệu ổ đĩa có sẵn.</entry>
  <entry lang="vi" key="DRIVER_NOT_FOUND">Lỗi: Không tìm được trình điều khiển VeraCrypt.\n\nXin chép các tập tin 'veracrypt.sys' và 'veracrypt-x64.sys' vào thư mục nơi mà ứng dụng chính của VeraCrypt (VeraCrypt.exe) đang nằm.</entry>
  <entry lang="en" key="DRIVER_VERSION">Error: An incompatible version of the VeraCrypt driver is currently running.\n\nIf you are trying to run VeraCrypt in portable mode (i.e. without installing it) and a different version of VeraCrypt is already installed, you must uninstall it first (or upgrade it using the VeraCrypt installer). To uninstall it, follow these steps: On Windows Vista or later, select 'Start Menu' > Computer > 'Uninstall or change a program' > VeraCrypt > Uninstall; on Windows XP, select 'Start Menu' > Settings > 'Control Panel' > 'Add Or Remove Programs' > VeraCrypt > Remove.\n\nSimilarly, if you are trying to run VeraCrypt in portable mode (i.e. without installing it) and a different version of VeraCrypt is already running in portable mode, you must restart the system first and then run only this new version.</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_CIPHER_INIT_FAILURE">Lỗi: Sơ khởi mã hóa thất bại.</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_CIPHER_INIT_WEAK_KEY">Lỗi: Một khóa yếu hoặc có thể yếu đã được phát hiện. Khóa này sẽ được bỏ. Xin thử lại lần nữa.</entry>
  <entry lang="vi" key="EXCEPTION_REPORT">Một lỗi nghiêm trọng đã xảy ra và VeraCrypt phải được chấm dứt. Nếu chuyện này gây ra bởi một lỗi trong VeraCrypt thì chúng tôi muốn sửa nó. Để giúp chúng tôi, bạn có thể gởi cho chúng tôi một báo cáo lỗi được làm tự động có chứa những khoản sau đây:\n\n- Phiên bản của chương trình\n- Phiên bản của hệ điều hành\n- Loại CPU\n- Tên bộ phận của VeraCrypt\n- Tổng kiểm của tập tin thực hiện của VeraCrypt\n- Tên tượng trưng của cửa sổ hộp thoại\n- Loại lỗi\n- Địa chỉ lỗi \n- Cụm gọi của VeraCrypt\n\nNếu bạn chọn 'Có', URL sau đây (which có chứas the toàn bộ error report) sẽ được mở ra trong Internet browser mặc định của bạn.\n\n%hs\n\nBạn có muốn gởi cho chúng tôi báo cáo lỗi bên trên không?</entry>
  <entry lang="vi" key="EXCEPTION_REPORT_EXT">Một lỗi nghiêm trọng đã xảy ra trong hệ thống của bạn nên VeraCrypt cần phải được chấm dứt.\n\nLưu ý là lỗi này không phải do VeraCrypt gây ra (vì vậy những nhà phát triển VeraCrypt không thể sửa nó được). Xin kiểm soát hệ thống của bạn coi có vấn đề không (ví dụ như cấu hình hệ thống, kết nối mạng, các bộ phận phần cứng bị hư).</entry>
  <entry lang="en" key="EXCEPTION_REPORT_EXT_FILESEL">A critical error has occurred in your system, which requires VeraCrypt to be terminated.\n\nIf this problem persists, you may want to try disabling or uninstalling applications that could potentially be causing this issue, such as antivirus or Internet security software, system "enhancers", "optimizers" or "tweakers", etc. If it does not help, you may want to try reinstalling your operating system (this problem may also be caused by malware).</entry>
  <entry lang="vi" key="EXCEPTION_REPORT_TITLE">Lỗi Nghiêm trọng của VeraCrypt</entry>
  <entry lang="en" key="SYSTEM_CRASHED_ASK_REPORT">VeraCrypt detected that the operating system recently crashed. There are many potential reasons why the system could have crashed (for example, a failing hardware component, a bug in a device driver, etc.)\n\nDo you want VeraCrypt to check whether a bug in VeraCrypt could have caused the system crash?</entry>
  <entry lang="en" key="ASK_KEEP_DETECTING_SYSTEM_CRASH">Do you want VeraCrypt to continue detecting system crashes?</entry>
  <entry lang="en" key="NO_MINIDUMP_FOUND">VeraCrypt found no system crash minidump file.</entry>
  <entry lang="en" key="ASK_DELETE_KERNEL_CRASH_DUMP">Do you want to delete the Windows crash dump file to free up disk space?</entry>
  <entry lang="en" key="ASK_DEBUGGER_INSTALL">In order to analyze the system crash, VeraCrypt needs to install Microsoft Debugging Tools for Windows first.\n\nAfter you click OK, the Windows installer will download the Microsoft Debugging Tools installation package (16 MB) from a Microsoft server and install it (the Windows installer will be forwarded to the Microsoft server URL from the veracrypt.org server, which ensures that this feature works even if Microsoft changes the location of the installation package).</entry>
  <entry lang="en" key="SYSTEM_CRASH_ANALYSIS_INFO">After you click OK, VeraCrypt will analyze the system crash. This may take up to several minutes.</entry>
  <entry lang="en" key="DEBUGGER_NOT_FOUND">Please make sure the environment variable 'PATH' includes the path to 'kd.exe' (Kernel Debugger).</entry>
  <entry lang="en" key="SYSTEM_CRASH_NO_VERACRYPT">It appears that VeraCrypt most likely did not cause the system crash. There are many potential reasons why the system could have crashed (for example, a failing hardware component, a bug in a device driver, etc.)</entry>
  <entry lang="en" key="SYSTEM_CRASH_UPDATE_DRIVER">Results of the analysis indicate that updating the following driver might solve this issue: </entry>
  <entry lang="en" key="SYSTEM_CRASH_REPORT">To help us determine whether there is a bug in VeraCrypt, you can send us an automatically generated error report containing the following items:\n- Program version\n- Operating system version\n- Type of CPU\n- Error category\n- Driver name and version\n- System call stack\n\nIf you select 'Yes', the following URL (which contains the entire error report) will be opened in your default Internet browser.</entry>
  <entry lang="en" key="ASK_SEND_ERROR_REPORT">Do you want to send us the above error report?</entry>
  <entry lang="vi" key="ENCRYPT">Mã hóa</entry>
  <entry lang="vi" key="DECRYPT">Giải mã</entry>
  <entry lang="vi" key="PERMANENTLY_DECRYPT">Giải mã vĩnh viễn</entry>
  <entry lang="vi" key="EXIT">Thoát ra</entry>
  <entry lang="vi" key="EXT_PARTITION">Xin cấu tạo một ổ đĩa theo lôgic cho phân vùng nới rộng này, và sau đó thử lại.</entry>
  <entry lang="vi" key="FILE_HELP">Một tập đĩa VeraCrypt có thể nằm trong một tập tin (gọi là bộ chứa VeraCrypt), mà có thể nằm trong một đĩa cứng, trong một ổ đĩa nhớ USB, v.v. Một bộ chứa VeraCrypt thì giống như bất cứ tập tin thông thường nào (ví dụ như nó có thể được di chuyển hoặc xóa bỏ như bất cứ tập tin nào). Nhấn 'Chọn Tập tin' để chọn một tập tin cho bộ nhớ và để chọn vị trí nơi mà bạn muốn bộ nhớ được cấu tạo.\n\nCẢNH BÁO: Nếu bạn chọn một tập tin có sẵn, VeraCrypt sẽ KHÔNG mã hóa nó; tập tin sẽ được xóa bỏ và thay thế với bộ chứa VeraCrypt mới được cấu tạo. Bạn sẽ có thể mã hóa những tập tin có sẵn (sau này) bằng cách di chuyển chúng vào bộ chứa VeraCrypt mà bạn sắp cấu tạo bây giờ.</entry>
  <entry lang="vi" key="FILE_HELP_HIDDEN_HOST_VOL">Chọn vị trí của tập đĩa bên ngoài để được cấu tạo (bên trong tập đĩa này, tập đĩa ẩn sẽ được cấu tạo sau này).\n\nMột tập đĩa VeraCrypt có thể nằm trong một tập tin (gọi là bộ chứa VeraCrypt), mà có thể nằm trong một đĩa cứng, trong một ổ đĩa nhớ một USB, v.v. Một bộ chứa VeraCrypt có thể được di chuyển hoặc xóa bỏ như bất cứ tập tin thông thường nào. Nhấn 'Chon Tập tin' để chọn một tập tin cho bộ nhớ và để chọn vị trí nơi mà bạn muốn bộ nhớ được cấu tạo. Nếu bạn chọn một tập tin có sẵn, VeraCrypt sẽ KHÔNG mã hóa nó; nó sẽ được xóa bỏ và thay thế với bộ chứa mới được cấu tạo. Bạn sẽ có thể mã hóa những tập tin có sẵn (sau này) bằng cách di chuyển chúng vào bộ chứa VeraCrypt mà bạn sắp cấu tạo bây giờ.</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_HELP">Các tập đĩa VeraCrypt được mã hóa có thiết bị làm chủ có thể được cấu tạo bên trong các phân vùng của các đĩa cứng, các ổ đĩa thể rắn, các thỏi nhớ USB, và trong các thiết bị chứa được hỗ trợ khác. Các phân vùng cũng có thể được mã hóa tại chỗ.\n\nThêm vào đó, các tập đĩa VeraCrypt được mã hóa có thiết bị làm chủ có thể được cấu tạo bên trong các thiết bị không có chứa bất cứ phân vùng nào (kể luôn các đĩa cứng và ổ đĩa thể rắn).\n\nLưu ý: Một thiết bị có chứa các phân vùng có thể được mã hóa toàn bộ tại chỗ (dùng một khóa đơn độc) nếu nó là ổ đĩa nơi mà Windows được cài đặt và nơi mà nó khởi động.</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_HELP_NO_INPLACE">Một tập đĩa VeraCrypt có thiết bị làm chủ có thể được cấu tạo bên trong một phân vùng của đĩa cứng, ổ đĩa thể rắn, thỏi USB, và các thiết bị chứa khác.\n\nCẢNH BÁO: Lưu ý là phân vùng/thiết bị sẽ được định dạng và tất cả dữ liệu đang được lưu trữ trong đó sẽ bị mất.</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_HELP_HIDDEN_HOST_VOL">\nChọn vị trí của tập đĩa bên ngoài để được cấu tạo (bên trong tập đĩa này, tập đĩa ẩn sẽ được cấu tạo sau này).\n\nCác tập đĩa bên ngoài có thể được cấu tạo bên trong những phân vùng của các đĩa cứng, các ổ đĩa thể rắn, các thỏi nhớ USB, và trong các thiết bị chứa được hỗ trợ khác. Các tập đĩa bên ngoài cũng có thể được cấu tạo bên trong các thiết bị không có chứa bất cứ phân vùng nào (kể luôn các đĩa cứng và ổ đĩa thể rắn).\n\nCẢNH BÁO: Lưu ý là phân vùng/thiết bị sẽ được định dạng và tất cả dữ liệu đang được lưu trữ trong đó sẽ bị mất.</entry>
  <entry lang="vi" key="FILE_HELP_HIDDEN_HOST_VOL_DIRECT">\nChọn vị trí của tập đĩa nơi mà bạn muốn cấu tạo một tập đĩa ẩn trong đó.</entry>
  <entry lang="vi" key="FILE_IN_USE">CẢNH BÁO: Tập tin chủ/thiết bị đã đang được sử dụng!\n\nPhớt lờ chuyện này có thể gây ra những kết quả không muốn kể luôn sự bất ổn của hệ thống. Tất cả các ứng dụng có thể đang dùng tập tin chủ/thiết bị (ví dụ như các ứng dụng chống vi rút hoặc sao lưu) nên được đóng lại trước khi nạp tập đĩa lên.\n\nTiếp tục nạp lên không?</entry>
  <entry lang="vi" key="FILE_IN_USE_FAILED">Lỗi: Không thể nạp tập đĩa lên được. Tập tin chủ/thiết bị đã đang được sử dụng. Thử nạp lên mà không cần truy cập dành riêng cũng thất bại luôn.</entry>
  <entry lang="vi" key="FILE_OPEN_FAILED">Không thể mở tập tin.</entry>
  <entry lang="vi" key="FILE_TITLE">Vị trí Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="FILESYS_PAGE_TITLE">Các Tập tin lớn</entry>
  <entry lang="vi" key="FILESYS_PAGE_HELP_QUESTION">Bạn có tính lưu giữ những tập tin lớn hơn 4 GB trong tập đĩa VeraCrypt này không?</entry>
  <entry lang="vi" key="FILESYS_PAGE_HELP_EXPLANATION">Tùy vào sự chọn lựa của bạn bên trên, VeraCrypt sẽ chọn một hệ thống tập tin mặc định thích hợp cho tập đĩa VeraCrypt (bạn sẽ có thể chọn một hệ thống tập tin trong bước kế tiếp).</entry>
  <entry lang="vi" key="FILESYS_PAGE_HELP_EXPLANATION_HIDVOL">Vì bạn đang cấu tạo một tập đĩa bên ngoài, bạn nên tính đến chuyện chọn 'Không'. Nếu bạn chọn 'Có', hệ thống tập tin mặc định sẽ là NTFS, mà cái này không thích hợp cho các tập đĩa bên ngoài dùng theo FAT (ví dụ như kích cỡ tối đa có thể được cho tập đĩa ẩn sẽ lớn hơn nhiều nếu tập đĩa bên ngoài được định dạng theo FAT). Thông thường, FAT là mặc định cho cả tập đĩa ẩn và thông thường (vì vậy các tập đĩa FAT không bị nghi ngờ gì). Tuy nhiên, nếu người dùng cho thấy ý định lưu giữ các tập tin lớn hơn 4 GB (mà hệ thống tập tin FAT không cho phép), thì FAT không phải là mặc định.</entry>
  <entry lang="vi" key="FILESYS_PAGE_HELP_EXPLANATION_HIDVOL_CONFIRM">Bạn có chắc là bạn muốn chọn 'Có' không?</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_TRANSFORM_MODE_PAGE_TITLE">Phương thức cấu tạo Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_TRANSFORM_MODE_PAGE_FORMAT_HELP">Đây là cách nhanh nhất để cấu tạo một tập đĩa VeraCrypt có phân vùng làm chủ hoặc có thiết bị làm chủ (mã hóa tại chỗ, một tùy chọn khác, bị chậm hơn vì nội dung của mỗi khu vực phải được đọc trước, mã hóa, và sau đó viết). Bất cứ dữ liệu nào đã được lưu trữ trong phân vùng/thiết bị được chọn sẽ bị mất (dữ liệu sẽ KHÔNG được mã hóa; nó sẽ được viết chòng lên với dữ liệu ngẫu nhiên). Nếu bạn muốn mã hóa dữ liệu có sẵn trong một phân vùng thì chọn tùy chọn khác.</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_TRANSFORM_MODE_PAGE_INPLACE_HELP">Nguyên cả phân vùng được chọn và tất cả dữ liệu giữ trong đó sẽ được mã hóa tại chỗ. Nếu phân vùng trống thì bạn nên chọn tùy chọn khác (tập đĩa sẽ được cấu tạo nhanh hơn nhiều).</entry>
  <entry lang="vi" key="NOTE_BEGINNING">Ghi chú:</entry>
  <entry lang="vi" key="RESUME">Làm tiếp</entry>
  <entry lang="vi" key="DEFER">&amp;Hoãn lại</entry>
  <entry lang="vi" key="START">Bắt đầu</entry>
  <entry lang="vi" key="CONTINUE">Tiếp tục</entry>
  <entry lang="vi" key="FORMAT">Định dạng</entry>
  <entry lang="vi" key="WIPE">&amp;Tẩy</entry>
  <entry lang="vi" key="FORMAT_ABORT">Hủy bỏ định dạng không?</entry>
  <entry lang="vi" key="SHOW_MORE_INFORMATION">Cho thấy thêm tin tức</entry>
  <entry lang="vi" key="DO_NOT_SHOW_THIS_AGAIN">Đừng cho thấy cái này nữa</entry>
  <entry lang="vi" key="WIPE_FINISHED">Nội dung của phân vùng/ổ đĩa đã được xóa bỏ thành công.</entry>
  <entry lang="vi" key="WIPE_FINISHED_DECOY_SYSTEM_PARTITION">Nội dung của phân vùng nơi hệ thống gốc (mà hệ ẩn là một bản sao) ở đã được xóa bỏ thành công.</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_VERSION_WARNING">Xin đảm bảo là phiên bản Windows bạn sắp cài đặt (on the tẩyd phân vùng) giống như phiên bản Windows bạn đang cho chạy hiện tại. Chuyện này cần thiết vì cả hai hệ thống sẽ cùng dùng một phân vùng khởi động giống nhau.</entry>
  <entry lang="en" key="SYSTEM_ENCRYPTION_FINISHED">The system partition/drive has been successfully encrypted.\n\nNote: If there are non-system VeraCrypt volumes that you need to have mounted automatically every time Windows starts, you can set it up by mounting each of them and selecting 'Favorites' > 'Add Mounted Volume to System Favorites').</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_DECRYPTION_FINISHED">Phân vùng/ổ đĩa hệ thống đã được giải mã thành công.</entry>
  <entry lang="vi" key="FORMAT_FINISHED_HELP">\n\nTập đĩa VeraCrypt đã được cấu tạo và sẵn sàng để dùng. Nếu bạn muốn cấu tạo một tập đĩa VeraCrypt khác thì nhấn Kế tiếp. Không thôi thì nhấn Thoát ra.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_HIDDEN_VOL_FORMAT_FINISHED_HELP">\n\nTập đĩa ẩn VeraCrypt đã được cấu tạo thành công (hệ điều hành ẩn sẽ nằm bên trong tập đĩa ẩn này).\n\nNhấn Kế tiếp để tiếp tục.</entry>
  <entry lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_FINISHED_TITLE">Tập đĩa được Hoàn toàn Mã hóa</entry>
  <entry lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_FINISHED_TITLE">Volume Fully Decrypted</entry>
  <entry lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_FINISHED_INFO">QUAN TRỌNG: ĐỂ NẠP TẬP ĐĨA VERACRYPT MỚI ĐƯỢC CẤU TẠO NÀY LÊN VÀ ĐỂ TRUY CẬP DỮ LIỆU LƯU TRỮ TRONG NÓ, NHẤN 'Auto-Mount Devices' TRONF CỬA SỔ CHÍNH CỦA VERACRYPT. Sau khi bạn nhập đúng mật mã vào (và/hay cung cấp đúng các tập tin khóa), tập đĩa sẽ được nạp lên chữ hiệu ổ đĩa mà bạn chọn từ danh sách trong cửa sổ chính của VeraCrypt (và bạn sẽ có thể truy cập dữ liệu được mã hóa data qua chữ hiệu ổ đĩa được chọn).\n\nXIN NHỚ HOẶC GHI XUỐNG NHỮNG BƯỚC TRÊN. BẠN PHẢI THEO CHÚNG BẤT CỨ KHI NÀO BẠN MUỐN NẠP TẬP ĐĨA LÊN VÀ TRUY CẬP DỮ LIỆU LƯU GIỮ TRONG NÓ. Một cách khác, trong cửa sổ chính của VeraCrypt, nhấn 'Chọn Thiết bị', sau đó chọn phân vùng/tập đĩa này, và nhấn 'Mount'.\n\nPhân vùng/tập đĩa đã được mã hóa thành công (nó có chứa một tập đĩa VeraCrypt đã được mã hóa toàn bộ bây giờ) và sẵn sàng để dùng.</entry>
  <entry lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_FINISHED_INFO">The VeraCrypt volume has been successfully decrypted.</entry>
  <entry lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_FINISHED_DRIVE_LETTER_SEL_INFO">The VeraCrypt volume has been successfully decrypted.\n\nPlease select a drive letter that you wish to assign to the decrypted volume and then click Finish.\n\nIMPORTANT: Until a drive letter is assigned to the decrypted volume, you will not be able to access data stored on the volume.</entry>
  <entry lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_FINISHED_NO_DRIVE_LETTER_AVAILABLE">Warning: To be able to access the decrypted data, a drive letter needs to be assigned to the decrypted volume. However, no drive letter is currently available.\n\nPlease vacate a drive letter (for example, by disconnecting a USB flash drive or external hard drive, etc.) and then click OK.</entry>
  <entry lang="vi" key="FORMAT_FINISHED_INFO">Tập đĩa VeraCrypt đã được cấu tạo thành công.</entry>
  <entry lang="vi" key="FORMAT_FINISHED_TITLE">Tập đĩa được Cấu tạo</entry>
  <entry lang="vi" key="FORMAT_HELP">QUAN TRỌNG: Di chuyển con chuột của bạn càng nhiều trong cửa sổ này càng tốt. Bạn làm càng lâu càng tốt. Chuyện này sẽ gia tăng sức mạnh mã hóa của các khóa mã hóa. Sau đó nhấn Định dạng để cấu tạo tập đĩa.</entry>
  <entry lang="vi" key="FORMAT_HIDVOL_HOST_HELP">Nhấn Định dạng để cấu tạo tập đĩa bên ngoài. Để có thêm hướng dẫn, xin tham khảo tài liệu.</entry>
  <entry lang="vi" key="FORMAT_HIDVOL_HOST_TITLE">Định dạng Tập đĩa Bên ngoài</entry>
  <entry lang="vi" key="FORMAT_HIDVOL_TITLE">Định dạng Tập đĩa Ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="FORMAT_TITLE">Định dạng Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="HELP_READER_ERROR">Cần có Adobe Reader (hoặc một công cụ tương đương) để xem hoặc in VeraCrypt User's Guide. Adobe Reader (freeware) có thể được tải xuống tại: www.adobe.com\n\nThay vì vậy, bạn có muốn xem tài liệu trên mạng không?</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_VOL_WIZARD_MODE_NORMAL_HELP">Nếu bạn chọn tùy chọn này, trước tiên trợ lý sẽ giúp bạn cấu tạo một tập đĩa VeraCrypt thông thường và sau đó một tập đĩa VeraCrypt ẩn bên trong nó. Người dùng không kinh nghiệm nên luôn luôn chọn tùy chọn này.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_VOL_WIZARD_MODE_DIRECT_HELP">Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ cấu tạo một tập đĩa ẩn bên trong một tập đĩa VeraCrypt có sẵn. Sẽ cho rằng bạn đã cấu tạo một tập đĩa VeraCrypt thích hợp để chứa tập đĩa ẩn rồi.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_VOL_WIZARD_MODE_TITLE">Phương thức Cấu tạo Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDVOL_FORMAT_FINISHED_TITLE">Tập đĩa Ẩn đã được Cấu tạo</entry>
  <entry lang="en" key="HIDVOL_FORMAT_FINISHED_HELP">The hidden VeraCrypt volume has been successfully created and is ready for use. If all the instructions have been followed and if the precautions and requirements listed in the section "Security Requirements and Precautions Pertaining to Hidden Volumes" in the VeraCrypt User's Guide are followed, it should be impossible to prove that the hidden volume exists, even when the outer volume is mounted.\n\nWARNING: IF YOU DO NOT PROTECT THE HIDDEN VOLUME (FOR INFORMATION ON HOW TO DO SO, REFER TO THE SECTION "PROTECTION OF HIDDEN VOLUMES AGAINST DAMAGE" IN THE VERACRYPT USER'S GUIDE), DO NOT WRITE TO THE OUTER VOLUME. OTHERWISE, YOU MAY OVERWRITE AND DAMAGE THE HIDDEN VOLUME!</entry>
  <entry lang="vi" key="FIRST_HIDDEN_OS_BOOT_INFO">Bạn đã bắt đầu hệ điều hành ẩn. Như bạn có thể để ý, hệ điều hành ẩn hình như được cài đặt trong cùng phân vùng với hệ điều hành ban đầu. Tuy nhiên, trên thực tế, nó được cài đặt bên trong phân vùng đằng sau nó (trong tập đĩa ẩn). Tất cả các thao tác đọc và viết đang được vô hình chuyển từ phân vùng hệ thống ban đầu đến tập đĩa ẩn.\n\nCả hệ điều hành lẫn các ứng dụng sẽ không biết là dữ liệu viết vào và đọc từ phân vùng hệ thống thực ra được viết vào và đọc từ phân vùng đằng sau nó (từ/vào một tập đĩa ẩn). Bất cứ dữ liệu nào như thế được mã hóa và giải mã ngay khi cần như thông thường (với một khóa mã hóa khác với cái sẽ được dùng cho hệ điều hành nghi trang).\n\n\nXin nhấn Kế tiếp để tiếp tục.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDVOL_HOST_FILLING_HELP_SYSENC">Tập đĩa bên ngoài đã được cấu tạo và nạp vào ổ đĩa %hc:. Bây giờ bạn nên chép một vài tập tin nhìn có vẻ nhạy cảm mà thật ra bạn KHÔNG muốn dấu vào tập đĩa bên ngoài này. Chúng nó sẽ nằm ở đó cho bất cứ ai buộc bạn phải tiết lộ mật mã của phân vùng đầu tiên sau phân vùng hệ thống, nơi mà cả hai tập đĩa bên ngoài và tập đĩa ẩn (có chứa hệ điều hành ẩn) sẽ nằm đó. Bạn sẽ có thể tiết lộ mật mã của tập đĩa bên ngoài này, và sự hiện diện của tập đĩa ẩn (và của hệ điều hành ẩn) sẽ vẫn được giữ bí mật .\n\nQUAN TRỌNG: Những tập tin bạn chép vào tập đĩa bên ngoài không nên chiếm hơn %s. Không thôi, có thể không đủ chỗ trống trong tập đĩa bên ngoài cho tập đĩa ẩn (và bạn sẽ không thể tiếp tục được). Sau khi bạn chép xong, nhấn Kế tiếp (đừng tháo tập đĩa xuống).</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDVOL_HOST_FILLING_HELP">Tập đĩa bên ngoài đã được cấu tạo và nạp vào ổ đĩa %hc:. Bây giờ bạn nên chép một vài tập tin nhìn có vẻ nhạy cảm mà thật ra bạn KHÔNG muốn dấu. Những tập tin sẽ nằm ở đó cho bất cứ ai buộc bạn phải tiết lộ mật mã. Bạn sẽ chỉ tiết lộ mật mã của tập đĩa bên ngoài này thôi, không phải của cái ẩn. Những tập tin mà bạn thật sự lo cho sẽ được lưu trữ trong tập đĩa ẩn, mà sẽ được cấu tạo sau này. Khi bạn chép xong, nhấn Kế tiếp. Đừng tháo tập đĩa xuống.\n\nLưu ý: Sau khi nhấn Kế tiếp, cụm ảnh mảng của tập đĩa bên ngoài sẽ được quét để xác định kích cỡ của khu vực chỗ trống không gián đoạn mà phần cuối của nó trùng với phần cuối của tập đĩa. Khu vực này sẽ chứa tập đĩa ẩn, vì thế nó sẽ giới hạn kích cỡ tối đa có thể được của nó. Quét cụm ảnh mảng đảm bảo là không có dữ liệu nào trong tập đĩa bên ngoài bị viết chòng lên bởi tập đĩa ẩn.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDVOL_HOST_FILLING_TITLE">Nội dung Tập đĩa Bên ngoài</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDVOL_HOST_PRE_CIPHER_HELP">\n\nTrong những bước kế tiếp, bạn sẽ thiết lập các tùy chọn cho tập đĩa bên ngoài (nơi mà bên trong đó tập đĩa ẩn sẽ được cấu tạo sau đó).</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDVOL_HOST_PRE_CIPHER_HELP_SYSENC">\n\nTrong những bước kế tiếp, bạn sẽ cấu tạo một tập đĩa VeraCrypt được gọi là bên ngoài bên tromg phân vùng thứ nhất đằng sau phân vùng hệ thống (như đã được giải thích trong một trong các bước trước).</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDVOL_HOST_PRE_CIPHER_TITLE">Tập đĩa bên ngoài</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_OS_PRE_CIPHER_HELP">Trong những bước sau đây, bạn sẽ đặt những tùy chọn và mật mã cho tập đĩa ẩn, cái mà sẽ chứa hệ điều hành ẩn.\n\nGhi chú: Cụm ảnh mảng của tập đĩa bên ngoài đã được quét để xác định kích cỡ của khu vực chỗ trống không gián đoạn mà phần cuối của nó trùng với phần cuối của tập đĩa bên ngoài. Khu vực này sẽ chứa tập đĩa ẩn, vì thế nó giới hạn kích cỡ tối đa có thể được của nó. Kích cỡ tối đa có thể được của tập đĩa ẩn đã được xác định và xác nhận là lớn hơn kích cỡ của phân vùng hệ thống (cần phải có vì nguyên cả nội dung của hệ thống sẽ cần được chép vào tập đĩa ẩn). Chuyện này đảm bảo là không có dữ liệu nào đang được lưu trữ trong tập đĩa bên ngoài sẽ bị viết chòng lên bởi dữ liệu được viết vào khu vực của tập đĩa ẩn.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_OS_PRE_CIPHER_WARNING">QUAN TRỌNG: Xin ghi nhớ những thuật toán mà bạn chọn trong bước này. Bạn sẽ phải chọn những thuật toán giống vậy cho hệ thống nghi trang. Không thôi hệ ẩn sẽ không truy cập được! (Hệ thống nghi trang phải được mã hóa với thuật toán mã hóa giống với hệ ẩn.)\n\nLưu ý: Lý do là hệ thống nghi trang và hệ ẩn sẽ xài chung một bộ tải khởi nạp đơn độc, cái mà chỉ hỗ trợ một thuật toán đơn độc được chọn bởi người sử dụng (cho mỗi thuật toán, có một phiên bản đặc biệt của Bộ tải Khởi nạp của VeraCrypt).</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDVOL_PRE_CIPHER_HELP">\n\nCụm ảnh mảng của tập đĩa đã được quét và kích cỡ tối đa có thể được của tập đĩa ẩn đã được xác định. Trong những bước kế tiếp bạn sẽ đặt những tùy chọn, kích cỡ, và mật mã cho tập đĩa ẩn.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDVOL_PRE_CIPHER_TITLE">Tập đĩa Ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDVOL_PROT_WARN_AFTER_MOUNT">Tập đĩa ẩn bây giờ được bảo vệ khỏi bị tổn hại cho đến khi tập đĩa bên ngoài được tháo xuống.\n\nCẢNH BÁO: Nếu bất cứ dữ liệu nào được thử lưu vào khu vực của tập đĩa ẩn, VeraCrypt sẽ bắt đầu bảo vệ chống ghi toàn bộ tập đĩa (cả phần bên ngoài lẫn phần ẩn) cho đến khi nó được tháo xuống. Chuyện này có thể làm cho hệ thống tập tin bị tổn hại trong tập đĩa bên ngoài, mà (nếu tái diễn) sẽ có thể ảnh hưởng bất lợi cho việc phủ nhận có vẻ hợp lý về tập đĩa ẩn. Vì vậy, bạn nên dùng mọi nổ lực tránh viết vào khu vực tập đĩa ẩn. Bất cứ dữ liệu nào đang được lưu vào khu vực tập đĩa ẩn sẽ không được lưu trữ và sẽ bị mất. Windows có thể báo đây là một lỗi viết ("Viết Hoãn lại bị Thất bại" hoặc "Tham số không đúng").</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDVOL_PROT_WARN_AFTER_MOUNT_PLURAL">Mỗi một tập đĩa ẩn bên trong các tập đĩa mới được nạp lên bây giờ được bảo vệ khỏi bị tổn hại cho đến khi được tháo xuống.\n\nCẢNH BÁO: Nếu bất cứ dữ liệu nào được thử lưu vào khu vực của tập đĩa ẩn được bảo vệ của các tập đĩa này, VeraCrypt sẽ bắt đầu bảo vệ chống ghi toàn bộ tập đĩa (cả phần bên ngoài lẫn phần ẩn) cho đến khi nó được tháo xuống. Chuyện này có thể làm cho hệ thống tập tin bị hỏng trong tập đĩa bên ngoài, mà (nếu tái diễn) sẽ có thể ảnh hưởng bất lợi cho việc phủ nhận có vẻ hợp lý về tập đĩa ẩn. Vì vậy, bạn nên dùng mọi nổ lực tránh viết vào khu vực tập đĩa ẩn. Bất cứ dữ liệu nào đang được lưu vào khu vực tập đĩa ẩn được bảo vệ sẽ không được lưu trữ và sẽ bị mất. Windows có thể báo đây là một lỗi viết ("Viết Hoãn lại bị Thất bại" hoặc "Tham số không đúng").</entry>
  <entry lang="vi" key="DAMAGE_TO_HIDDEN_VOLUME_PREVENTED">CẢNH BÁO: Dữ liệu đã được thử lưu vào khu vực của tập đĩa ẩn của tập đĩa được nạp vào %c:! VeraCrypt đã ngăn cản những dữ liệu này được lưu trữ để bảo vệ tập đĩa ẩn. Chuyện này có thể làm hệ thống tập tin bị hỏng trong tập đĩa bên ngoài và Windows có thể báo một lỗi viết ("Viết Hoãn lại bị Thất bại" hoặc "Tham số không đúng"). Toàn bộ tập đĩa (cả phần bên ngoài lẫn phần ẩn) sẽ được bảo vệ chống ghi cho đến khi nó được tháo xuống. Nếu đây không phải là lần đầu tiên VeraCrypt ngăn cản dữ liệu được lưu vào khu vực của tập đĩa ẩn của tập đĩa này, việc phủ nhận có vẻ hợp lý về tập đĩa ẩn có thể bị ảnh hưởng bất lợi (vì có thể có sự mâu thuẩn bất thường bên trong hệ thống tập tin của tập đĩa bên ngoài). Vì vậy, bạn nên tính đến chuyện cấu tạo một tập đĩa VeraCrypt mới (với Quick Format được tắt) và dời các tập tin từ tập đĩa này sang tập đĩa mới; tập đĩa này nên được xóa tẩy một cách an toàn (cả phần bên ngoài lẫn phần ẩn). Chúng tôi cực lực khuyên bạn bắt đầu hệ điều hành lại bây giờ.</entry>
  <entry lang="en" key="CANNOT_SATISFY_OVER_4G_FILE_SIZE_REQ">You have indicated intent to store files larger than 4 GB on the volume. This requires the volume to be formatted as NTFS, which, however, will not be possible.</entry>
  <entry lang="en" key="CANNOT_CREATE_NON_HIDDEN_NTFS_VOLUMES_UNDER_HIDDEN_OS">Please note that when a hidden operating system is running, non-hidden VeraCrypt volumes cannot be formatted as NTFS. The reason is that the volume would need to be temporarily mounted without write protection in order to allow the operating system to format it as NTFS (whereas formatting as FAT is performed by VeraCrypt, not by the operating system, and without mounting the volume). For further technical details, see below. You can create a non-hidden NTFS volume from within the decoy operating system.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_VOL_CREATION_UNDER_HIDDEN_OS_HOWTO">Vì những lý do bảo mật, khi một hệ điều hành ẩn đang chạy, các tập đĩa ẩn chỉ có thể được cấu tạo bằng phương thức 'trực tiếp' (vì các tập đĩa bên ngoài phải luôn được nạp kiểu chỉ-đọc lên). Để cấu tạo một tập đĩa ẩn một cách an toàn, theo những bước sau đây:\n\n1) Khởi động hệ thống nghi trang.\n\n2) Cấu tạo một tập đĩa VeraCrypt thông thường và chép vào tập đĩa này một vài tập tin nhìn có vẻ nhạy cảm mà thật ra bạn KHÔNG muốn dấu, (tập đĩa sẽ trở thành tập đĩa bên ngoài).\n\n3) Khởi động hệ ẩn và bắt đầu Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa VeraCrypt. Nếu tập đĩa được tập tin làm chủ thì dời nó qua phân vùng hệ thống hoặc qua một tập đĩa ẩn khác (không thôi, tập đĩa ẩn mới được cấu tạo sẽ được nạp kiểu chỉ-đọc và không thể được định dạng). Theo những chỉ dẫn trong trợ lý để chọn phương thức cấu tạo tập đĩa ẩn 'trực tiếp'.\n\n4) Trong trợ lý, chọn tập đĩa bạn đã cấu tạo trong bưóc 2 và sau đó theo những chỉ dẫn để cấu tạo một tập đĩa ẩn bên trong nó.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_OS_WRITE_PROTECTION_BRIEF_INFO">Vì những lý do bảo mật, khi một hệ điều hành ẩn đang chạy, những hệ thống tập tin được giải mã và các tập đĩa VeraCrypt vô ẩn cục bộ được nạp kiểu chỉ-đọc lên (dữ liệu không thể được viết vào những hệ thống tập tin hoặc các tập đĩa VeraCrypt như thế).\n\nDữ liệu được phép viết vào bất cứ hệ thống tập tin nào nằm bên trong một tập đĩa VeraCrypt ẩn (miễn là tập đĩa ẩn không được đặt trong một bộ chứa lưu trữ trong một hệ thống tập tin được giải mã hoặc bất cứ hệ thống tập tin chỉ-đọc nào khác).</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_OS_WRITE_PROTECTION_EXPLANATION">Có ba lý do chính tại sao những biện pháp phòng chống như thế đã được thực hiện:\n\n- Nó cho phép sự cấu tạo của một nền tảng an toàn để nạp các tập đĩa ẩn VeraCrypt lên. Lưu ý là chúng tôi chính thức khuyên rằng các tập đĩa ẩn chỉ được nạp lên khi một hệ điều hành ẩn đang chạy. (Để có thêm tin tức, xem phần phụ 'Những Yêu cầu và Đề phòng Bảo mật Liên quan đến những Tập đĩa Ẩn' trong tài liệu.)\n\n- Trong một vài trường hợp, có thể xác định rằng, ở một thời điểm nào đó, một hệ thống tập tin cá biệt đã không được nạp dưới (hoăc một tập tin cá biệt trong hệ thống tập tin đã không được lưu hay truy cập từ bên trong) một thể hiện cá biệt của một hệ điều hành (ví dụ như bằng cách phân tích và so sánh những ký sự của hệ thống tập tin, những dấu giờ của tập tin, những ghi bản của các ứng dụng, những ghi bản các lỗi, v.v.). Chuyện này có thể cho thấy một hệ điều hành ẩn được cài đặt trong máy. Những biện pháp phòng chống ngăn cản những vấn đề này.\n\n- Nó ngăn cản việc làm hư dữ liệu và cho phép sự vô động an toàn. Khi Windows tiếp tục lại từ sự vô động, nó cho rằng tất cả các hệ thống tập tin đã được nạp lên nằm trong tình trạng giống như khi hệ thống vào trạng thái vô động. VeraCrypt đảm bảo việc này bằng cách bảo vệ viết bất cứ hệ thống tập tin nào có thể truy cập được từ bên trong cả hệ nghi trang lẫn hệ ẩn. Không sự bảo vệ như thế, hệ thống tập tin có thể trở nên bị hỏng khi được nạp lên bởi một hệ thống trong lúc hệ thống kia đang vô động.</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_TO_HIDDEN_OS_DATA_TRANSFER_HOWTO">Lưu ý: Nếu bạn cần chuyển các tập tin một cách an toàn từ hệ thống nghi trang sang hệ thống ẩn, theo những bước sau đây:\n1) Bắt đầu hệ thống nghi trang.\n2) Lưu những tập tin vào một tập đĩa được giải mã hoặc vào một tập đĩa VeraCrypt bên ngoài/thông thường.\n3) Bắt đầu hệ ẩn.\n4) Nếu bạn đã lưu những tập tin vào một tập đĩa VeraCrypt, nạp nó lên (nó sẽ được tự động nạp lên kiểu chỉ-đọc).\n5) Chép những tập tin vào phân vùng hệ thống ẩn phân vùng hoặc vào một tập đĩa ẩn khác.</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_RESTART">Máy của bạn phải được bắt đầu lại.\n\nBạn có muốn bắt đầu nó lại bây giờ không?</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_GETTING_SYSTEM_ENCRYPTION_STATUS">Có lỗi xảy ra khi đang lấy tình trạng mã hóa hệ thống.</entry>
  <entry lang="en" key="ERR_PASSWORD_MISSING">No password specified in the command line. The volume can't be created.</entry>
  <entry lang="en" key="ERR_SIZE_MISSING">No volume size specified in the command line. The volume can't be created.</entry>
  <entry lang="en" key="ERR_NTFS_INVALID_VOLUME_SIZE">The volume file size specified in the command line is incompatible with selected NTFS filesystem.</entry>
  <entry lang="en" key="ERR_FAT_INVALID_VOLUME_SIZE">The volume file size specified in the command line is incompatible with selected FAT32 filesystem.</entry>
  <entry lang="en" key="ERR_DYNAMIC_NOT_SUPPORTED">The filesystem on the target drive doesn't support creating sparse files which is required for dynamic volumes.</entry>
  <entry lang="en" key="ERR_DEVICE_CLI_CREATE_NOT_SUPPORTED">Only container files can be created through the command line.</entry>
  <entry lang="en" key="ERR_CONTAINER_SIZE_TOO_BIG">The container file size specified in the command line is greater than the available disk free space. Volume can't be created.</entry>
  <entry lang="en" key="ERR_VOLUME_SIZE_TOO_SMALL">The volume size specified in the command line is too small. The volume can't be created.</entry>
  <entry lang="en" key="ERR_VOLUME_SIZE_TOO_BIG">The volume size specified in the command line is too big. The volume can't be created.</entry>
  <entry lang="vi" key="INIT_SYS_ENC">Không thể sơ khởi các bộ phận của ứng dụng cho việc mã hóa hệ thống.</entry>
  <entry lang="vi" key="INIT_RAND">Không sơ khởi hàm tạo ra các số ngẫu nhiên được!</entry>
  <entry lang="en" key="CAPI_RAND">Windows Crypto API failed!\n\n\n(If you report a bug in connection with this, please include the following technical information in the bug report:\n%hs, Last Error = 0x%.8X)</entry>
  <entry lang="vi" key="INIT_REGISTER">Không thể sơ khởi ứng dụng được. Không đăng ký hạng Hộp thoại được.</entry>
  <entry lang="vi" key="INIT_RICHEDIT">Lỗi: Không nạp thư viện hệ thống Rich Edit được.</entry>
  <entry lang="vi" key="INTRO_TITLE">Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="MAX_HIDVOL_SIZE_BYTES">Kích cỡ tối đa có thể xài được cho tập đĩa ẩn trong tập đĩa này là %.2f bytes.</entry>
  <entry lang="vi" key="MAX_HIDVOL_SIZE_KB">Kích cỡ tối đa có thể xài được cho tập đĩa ẩn trong tập đĩa này là %.2f KB.</entry>
  <entry lang="vi" key="MAX_HIDVOL_SIZE_MB">Kích cỡ tối đa có thể xài được cho tập đĩa ẩn trong tập đĩa này là %.2f MB.</entry>
  <entry lang="vi" key="MAX_HIDVOL_SIZE_GB">Kích cỡ tối đa có thể xài được cho tập đĩa ẩn trong tập đĩa này là %.2f GB.</entry>
  <entry lang="vi" key="MAX_HIDVOL_SIZE_TB">Kích cỡ tối đa có thể xài được cho tập đĩa ẩn trong tập đĩa này là %.2f TB.</entry>
  <entry lang="vi" key="MOUNTED_NOPWCHANGE">Mật mã/tập tin khóa không thể được thay đổi trong lúc tập đĩa đang được nạp lên. Xin tháo tập đĩa xuống trước.</entry>
  <entry lang="vi" key="MOUNTED_NO_PKCS5_PRF_CHANGE">Khóa đầu của thuật toán chuyển hóa không thể được thay đổi trong lúc tập đĩa đang được nạp lên. Xin tháo tập đĩa xuống trước.</entry>
  <entry lang="vi" key="MOUNT_BUTTON">&amp;Nạp lên</entry>
  <entry lang="vi" key="NEW_VERSION_REQUIRED">Cần có một phiên bản mới của VeraCrypt để nạp tập đĩa này lên.</entry>
  <entry lang="vi" key="VOL_CREATION_WIZARD_NOT_FOUND">Lỗi: Không tìm được Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa.\n\nXin đảm bảo là tập tin 'VeraCrypt Format.exe' có trong thư mục nơi mà 'VeraCrypt.exe' được khởi chạy. Không thôi có thì xin cài đặt VeraCrypt lại, hoặc tìm 'VeraCrypt Format.exe' trong đĩa của bạn và cho nó chạy.</entry>
  <entry lang="en" key="VOL_EXPANDER_NOT_FOUND">Error: Volume Expander not found.\n\nPlease make sure that the file 'VeraCryptExpander.exe' is in the folder from which 'VeraCrypt.exe' was launched. If it is not, please reinstall VeraCrypt, or locate 'VeraCryptExpander.exe' on your disk and run it.</entry>
  <entry lang="vi" key="NEXT">&amp;Kế tiếp &gt;</entry>
  <entry lang="vi" key="FINALIZE">&amp;Kết thúc</entry>
  <entry lang="vi" key="INSTALL">&amp;Cài đặt</entry>
  <entry lang="vi" key="EXTRACT">R&amp;út ra</entry>
  <entry lang="vi" key="NODRIVER">Không thể nối vào trình điều khiển thiết bị của VeraCrypt. VeraCrypt không thể làm việc được nếu trình điều khiển thiết bị không đang chạy.\n\nXin lưu ý là vì một vấn đề của Windows, có thể cần phải đăng xuất hoặc bắt đầu hệ thống lại trước khi trình điều khiển cí thể được nạp lên.</entry>
  <entry lang="vi" key="NOFONT">Có lỗi xảy ra khi đang nạp/chuẩn bị các kiểu chữ.</entry>
  <entry lang="vi" key="NOT_FOUND">Không tìm được chữ hiệu ổ đĩa hoặc không có chữ hiệu ổ đĩa nào được xác định.</entry>
  <entry lang="en" key="ERR_CANNOT_ASSIGN_DRIVE_LETTER_NONSYS_DEC">Error: Cannot assign drive letter.\n\nUntil a drive letter is assigned to the decrypted volume, you will not be able to access data stored on the volume.\n\nRetry?</entry>
  <entry lang="vi" key="DRIVE_LETTER_UNAVAILABLE">Chữ hiệu ổ đĩa không có sẵn.</entry>
  <entry lang="vi" key="NO_FILE_SELECTED">Không có tập tin nào được chọn!</entry>
  <entry lang="vi" key="NO_FREE_DRIVES">Không có chữ hiệu ổ đĩa nào có sẵn.</entry>
  <entry lang="vi" key="NO_FREE_DRIVE_FOR_OUTER_VOL">Không có chữ hiệu ổ đĩa nào trống cho tập đĩa bên ngoài! Cấu tạo tập đĩa không thể tiếp tục.</entry>
  <entry lang="vi" key="NO_OS_VER">Không thể định được phiên bản hệ điều hành của bạn hoặc bạn đang sử dụng một hệ điều hành không được hỗ trợ.</entry>
  <entry lang="vi" key="NO_PATH_SELECTED">Không có đường dẫn nào được chọn!</entry>
  <entry lang="vi" key="NO_SPACE_FOR_HIDDEN_VOL">Không có đủ chỗ trống cho tập đĩa ẩn! Cấu tạo tập đĩa không thể tiếp tục.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_VOLUME_TOO_SMALL_FOR_OS_CLONE">Lỗi: Những tập tin bạn đã chép vào tập đĩa bên ngoài chiếm quá nhiều chỗ. Vì vậy, không còn đủ chỗ trống trong tập đĩa bên ngoài cho tập đĩa ẩn.\n\nLưu ý là tập đĩa ẩn phải lớn bằng phân vùng hệ thống (phân vùng nơi mà hệ điều hành hiện đang chạy được cài đặt). Lý do là hệ điều hành ẩn cần được cấu tạo bằng cách chép nội dung của phân vùng hệ thống phân vùng vào tập đĩa ẩn.\n\n\nQuá trình cấu tạo hệ điều hành ẩn không thể tiếp tục.</entry>
  <entry lang="vi" key="OPENFILES_DRIVER">Trình điều khiển không thể tháo tập đĩa xuống được. Một vài tập tin nằm trong tập tin có thể vẫn còn đang được mở.</entry>
  <entry lang="vi" key="OPENFILES_LOCK">Không thể khóa tập đĩa được. Vẫn còn có các tập tin đang được mở trong tập đĩa. Vì thế nó không thể được tháo xuống.</entry>
  <entry lang="vi" key="VOL_LOCK_FAILED_OFFER_FORCED_DISMOUNT">VeraCrypt không thể khóa tập đĩa được vì nó đang được sử dụng bởi hệ thống hoặc các ứng dụng (có thể có các tập tin đang được mở trong tập đĩa).\n\nBạn có muốn buộc tháo tập đĩa xuống không?</entry>
  <entry lang="vi" key="OPEN_VOL_TITLE">Chọn một Tập đĩa VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="OPEN_TITLE">Xác định Đường dẫn và Tên Tập tin</entry>
  <entry lang="vi" key="SELECT_PKCS11_MODULE">Chọn Thư viện PKCS #11</entry>
  <entry lang="vi" key="OUTOFMEMORY">Hết bộ nhớ</entry>
  <entry lang="vi" key="FORMAT_DEVICE_FOR_ADVANCED_ONLY">QUAN TRỌNG: Chúng tôi cực lực khuyên rằng những người sử dụng ít kinh nghiệm nên cấu tạo một bộ chứa tập tin VeraCrypt trong thiết bị/phân vùng được chọn, thay vì thử mã hóa toàn bộ thiết bị/phân vùng.\n\nKhi bạn cấu tạo một bộ chứa tập tin VeraCrypt (thay vì mã hóa một thiết bị hoặc phân vùng) thì sẽ không có rủi ro hủy bỏ một số lượng lớn tập tin. Lưu ý là một bộ nhớ tập tin VeraCrypt (ngay cả khi nó có chứa một đĩa mã hóa ảo) thật ra giống như bất cứ tập tin thông thường khác. Để có thêm tin tức, xem chương Bài tập cho Người bắt đầu trong Hướng dẫn cho Người dùng của VeraCrypt.\n\nBạn có chắc là bạn muốn mã hóa toàn bộ thiết bị/phân vùng không?</entry>
  <entry lang="vi" key="OVERWRITEPROMPT">CẢNH BÁO: Tập tin '%s' đã có sẵn!\n\nQUAN TRỌNG: VERACRYPT SẼ KHÔNG MÃ HÓA TẬP TIN, NHƯNG NÓ SẼ XÓA BỎ NÓ. Bạn có chắc là bạn muốn xóa bỏ tập tin và thay thế nó với một bộ nhớ VeraCrypt mới không?</entry>
  <entry lang="vi" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE">CHÚ Ý: TẤT CẢ CÁC TẬP TIN ĐANG ĐƯỢC GIỮ TRONG %s '%s'%s ĐƯỢC CHỌN SẼ BỊ XÓA BỎ VÀ MẤT ĐI (CHÚNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC MÃ HÓA)!\n\nBạn có chắc là bạn muốn tiến hành với định dạng không?</entry>
  <entry lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM">CẢNH BÁO: Bạn sẽ không thể nạp tập đĩa lên hoặc truy cập bất cứ tập tin nào được giữ trong nó cho đến khi nó được hoàn toàn mã hóa.\n\nBạn có chắc là bạn muốn bắt đầu mã hóa %s '%s'%s được chọn không?</entry>
  <entry lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_CONFIRM">WARNING: You will not be able to mount the volume or access any files stored on it until it has been fully decrypted.\n\nAre you sure you want to start decrypting the selected %s '%s'%s?</entry>
  <entry lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_CONFIRM_BACKUP">CẢNH BÁO: Xin lưu ý là nếu nguồn điện bị gián đoạn đột ngột trong lúc mã hóa dữ liệu tại chỗ, hoặc khi hệ điều hành sụp đổ vì một lỗi của nhu liệu hoặc cương liệu bị trục trặc trong lúc VeraCrypt đang mã hóa dữ liệu tại chỗ, vài phần của dữ liệu sẽ bị hỏng hay mất. Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu mã hóa, xin đảm bảo là bạn có bản sao của các tập tin bạn muốn mã hóa.\n\nBạn có một bản sao như thế không?</entry>
  <entry lang="vi" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_HIDDEN_OS_PARTITION">CHÚ Ý: BẤT CỨ TẬP TIN NÀO ĐANG ĐƯỢC GIỮ TRONG PHÂN VÙNG '%s'%s (NGHĨA LÀ TRONG PHÂN VÙNG ĐẦU TIÊN ĐẰNG SAU PHÂN VÙNG HỆ THỐNG) SẼ BỊ XÓA BỎ VÀ MẤT ĐI (CHÚNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC MÃ HÓA)!\n\nBạn có chắc là bạn muốn tiến hành với định dạng không?</entry>
  <entry lang="vi" key="OVERWRITEPROMPT_DEVICE_SECOND_WARNING_LOTS_OF_DATA">CẢNH BÁO: PHÂN VÙNG ĐƯỢC CHỌN CÓ CHỨA MỘT SỐ LƯỢNG DỮ LIỆU LỚN! Bất cứ tập tin nào được giữ trong phân vùng sẽ bị xóa bỏ và mất đi (chúng sẽ KHÔNG được mã hóa)!</entry>
  <entry lang="vi" key="ERASE_FILES_BY_CREATING_VOLUME">Xóa bỏ bất cứ tập tin nào được giữ trong phân vùng bằng cách cấu tạo một tập đĩa VeraCrypt bên trong nó</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD">Mật mã</entry>
  <entry lang="en" key="PIM">PIM</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_PCDM_CHANGE_PKCS5_PRF">Đặt Khóa Đầu của Thuật toán Chuyển hóa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_PCDM_ADD_REMOVE_VOL_KEYFILES">Thêm/Bỏ các Tập tin khóa vào/ra khỏi Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="IDD_PCDM_REMOVE_ALL_KEYFILES_FROM_VOL">Bỏ Tất cả các Tập tin khóa ra khỏi Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_CHANGED">Mật mã và/hay tập tin khóa được thay đổi thành công.\n\nQUAN TRỌNG: Xin đảm bảo bạn có đọc phần 'Thay đổi Mật mã và Tập tin khóa' trong chương 'Yêu cầu và Đề phòng Bảo mật' trong Hướng dẫn cho Người dùng của VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="en" key="FAVORITE_PIM_CHANGED">This volume is registered as a System Favorite and its PIM was changed.\nDo you want VeraCrypt to automatically update the System Favorite configuration (administrator privileges required)?\n\nPlease note that if you answer no, you'll have to update the System Favorite manually.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_PASSWORD_CHANGED_ASK_RESCUE_DISK">QUAN TRỌNG: Nếu bạn đã không hủy bỏ Đĩa Cứu hộ VeraCrypt của bạn, hệ thống phân vùng/ổ đĩa của bạn vẫn có thể được giải mã khi dùng mật mã cũ (bằng cách khởi động Đĩa Cứu hộ VeraCrypt và nhập vào mật mã cũ). Bạn nên cấu tạo một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt mới và sau đó hủy bỏ cái cũ.\n\nBạn có muốn cấu tạo một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt mới không?</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_HKD_ALGO_CHANGED_ASK_RESCUE_DISK">Lưu ý là Đĩa Cứu hộ VeraCrypt của bạn vẫn còn dùng thuật toán trước đó. Nếu bạn cho là thuật toán trước đó không an toàn thì bạn nên cấu tạo một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt mới và sau đó hủy bỏ cái cũ.\n\nBạn có muốn cấu tạo một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt mới không?</entry>
  <entry lang="en" key="KEYFILES_NOTE">Any kind of file (for example, .mp3, .jpg, .zip, .avi) may be used as a VeraCrypt keyfile. Note that VeraCrypt never modifies the keyfile contents. You can select more than one keyfile (the order does not matter). If you add a folder, all non-hidden files found in it will be used as keyfiles. Click 'Add Token Files' to select keyfiles stored on security tokens or smart cards (or to import keyfiles to security tokens or smart cards).</entry>
  <entry lang="vi" key="KEYFILE_CHANGED">(Các) tập tin khóa được thêm vào/bỏ ra thành công.</entry>
  <entry lang="vi" key="KEYFILE_EXPORTED">Tập tin khóa được xuất.</entry>
  <entry lang="vi" key="PKCS5_PRF_CHANGED">Khóa đầu của thuật toán chuyển hóa được đặt thành công.</entry>
  <entry lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_PASSWORD_PAGE_HELP">Xin nhập mật mã và/hay (các) tập tin khóa vào cho tập đĩa vô hệ nơi mà bạn muốn tiếp tục lại quá trình mã hóa tại chỗ.\n\n\nGhi chú: Sau khi bạn nhấn Kế tiếp, VeraCrypt sẽ thử tìm tất cả các tập đĩa vô hệ nơi mà quá trình mã hóa đã bị gián đoạn và nơi mà phần đầu tập đĩa VeraCrypt có thể được giải mã khi dùng mật mã và/hay (các) tập tin khóa được cung cấp. Nếu nhiều hơn một tập đĩa như thế được tìm, bạn sẽ cần chọn một trong những cái đó trong bước kế tiếp.</entry>
  <entry lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_VOL_SELECT_HELP">Xin chọn một trong các tập đĩa được liệt kê. Danh sách có chứa mọi tập đĩa vô hệ có thể truy cập được nơi mà quá trình mã hóa đã bị gián đoạn và phần đầu của chúng có thể được giải mã khi dùng mật mã và/hay (các) tập tin khóa được cung cấp.</entry>
  <entry lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_PASSWORD_PAGE_HELP">Please enter the password and/or keyfile(s) for the non-system VeraCrypt volume that you want to decrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_HELP">Chọn một mật mã tốt là điều rất quan trọng. Bạn nên tránh chọn cái mà chỉ có chứa một chữ đơn độc mà có thể tìm trong tự điển (hoặc là một kết hợp của 2, 3, or 4 chữ như thế). Nó không nên chứa bất cứ tên hoặc ngày sinh nào cả. Nó không dễ đoán được. Một mật mã tốt là một kết hợp ngẫu nhiên của chữ hoa và chữ thường, số, và những ký tự đặc biệt như @ ^ = $ * + v.v. Chúng tôi khuyên nên chọn một mật mã có chứa nhiều hơn 20 ký tự (càng dài càng tốt). Chiều dài tối đa có thể được là 128 ký tự.</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HELP">Xin chọn một mật mã cho tập đĩa ẩn.</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_HIDDEN_OS_HELP">Xin chọn một mật mã cho hệ điều hành ẩn (nghĩa là cho tập đĩa ẩn).</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_HIDDEN_OS_NOTE">QUAN TRỌNG: Mật mã mà bạn chọn cho hệ điều hành ẩn trong bước này phải khác thật nhiều so với hai mật mã khác (nghĩa là, so với mật mã cho tập đĩa bên ngoài và so với mật mã cho hệ điều hành nghi trang).</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HOST_DIRECT_HELP">Xin chọn mật mã cho tập đĩa mà bên trong đó bạn muốn cấu tạo một tập đĩa ẩn.\n\nSau khi bạn nhấn Kế tiếp, VeraCrypt sẽ thử nạp tập đĩa lên. Ngay khi tập đĩa được nạp lên, cụm ảnh mảng của nó sẽ được quét để xác định kích cỡ của khu vực chỗ trống không gián đoạn (nếu có bất cứ cái nào) mà phần cuối của nó trùng với phần cuối của tập đĩa. Khu vực này sẽ chứa tập đĩa ẩn và vì thế sẽ giới hạn kích cỡ tối đa có thể được của nó. Quét cụm ảnh mảng là cần thiết để đảm bảo là không có dữ liệu nào trong tập đĩa bên ngoài sẽ bị viết chòng lên bởi tập đĩa ẩn.</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_HIDDENVOL_HOST_HELP">\nXin chọn một mật mã cho tập đĩa bên ngoài. Đây sẽ là mật mã mà bạn sẽ có thể tiết lộ cho một đối phương nếu bạn bị hỏi hoặc bị buộc phải làm thế.\n\nQUAN TRỌNG: Mật mã phải khác thật nhiều so với cái mà bạn sẽ chọn cho tập đĩa ẩn.\n\nLưu ý: Chiều dài tối đa có thể được là 128 ký tự.</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_SYSENC_OUTERVOL_HELP">Xin chọn một mật mã cho tập đĩa bên ngoài. Đây sẽ là mật mã mà bạn sẽ có thể tiết lộ cho bất cứ ai buộc bạn để lộ ra mật mã cho phân vùng đầu tiên đằng sau phân vùng hệ thống, nơi mà cả hai tập đĩa bên ngoài và tập đĩa ẩn (có chứa hệ điều hành ẩn) sẽ nằm đó. Sự hiện có của tập đĩa ẩn (và của hệ điều hành ẩn) sẽ vẫn bí mật. Lưu ý là mật mã này không phải cho hệ điều hành nghi trang.\n\nQUAN TRỌNG: Mật mã phải khác thật nhiều so với cái mà bạn sẽ chọn cho tập đĩa ẩn (nghĩa là cho hệ điều hành ẩn).</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_HIDVOL_HOST_TITLE">Mật mã cho Tập đĩa Bên ngoài</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_HIDVOL_TITLE">Mật mã cho Tập đĩa Ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_HIDDEN_OS_TITLE">Mật mã cho Hệ Điều hành Ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_LENGTH_WARNING">CẢNH BÁO: Những mật mã ngắn thì dễ bị phá vỡ khi dùng những kỹ thuật lực mạnh!\n\nChúng tôi khuyên nên chọn một mật mã có chứa nhiều hơn 20 ký tự. Bạn có chắc là bạn muốn dùng một mật mã ngắn không?</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_TITLE">Mật mã cho Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_WRONG">Mật mã không đúng hoặc không phải là một tập đĩa VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_OR_KEYFILE_WRONG">Tập tin khóa và/hay mật mã không đúng hoặc không phải là một tập đĩa VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_OR_MODE_WRONG">Phương thức nạp sai, mật mã không đúng, hoặc không phải là một tập đĩa VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_OR_KEYFILE_OR_MODE_WRONG">Phương thức nạp sai, tập tin khóa và/hay mật mã không đúng, hoặc không phải là một tập đĩa VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_WRONG_AUTOMOUNT">Mật mã không đúng hoặc không tìm được tập đĩa VeraCrypt nào cả.</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_OR_KEYFILE_WRONG_AUTOMOUNT">Tập tin khóa/mật mã không đúng hoặc không tìm được tập đĩa VeraCrypt nào cả.</entry>
  <entry lang="vi" key="PASSWORD_WRONG_CAPSLOCK_ON">\n\nCảnh báo: Caps Lock đang bật. Chuyện này có thể làm cho bạn nhập mật mã của bạn không đúng.</entry>
  <entry lang="en" key="PIM_CHANGE_WARNING">Remember Number to Mount Volume</entry>
  <entry lang="en" key="PIM_HIDVOL_HOST_TITLE">Outer Volume PIM</entry>
  <entry lang="en" key="PIM_HIDVOL_TITLE">Hidden Volume PIM</entry>
  <entry lang="en" key="PIM_HIDDEN_OS_TITLE">PIM for Hidden Operating System</entry>
  <entry lang="en" key="PIM_HELP">PIM (Personal Iterations Multiplier) is a value that controls the number of iterations used by the header key derivation as follows:\n   Iterations = 15000 + (PIM x 1000).\n\nWhen left empty or set to 0, VeraCrypt will use a default value (485) that ensures a high security.\n\nWhen the password is less than 20 characters, PIM can't be smaller than 485 in order to maintain a minimal security level.\nWhen the password is 20 characters or more, PIM can be set to any value.\n\nA PIM value larger than 485 will lead to slower mount. A small PIM value (less than 485) will lead to a quicker mount but it can reduce security if the password is not strong enough.</entry>
  <entry lang="en" key="PIM_SYSENC_HELP">PIM (Personal Iterations Multiplier) is a value that controls the number of iterations used by the header key derivation as follows:\n   Iterations = PIM x 2048.\n\nWhen left empty or set to 0, VeraCrypt will use a default value that ensures a high security.\n\nWhen the password is less than 20 characters, PIM can't be smaller than 98 in order to maintain a minimal security level.\nWhen the password is 20 characters or more, PIM can be set to any value.\n\nA PIM value larger than 98 will lead to slower boot. A small PIM value (less than 98) will lead to a quicker boot but it can reduce security if the password is not strong enough.</entry>
  <entry lang="en" key="PIM_SYSENC_CHANGE_WARNING">Remember Number to Boot System</entry>
  <entry lang="en" key="PIM_LARGE_WARNING">You have chosen a PIM value that is larger than VeraCrypt default value.\nPlease note that this will lead to much slower mount/boot.</entry>
  <entry lang="en" key="PIM_SMALL_WARNING">You have chosen a Personal Iterations Multiplier (PIM) that is smaller than the default VeraCrypt value. Please note that if your password is not strong enough, this could lead to a weaker security.\n\nDo you confirm that you are using a strong password?</entry>
  <entry lang="en" key="PIM_SYSENC_TOO_BIG">Personal Iterations Multiplier (PIM) maximum value for system encryption is 65535.</entry>
  <entry lang="en" key="PIM_TITLE">Volume PIM</entry>
  <entry lang="en" key="HIDDEN_FILES_PRESENT_IN_KEYFILE_PATH">\n\nWARNING: Hidden file(s) have been found in a keyfile search path. Such hidden files cannot be used as keyfiles. If you need to use them as keyfiles, remove their 'Hidden' attribute (right-click each of them, select 'Properties', uncheck 'Hidden' and click OK). Note: Hidden files are visible only if the corresponding option is enabled (Computer > Organize > 'Folder and search options' > View).</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_VOL_PROT_PASSWORD_US_KEYB_LAYOUT">Nếu bạn thử bảo vệ một tập đĩa ẩn có chứa một hệ ẩn thì xin đảm bảo là bạn đang dùng bố trí bàn phím căn bản của Mỹ khi nhập mật mã vào cho tập đĩa ẩn. Việc này cần thiết vì trên thực tế mật mã cần được đánh vào trong môi trường tiền khởi động (trước khi Windows bắt đầu) lúc mà bố trí bàn phím Windows không phải của Mỹ không có sẵn.</entry>
  <entry lang="vi" key="FOUND_NO_PARTITION_W_DEFERRED_INPLACE_ENC">VeraCrypt không tìm được bất cứ tập đĩa nào mà sự mã hóa vô hệ đã bị gián đoạn và nơi mà phần đầu tập đĩa có thể được giải mã khi dùng mật mã và/hay (các) tập tin khóa được cung cấp.\n\nXin đảm bảo là mật mã và/hay (các) tập tin đúng và phân vùng/tập đĩa không đang được dùng bởi hệ thống hoặc các ứng dụng (kể luôn cả nhu liệu chống vi rút).</entry>
  <entry lang="en" key="SELECTED_PARTITION_ALREADY_INPLACE_ENC">The selected partition/device is already fully encrypted.\nHeader Flags = 0x%.8X</entry>
  <entry lang="en" key="SELECTED_PARTITION_NOT_INPLACE_ENC">The selected partition/device is not using in-place encryption.\nHeader Flags = 0x%.8X</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_MOUNT_WITHOUT_PBA_NOTE">\n\nLưu ý: Nếu bạn thử nạp một phân vùng nằm trong một ổ đĩa hệ thống được mã hóa mà không có chứng thực tiền khởi động hoặc nạp một phân vùng hệ thống được mã hóa của hệ điều hành không đang chạy, bạn có thể làm vậy bằng cách chọn 'Hệ thống' &gt; 'Nạp lên mà Không có Chứng thực Tiền Khởi động'.</entry>
  <entry lang="vi" key="MOUNT_WITHOUT_PBA_VOL_ON_ACTIVE_SYSENC_DRIVE">Trong phương thức này, bạn không thể nạp lên một phân vùng nằm trong một ổ đĩa mà một phần của nó nằm trong phạm vi chính của việc mã hóa hệ thống hoạt động.\n\nTrước khi bạn có thể nạp phân vùng này trong phương thức này lên, bạn cần khởi động một hệ điều hành được cài đặt trong một ổ đĩa khác (được mã hóa hay không) hoặc khởi động một hệ điều hành không được mã hóa.</entry>
  <entry lang="en" key="CANT_DECRYPT_PARTITION_ON_ENTIRELY_ENCRYPTED_SYS_DRIVE">VeraCrypt cannot decrypt an individual partition on an entirely encrypted system drive (you can decrypt only the entire system drive).</entry>
  <entry lang="en" key="CANT_DECRYPT_PARTITION_ON_ENTIRELY_ENCRYPTED_SYS_DRIVE_UNSURE">Warning: As the drive contains the VeraCrypt Boot Loader, it may be an entirely encrypted system drive. If it is, please note that VeraCrypt cannot decrypt an individual partition on an entirely encrypted system drive (you can decrypt only the entire system drive). If that is the case, you will be able to continue now but you will receive the 'Incorrect password' error message later.</entry>
  <entry lang="vi" key="PREV">&lt;&amp;Trở lại</entry>
  <entry lang="vi" key="RAWDEVICES">Không thể liệt kê những thiết bị thô được cài đặt trong hệ thống của bạn!</entry>
  <entry lang="vi" key="READONLYPROMPT">Tập đĩa '%s' hiện có, và chỉ-đọc được. Bạn có chắc là bạn muốn thay thế nó không?</entry>
  <entry lang="vi" key="SELECT_DEST_DIR">Chọn thư mục đích</entry>
  <entry lang="vi" key="SELECT_KEYFILE">Chọn Tập tin khóa</entry>
  <entry lang="vi" key="SELECT_KEYFILE_PATH">Chọn một đường dẫn kiếm của tập tin. CẢNH BÁO: Lưu ý là chỉ có đường dẫn sẽ được nhớ chứ tên tập tin thì không!</entry>
  <entry lang="en" key="SELECT_KEYFILE_GENERATION_DIRECTORY">Select a directory where to store the keyfiles.</entry>
  <entry lang="en" key="SELECTED_KEYFILE_IS_CONTAINER_FILE">The current container file was selected as a keyfile. It will be skipped.</entry>
  <entry lang="vi" key="SERPENT_HELP">Thiết kế bởi Ross Anderson, Eli Biham, và Lars Knudsen. Phát hành năm 1998. 256-bit key, 128-bit block. Phương thức của thao tác là XTS. Serpent đã vào các vòng kết của AES.</entry>
  <entry lang="en" key="SIZE_HELP">Please specify the size of the container you want to create.\n\nIf you create a dynamic (sparse-file) container, this parameter will specify its maximum possible size.\n\nNote that the minimum possible size of a FAT volume is 292 KB. The minimum possible size of an NTFS volume is 3792 KB.</entry>
  <entry lang="en" key="SIZE_HELP_HIDDEN_HOST_VOL">Please specify the size of the outer volume to be created (you will first create the outer volume and then a hidden volume within it). The minimum possible size of a volume within which a hidden volume is intended to be created is 340 KB.</entry>
  <entry lang="en" key="SIZE_HELP_HIDDEN_VOL">Please specify the size of the hidden volume to create. The minimum possible size of a hidden volume is 40 KB (or 3664 KB if it is formatted as NTFS). The maximum possible size you can specify for the hidden volume is displayed above.</entry>
  <entry lang="vi" key="SIZE_HIDVOL_HOST_TITLE">Kích cỡ của Tập đĩa Bên ngoài</entry>
  <entry lang="vi" key="SIZE_HIDVOL_TITLE">Kích cỡ của Tập đĩa Ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="SIZE_PARTITION_HELP">Xin phối kiểm là kích cỡ của thiết bị/phân vùng được chọn bên trên là đúng và nhấn Kế tiếp.</entry>
  <entry lang="vi" key="SIZE_PARTITION_HIDDEN_SYSENC_HELP">Tập đĩa bên ngoài và tập đĩa ẩn (có chứa hệ điều hành ẩn) sẽ nằm bên trong phân vùng trên. Nó sẽ là phân vùng đầu tiên đằng sau phân vùng hệ thống.\n\nXin kiểm chứng kích cỡ của phân vùng và số của nó cho thấy bên trên là đúng, và nếu đúng thì nhấn Kế tiếp.</entry>
  <entry lang="en" key="SIZE_PARTITION_HIDDEN_VOL_HELP">\n\nNote that the minimum possible size of a volume within which a hidden volume is intended to be created is 340 KB.</entry>
  <entry lang="vi" key="SIZE_TITLE">Kích cỡ của Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="SPARSE_FILE">Động</entry>
  <entry lang="vi" key="TESTS_FAILED">CẢNH CÁO: TỰ-KIỂM BỊ THẤT BẠI!</entry>
  <entry lang="vi" key="TESTS_PASSED">Những tự-kiểm của tất cả các thuật toán đều qua được</entry>
  <entry lang="vi" key="TEST_INCORRECT_TEST_DATA_UNIT_SIZE">Số đơn vị dữ liệu mà bạn cung cấp quá dài hoặc quá ngắn.</entry>
  <entry lang="vi" key="TEST_INCORRECT_SECONDARY_KEY_SIZE">Khóa phụ mà bạn cung cấp quá dài hoặc quá ngắn.</entry>
  <entry lang="vi" key="TEST_CIPHERTEXT_SIZE">Văn bản mật mã mà bạn cung cấp quá dài hoặc quá ngắn.</entry>
  <entry lang="vi" key="TEST_KEY_SIZE">Khóa kiểm tra mà bạn cung cấp quá dài hoặc quá ngắn.</entry>
  <entry lang="vi" key="TEST_PLAINTEXT_SIZE">Văn bản thô mà bạn cung cấp quá dài hoặc quá ngắn.</entry>
  <entry lang="vi" key="TWO_LAYER_CASCADE_HELP">Hai thuật toán mã hóa trong một thác hoạt động trong phương thức XTS. Mỗi khối trước tiên được mã hóa với %s (%d-bit key) và sau đó với %s (%d-bit key). Mỗi thuật toán mã hóa dùng khóa riêng của nó. Tất cả các khóa đều độc lập với nhau.</entry>
  <entry lang="vi" key="THREE_LAYER_CASCADE_HELP">Ba thuật toán mã hóa tromg một thác hoạt động trong phương thức XTS. Mỗi khối trước tiên được mã hóa với %s (%d-bit key), và sau đó với %s (%d-bit key), và sau cùng với %s (%d-bit key). Mỗi thuật toán mã hóa dùng khóa riêng của nó. Tất cả các khóa đều độc lập với nhau.</entry>
  <entry lang="vi" key="AUTORUN_MAY_NOT_ALWAYS_WORK">Lưu ý là tùy vào cấu hình của hệ điều hành, những tính năng tự-chạy và tự-nạp chỉ có thể làm việc được khi những tập tin trong đĩa của người lữ hành được cấu tạo trong một môi trường như CD/DVD không viết. Cũng lưu ý là đây không phải một lỗi trong VeraCrypt (nó là một giới hạn của Windows).</entry>
  <entry lang="vi" key="TRAVELER_DISK_CREATED">Đĩa di chuyển VeraCrypt đã được cấu tạo thành công.\n\nLưu ý là bạn cần quyền quản lý để cho VeraCrypt chạy trong phương thức lưu động. Đồng thời cũng lưu ý là, sau khi khám nghiệm tập tin thanh ghi, có thể biết được là VeraCrypt được chạy trong hệ thống Windows ngay cả nếu nó chạy trong phương thức lưu động.</entry>
  <entry lang="vi" key="TC_TRAVELER_DISK">Đĩa Di chuyển của VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="TWOFISH_HELP">Thiết kế bởi Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall, và Niels Ferguson. Phát hành năm 1998. 256-bit key, 128-bit block. Phương thức của thao tác là XTS. Twcủaish đã vào các vòng kết của AES.</entry>
  <entry lang="vi" key="MORE_INFO_ABOUT">Thêm tin tức về %s</entry>
  <entry lang="vi" key="UNKNOWN">Không rõ</entry>
  <entry lang="en" key="ERR_UNKNOWN">An unspecified or unknown error occurred (%d).</entry>
  <entry lang="vi" key="UNMOUNTALL_LOCK_FAILED">Một vài tập đĩa có chứa tập tin hoặc thư mục đang được dung bởi các ứng dụng hoặc hệ thống.\n\nBuộc tháo xuống không?</entry>
  <entry lang="vi" key="UNMOUNT_BUTTON">&amp;Tháo xuống</entry>
  <entry lang="vi" key="UNMOUNT_FAILED">Không tháo xuống được!</entry>
  <entry lang="vi" key="UNMOUNT_LOCK_FAILED">Tập đĩa có chứa tập tin hoặc thư mục đang được dùng bởi các ứng dụng hoặc hệ thống.\n\nBuộc tháo xuống không?</entry>
  <entry lang="en" key="NO_VOLUME_MOUNTED_TO_DRIVE">No volume is mounted to the specified drive letter.</entry>
  <entry lang="vi" key="VOL_ALREADY_MOUNTED">Tập đĩa bạn đang cố gắng nạp lên đã được nạp lên rồi.</entry>
  <entry lang="vi" key="VOL_MOUNT_FAILED">Có lỗi xảy ra khi thử nạp tập đĩa lên.</entry>
  <entry lang="vi" key="VOL_SEEKING">Lỗi kiếm vị trí bên trong tập đĩa.</entry>
  <entry lang="vi" key="VOL_SIZE_WRONG">Lỗi: Kích cỡ của tập đĩa sai.</entry>
  <entry lang="en" key="WARN_QUICK_FORMAT">WARNING: You should use Quick Format only in the following cases:\n\n1) The device contains no sensitive data and you do not need plausible deniability.\n2) The device has already been securely and fully encrypted.\n\nAre you sure you want to use Quick Format?</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_SPARSE_FILE">Bộ chứa động là một tập tin NTFS thưa tiền phân phối mà kích cỡ nó (actual disk space used) gia tăng khi dữ liệu mới được bỏ thêm vào nó.\n\nCẢNH BÁO: Hiệu suất của các tập đĩa có tập tin thưa-làm chủ tệ hơn hiệu suất của các tập đĩa thông thường rất nhiều. Các tập đĩa có tập tin thưa-làm chủ cũng không an toàn bằng vì có thể biết được những khu vực nào của tập đĩa không được sử dụng. Ngoài ra, các tập đĩa có tập tin thưa-làm chủ không thể cung cấp sự phủ nhận có vẻ hợp lý được (chứa một tập đĩa ẩn). Cũng lưu ý là nếu dữ liệu được viết vào một bộ chứa tập tin thưa khi không có đủ chỗ trống trong hệ thống tập tin chủ, hệ thống tập tin được mã hóa có thể bị hỏng.\n\nBạn có chắc là bạn muốn cấu tạo một tập đĩa có tập tin thưa-làm chủ không?</entry>
  <entry lang="en" key="SPARSE_FILE_SIZE_NOTE">Note that the size of the dynamic container reported by Windows and by VeraCrypt will always be equal to its maximum size. To find out current physical size of the container (actual disk space it uses), right-click the container file (in a Windows Explorer window, not in VeraCrypt), then select 'Properties' and see the 'Size on disk' value.\n\nAlso note that if you move a dynamic container to another volume or drive, the physical size of the container will be extended to the maximum. (You can prevent that by creating a new dynamic container in the destination location, mounting it and then moving the files from the old container to the new one.)</entry>
  <entry lang="en" key="PASSWORD_CACHE_WIPED_SHORT">Password cache wiped</entry>
  <entry lang="en" key="PASSWORD_CACHE_WIPED">Passwords (and/or processed keyfile contents) stored in the VeraCrypt driver cache have been wiped.</entry>
  <entry lang="vi" key="WRONG_VOL_TYPE">VeraCrypt không thể thay đổi mật mã cho một tập đĩa lạ được.</entry>
  <entry lang="vi" key="SELECT_FREE_DRIVE">Xin chọn một chữ hiệu ổ đĩa trống từ danh sách.</entry>
  <entry lang="vi" key="SELECT_A_MOUNTED_VOLUME">Xin chọn một tập đĩa được nạp lên trong danh sách chữ hiệu ổ đĩa.</entry>
  <entry lang="en" key="AMBIGUOUS_VOL_SELECTION">Warning: Two different volumes/devices are currently selected (the first is selected in the drive letter list and the second is selected in the input field below the drive letter list).\n\nPlease confirm your choice:</entry>
  <entry lang="vi" key="CANT_CREATE_AUTORUN">Lỗi: Không thể cấu tạo autorun.inf</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_PROCESS_KEYFILE">Lỗi trong lúc xử lý tập tin khóa!</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_PROCESS_KEYFILE_PATH">Lỗi xử lý đường dẫn của tập tin khóa!</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_KEYFILE_PATH_EMPTY">Đường dẫn của tập tin khóa không có chứa tập tin nào cả.\n\nXin lưu ý các thư mục (và các tập tin mà chúng chứa) tìm được trong những đường dẫn kiếm của tập tin khóa bị bỏ mặc.</entry>
  <entry lang="vi" key="UNSUPPORTED_OS">VeraCrypt không hỗ trợ hệ điều hành này.</entry>
  <entry lang="vi" key="UNSUPPORTED_BETA_OS">Lỗi: VeraCrypt chỉ hỗ trợ những phiên bản ổn định của hệ điều hành này (những phiên bản beta/RC không được hỗ trợ).</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_MEM_ALLOC">Lỗi: Không thể phân phối bộ nhớ.</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_PERF_COUNTER">Lỗi: Không thể lấy giá trị của bộ đếm hiệu suất.</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_VOL_FORMAT_BAD">Lỗi: Định dạng tập đĩa xấu.</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_HIDDEN_NOT_NORMAL_VOLUME">Lỗi: Bạn cung cấp một mật mã cho một tập đĩa ẩn (không phải cho một tập đĩa thông thường).</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_HIDDEN_VOL_HOST_ENCRYPTED_INPLACE">Vì những lý do bảo mật, một tập đĩa ẩn không thể được cấu tạo bên trong một tập đĩa VeraCrypt có chứa một hệ thống tập tin mà đã đuợc mã hóa tại chỗ (tại vì chỗ trống trong the tập đĩa đã không được làm đầy với dữ liệu ngẫu nhiên).</entry>
  <entry lang="vi" key="LEGAL_NOTICES_DLG_TITLE">VeraCrypt - Lưu ý Pháp lý</entry>
  <entry lang="vi" key="ALL_FILES">Tất cả các Tập tin</entry>
  <entry lang="vi" key="TC_VOLUMES">Những Tập đĩa VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="DLL_FILES">Những Mô-đun Thư viện</entry>
  <entry lang="vi" key="FORMAT_NTFS_STOP">Định dạng theo NTFS không thể tiếp tục được.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANT_MOUNT_VOLUME">Không thể nạp tập đĩa lên được.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANT_DISMOUNT_VOLUME">Không thể tháo tập đĩa xuống được.</entry>
  <entry lang="vi" key="FORMAT_NTFS_FAILED">Windows không định dạng tập đĩa theo kiểu NTFS được.\n\nXin chọn một loại hệ thống tập tin khác (nếu có thể) và thử lại. Một cách khác, bạn có thể để tập đĩa không được định dạng (chọn 'None' làm hệ thống tập tin), ra khỏi trợ lý này, nạp tập đĩa lên, và sau đó dùng một hệ thống hay một công cụ của hãng khác để định dạng tập đĩa được nạp (tập đĩa vẫn sẽ được mã hóa).</entry>
  <entry lang="vi" key="FORMAT_NTFS_FAILED_ASK_FAT">Windows không định dạng tập đĩa theo kiểu NTFS được.\n\nThay vì vậy, bạn có muốn định dạng tập đĩa theo dạng FAT không?</entry>
  <entry lang="vi" key="DEFAULT">Mặc định</entry>
  <entry lang="vi" key="PARTITION_LOWER_CASE">Phân vùng</entry>
  <entry lang="vi" key="PARTITION_UPPER_CASE">PHÂN VÙNG</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE">Thiết bị</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_LOWER_CASE">thiết bị</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_UPPER_CASE">THIẾT BỊ</entry>
  <entry lang="vi" key="VOLUME">Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="VOLUME_LOWER_CASE">tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="VOLUME_UPPER_CASE">TẬP ĐĨA</entry>
  <entry lang="vi" key="LABEL">Nhãn</entry>
  <entry lang="vi" key="CLUSTER_TOO_SMALL">Kích cỡ của cụm đưọc chọn quá nhỏ cho kích cỡ của tập đĩa này. Một kích cỡ lớn hơn của cụm sẽ được dùng thay.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANT_GET_VOLSIZE">Lỗi: Không thể lấy kích cỡ của tập đĩa được!\n\nXin đảm bảo là tập đĩa được chọn không đang được dung bởi hệ thống hoặc một ứng dụng.</entry>
  <entry lang="en" key="HIDDEN_VOL_HOST_SPARSE">Hidden volumes must not be created within dynamic (sparse file) containers. To achieve plausible deniability, the hidden volume needs to be created within a non-dynamic container.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_VOL_HOST_UNSUPPORTED_FILESYS">Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa VeraCrypt chỉ có thể cấu tạo một tập đĩa ẩn bên trong một tập FAT hay NTFS.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_VOL_HOST_UNSUPPORTED_FILESYS_WIN2000">Trong Windows 2000, Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa VeraCrypt chỉ có thể cấu tạo một tập đĩa ẩn bên trong một tập đĩa FAT.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_VOL_HOST_NTFS">Lưu ý: Hệ thống tập tin FAT thích hợp cho các tập đĩa bên ngoài hơn là hệ thống tập tin NTFS (ví dụ như kích cỡ tối đa có thể được cho tập đĩa ẩn sẽ rất có thể lớn hơn nhiều nếu như tập đĩa bên ngoài đã được định dạng theo kiểu FAT).</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_VOL_HOST_NTFS_ASK">Lưu ý là hệ thống tập tin FAT thích hợp cho các tập đĩa bên ngoài hơn là hệ thống tập tin NTFS. Ví dụ như kích cỡ tối đa có thể được cho tập đĩa ẩn sẽ có thể lớn hơn nhiều nếu như tập đĩa bên ngoài được định dạng theo kiểu FAT (lý do là hệ thống tập tin NTFS luôn luôn lưu dữ liệu bên trong ở ngay chính giữa tập đĩa và, vì vậy, tập đĩa ẩn chỉ có thể nằm trong phần thứ hai của tập đĩa bên ngoài).\n\nBạn có chắc là bạn muốn định dạng tập đĩa bên ngoài theo kiểu NTFS không?</entry>
  <entry lang="vi" key="OFFER_FAT_FORMAT_ALTERNATIVE">Thay vì vậy, bạn có muốn định dạng tập tin theo kiểu FAT không?</entry>
  <entry lang="en" key="FAT_NOT_AVAILABLE_FOR_SO_LARGE_VOLUME">Note: This volume cannot be formatted as FAT, because it exceeds the maximum volume size supported by the FAT32 filesystem for the applicable sector size (2 TB for 512-byte sectors and 16 TB for 4096-byte sectors).</entry>
  <entry lang="vi" key="PARTITION_TOO_SMALL_FOR_HIDDEN_OS">Lỗi: Phân vùng cho hệ điều hành ẩn (nghĩa là phân vùng đầu tiên đằng sau phân vùng hệ thống) phải ít nhất lớn hơn 5% phân vùng hệ thống (phân vùng hệ thống là nơi mà hệ điều hành đang chạy được cài đặt).</entry>
  <entry lang="vi" key="PARTITION_TOO_SMALL_FOR_HIDDEN_OS_NTFS">Lỗi: Phân vùng cho hệ điều hành ẩn (nghĩa là phân vùng đầu tiên đằng sau phân vùng hệ thống) phải ít nhất lớn hơn 110% (2.1 lần) phân vùng hệ thống (phân vùng hệ thống là nơi mà hệ điều hành đang chạy được cài đặt). Lý do là hệ thống tập tin NTFS luôn luôn lưu dữ liệu bên trong ở ngay chính giữa tập đĩa và, vì vậy, tập đĩa ẩn (cái mà có chứa một bản sao của phân vùng hệ thống) chỉ có thể nằm trong phần thứ hai của phân vùng.</entry>
  <entry lang="vi" key="OUTER_VOLUME_TOO_SMALL_FOR_HIDDEN_OS_NTFS">Lỗi: Nếu tập đĩa bên ngoài được định dạng theo kiểu NTFS thì nó ít nhất phải lớn hơn 110% (2.1 lần) phân vùng hệ thống. Lý do là hệ thống tập tin NTFS luôn luôn lưu dữ liệu bên trong ở ngay chính giữa tập đĩa và, vì vậy, tập đĩa ẩn (cái mà có chứa một bản sao của phân vùng hệ thống) chỉ có thể nằm trong phần thứ hai của tập đĩa bên ngoài.\n\n Lưu ý: Tập đĩa bên ngoài cần nằm bên trong phân vùng giống như của hệ điều hành ẩn (nghĩa là bên trong phân vùng đầu tiên đằng sau phân vùng hệ thống).</entry>
  <entry lang="vi" key="NO_PARTITION_FOLLOWS_BOOT_PARTITION">Lỗi: Không có phân vùng nào đằng sau phân vùng hệ thống cả.\n\nLưu ý là trước khi bạn có thể cấu tạo một hệ điều hành ẩn, bạn cần cấu tạo một phân vùng cho nó trong ổ đĩa hệ thống. Nó phải là phân vùng đầu tiên đằng sau phân vùng hệ thống và phải ít nhất lớn hơn 5% phân vùng hệ thống (phân vùng hệ thống là nơi mà hệ điều hành đang chạy được cài đặt). Tuy nhiên, nếu tập đĩa bên ngoài (đừng lẫn lộn với phân vùng hệ thống) được định dạng theo kiểu NTFS, thì phân vùng cho hệ điều hành ẩn phải ít nhất lớn hơn 110% (2.1 lần) phân vùng hệ thống (lý do là hệ thống tập tin NTFS luôn luôn lưu dữ liệu bên trong ở ngay chính giữa tập đĩa và, vì vậy, tập đĩa ẩn, cái mà có chứa một bản sao của phân vùng hệ thống, chỉ có thể nằm trong phần thứ hai của phân vùng).</entry>
  <entry lang="vi" key="TWO_SYSTEMS_IN_ONE_PARTITION_REMARK">Ghi chú: Cài đặt các hệ điều hành trong hai tập đĩa VeraCrypt mà đã được gắn vào bên trong một phân vùng đơn độc không phải là điều thiết thực (và vì vậy không được hỗ trợ), bởi vì sử dụng hệ điều hành bên ngoài sẽ thường cần dữ liệu được viết vào khu vực của hệ điều hành ẩn (và nếu những thao tác viết như thế bị ngăn cản sử dụng tính năng bảo vệ của tập đĩa ẩn, nó sẽ đương nhiên làm cho hệ thống bị sụp đỗ, nghĩa là những lỗi 'Màn ảnh Xanh').</entry>
  <entry lang="vi" key="FOR_MORE_INFO_ON_PARTITIONS">Để có thêm hướng dẫn làm sao cấu tạo và quản lý các phân vùng, xin tham khảo tài liệu được cung cấp với hệ điều hành của bạn hoặc liên lạc ban hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp máy điện toán của bạn để xin giúp đỡ.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_PARTITION_NOT_ACTIVE">Lỗi: Hệ điều hành đang chạy không được cài đặt trong phân vùng khởi động (phân vùng hoạt động đầu tiên). Chuyện này không được hỗ trợ.</entry>
  <entry lang="en" key="CONFIRM_FAT_FOR_FILES_OVER_4GB">You indicated that you intend to store files larger than 4 GB in this VeraCrypt volume. However, you chose the FAT file system, on which files larger than 4 GB cannot be stored.\n\nAre you sure you want to format the volume as FAT?</entry>
  <entry lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DECRYPTION_BAD_VOL_FORMAT">Error: VeraCrypt does not support in-place decryption of legacy non-system volumes created by VeraCrypt 1.0b or earlier.\n\nNote: You can still decrypt files stored on the volume by copying/moving them to any unencrypted volume.</entry>
  <entry lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DECRYPTION_CANT_DECRYPT_HID_VOL">Error: VeraCrypt cannot in-place decrypt a hidden VeraCrypt volume.\n\nNote: You can still decrypt files stored on the volume by copying/moving them to any unencrypted volume.</entry>
  <entry lang="en" key="CONFIRM_VOL_CONTAINS_NO_HIDDEN_VOL">Warning: Note that VeraCrypt cannot in-place decrypt a volume that contains a hidden VeraCrypt volume (the hidden volume would be overwritten with pseudorandom data).\n\nPlease confirm that the volume you are about to decrypt contains no hidden volume.\n\nNote: If the volume contains a hidden volume but you do not mind losing the hidden volume, you can select Proceed (the outer volume will be safely decrypted).</entry>
  <entry lang="en" key="VOL_CONTAINS_NO_HIDDEN_VOL">The volume does not contain any hidden volume. Proceed.</entry>
  <entry lang="en" key="VOL_CONTAINS_A_HIDDEN_VOL">The volume contains a hidden volume. Cancel.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANT_ACCESS_VOL">Lỗi: Không thể truy cập tập đĩa được!\n\nĐảm bảo là tập đĩa được chọn đã có, và nó không được nạp hoặc đang được dùng bởi hệ thống hoặc một ứng dụng, và bạn có quyền đọc/viết cho tập đĩa, và nó không được bảo vệ viết.</entry>
  <entry lang="en" key="CANT_GET_VOL_INFO">Error: Cannot obtain volume properties.</entry>
  <entry lang="vi" key="INPLACE_ENC_CANT_ACCESS_OR_GET_INFO_ON_VOL">Lỗi: Không thể truy cập tập đĩa và/hay thu thập tin tức về tập đĩa được.\n\nĐảm bảo là tập đĩa được chọn đã có, và nó không đang được dùng bởi hệ thống hoặc các ứng dụng, và bạn có quyền đọc/viết cho tập đĩa, và nó không được bảo vệ viết.</entry>
  <entry lang="vi" key="INPLACE_ENC_CANT_ACCESS_OR_GET_INFO_ON_VOL_ALT">Lỗi: Không thể truy cập tập đĩa và/hay thu thập tin tức về tập đĩa được. Đảm bảo là tập đĩa được chọn đã có, và nó không đang được dùng bởi hệ thống hoặc các ứng dụng, và bạn có quyền đọc/viết cho tập đĩa, và nó không được bảo vệ viết.\n\nNếu vấn đề vẫn còn, theo những bước bên dưới có thể giúp được.</entry>
  <entry lang="vi" key="INPLACE_ENC_GENERIC_ERR_ALT_STEPS">Một lỗi đã ngăn cản VeraCrypt mã hóa phân vùng. Xin giải quyết bất cứ vấn đề nào đã được báo trước và sau đó thử lại. Nếu vấn đề vẫn còn, theo những bước bên dưới có thể giúp được.</entry>
  <entry lang="vi" key="INPLACE_ENC_GENERIC_ERR_RESUME">Một lỗi đã ngăn cản VeraCrypt bắt đầu lại quá trình mã hóa phân vùng.\n\nXin giải quyết bất cứ vấn đề nào đã được báo trước và sau đó thử bắt đầu quá trình lại lần nữa. Lưu ý là tập đĩa không thể được nạp cho đến khi nó mã hóa hoàn toàn.</entry>
  <entry lang="en" key="INPLACE_DEC_GENERIC_ERR">An error prevented VeraCrypt from decrypting the volume. Please try fixing any previously reported problems and then try again if possible.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANT_DISMOUNT_OUTER_VOL">Lỗi: Không thể tháo tập đĩa bên ngoài xuống được!\n\nTập đĩa không thể được tháo xuống nếu nó có chứa những tập tin hoặc thư mục đang được dùng bởi một chương trình hay hệ thống.\n\nXin chọn bất cứ chương trình nào có thể đang dùng những tập tin hoặc thư mục trong tập đĩa và nhấn Thử lại.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANT_GET_OUTER_VOL_INFO">Lỗi: Không thể thu thập tin tức về tập đĩa bên ngoài được!\nCấu tạo tập đĩa không thể tiếp tục.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANT_ACCESS_OUTER_VOL">Lỗi: Không thể truy cập tập đĩa bên ngoài được! Cấu tạo tập đĩa không thể tiếp tục.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANT_MOUNT_OUTER_VOL">Lỗi: Không thể nạp tập đĩa bên ngoài được! Cấu tạo tập đĩa không thể tiếp tục.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANT_GET_CLUSTER_BITMAP">Lỗi: Không thể lấy cụm ảnh mảng của tập đĩa được! Cấu tạo tập đĩa không thể tiếp tục.</entry>
  <entry lang="vi" key="ALPHABETICAL_CATEGORIZED">Theo thứ tự/Được phân loại</entry>
  <entry lang="vi" key="MEAN_SPEED">Tốc độ Trung bình (Đang đi xuống)</entry>
  <entry lang="vi" key="ALGORITHM">Thuật toán</entry>
  <entry lang="vi" key="ENCRYPTION">Mã hóa</entry>
  <entry lang="vi" key="DECRYPTION">Giải mã</entry>
  <entry lang="vi" key="MEAN">Trung bình</entry>
  <entry lang="vi" key="DRIVE">Ổ đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="SIZE">Kích cỡ</entry>
  <entry lang="vi" key="ENCRYPTION_ALGORITHM">Thuật toán Mã hóa</entry>
  <entry lang="vi" key="ENCRYPTION_ALGORITHM_LV">Thuật toán Mã hóa</entry>
  <entry lang="vi" key="TYPE">Loại</entry>
  <entry lang="vi" key="VALUE">Giá trị</entry>
  <entry lang="vi" key="PROPERTY">Đặc tính</entry>
  <entry lang="vi" key="LOCATION">Vị trí</entry>
  <entry lang="vi" key="BYTES">bytes</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN">Ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="OUTER">Bên ngoài</entry>
  <entry lang="vi" key="NORMAL">Thông thường</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_VOLUME_TYPE_ADJECTIVE">Hệ thống</entry>
  <entry lang="vi" key="TYPE_HIDDEN_SYSTEM_ADJECTIVE">Ẩn (hệ thống)</entry>
  <entry lang="vi" key="READ_ONLY">Chỉ-đọc</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_DRIVE">Ổ đĩa Hệ thống</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_DRIVE_ENCRYPTING">Ổ đĩa Hệ thống (đang mã hóa - %.2f%% xong)</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_DRIVE_DECRYPTING">Ổ đĩa Hệ thống (đang giải mã - %.2f%% xong)</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_DRIVE_PARTIALLY_ENCRYPTED">Ổ đĩa Hệ thống (%.2f%% đã mã hóa)</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_PARTITION">Phân vùng Hệ thống</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_SYSTEM_PARTITION">Phân vùng ẩn Hệ thống</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_PARTITION_ENCRYPTING">Phân vùng Hệ thống (đang mã hóa - %.2f%% xong)</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_PARTITION_DECRYPTING">Phân vùng Hệ thống (đang giải mã - %.2f%% xong)</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_PARTITION_PARTIALLY_ENCRYPTED">Phân vùng Hệ thống (%.2f%% đã mã hóa)</entry>
  <entry lang="vi" key="HID_VOL_DAMAGE_PREVENTED">Có (tổn hại được ngăn cản!)</entry>
  <entry lang="vi" key="NONE">Không có</entry>
  <entry lang="vi" key="KEY_SIZE">Kích cỡ Khóa Chính</entry>
  <entry lang="vi" key="SECONDARY_KEY_SIZE_XTS">Kích cỡ Khóa Phụ (Phương thức XTS)</entry>
  <entry lang="vi" key="SECONDARY_KEY_SIZE_LRW">Kích cỡ Khóa Vặn (Phương thức LRW)</entry>
  <entry lang="vi" key="BITS">bits</entry>
  <entry lang="vi" key="BLOCK_SIZE">Kích cỡ Khối</entry>
  <entry lang="vi" key="PKCS5_PRF">PKCS-5 PRF</entry>
  <entry lang="vi" key="PKCS5_ITERATIONS">Đếm Lần lặp lại của PKCS-5</entry>
  <entry lang="vi" key="VOLUME_CREATE_DATE">Tập đĩa đã được Cấu tạo</entry>
  <entry lang="vi" key="VOLUME_HEADER_DATE">Phần đầu được Sửa đổi lần Cuối</entry>
  <entry lang="vi" key="VOLUME_HEADER_DAYS">(cách đây %I64d ngày)</entry>
  <entry lang="vi" key="VOLUME_FORMAT_VERSION">Ấn bản Định dạng của Tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="BACKUP_HEADER">Sao lưu Phần đầu được Gắn vào</entry>
  <entry lang="en" key="VC_BOOT_LOADER_VERSION">VeraCrypt Boot Loader Version</entry>
  <entry lang="vi" key="FIRST_AVAILABLE">Đầu tiên có sẵn</entry>
  <entry lang="vi" key="REMOVABLE_DISK">Ổ đĩa Rời được</entry>
  <entry lang="vi" key="HARDDISK">Ổ đĩa cứng</entry>
  <entry lang="vi" key="UNCHANGED">Không thay đổi</entry>
  <entry lang="en" key="AUTODETECTION">Autodetection</entry>
  <entry lang="vi" key="SETUP_MODE_TITLE">Phương thức Trợ lý</entry>
  <entry lang="vi" key="SETUP_MODE_INFO">Chọn một trong các phương thức. Nếu bạn không chắc nên chọn cái nào thì sử dụng phương thức mặc định.</entry>
  <entry lang="vi" key="SETUP_MODE_HELP_INSTALL">Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn cài đặt VeraCrypt vào hệ thống này.</entry>
  <entry lang="en" key="SETUP_MODE_HELP_UPGRADE">Note: You can upgrade without decrypting even if the system partition/drive is encrypted or you use a hidden operating system.</entry>
  <entry lang="vi" key="SETUP_MODE_HELP_EXTRACT">Nếu bạn chọn tùy chọn này, tất cả các tập tin sẽ được rút ra từ kiện đồ này nhưng sẽ không có cái gì được cài đặt trong hệ thống. Đừng chọn nó nếu bạn tính mã hóa phân vùng hệ thống hoặc ổ đĩa hệ thống. Chọn tùy chọn này có thể hữu ích, ví dụ như nếu bạn muốn chạy VeraCrypt trong phương thức đuợc gọi là lưu động. VeraCrypt không cần phải được cài đặt trong hệ điều hành nơi mà nó chạy. Sau khi tất cả các tập tin được rút ra, bạn có thể cho chạy tập 'VeraCrypt.exe' trực tiếp (sau đó VeraCrypt sẽ chạy trong phương thức lưu động).</entry>
  <entry lang="vi" key="SETUP_OPTIONS_TITLE">Các tùy chọn Thiết lập</entry>
  <entry lang="vi" key="SETUP_OPTIONS_INFO">Ở đây bạn có thể đặt nhiều loại tùy chọn khác nhau để điều khiển quá trình cài đặt.</entry>
  <entry lang="vi" key="SETUP_PROGRESS_TITLE">Đang cài đặt</entry>
  <entry lang="vi" key="SETUP_PROGRESS_INFO">Xin chờ trong lúc VeraCrypt đang được cài đặt.</entry>
  <entry lang="en" key="SETUP_FINISHED_TITLE_DON">VeraCrypt has been successfully installed</entry>
  <entry lang="vi" key="SETUP_FINISHED_UPGRADE_TITLE_DON">VeraCrypt đã nâng cấp thành công</entry>
  <entry lang="en" key="SETUP_FINISHED_INFO_DON">Please consider making a donation. You can click Finish anytime to close the installer.</entry>
  <entry lang="vi" key="EXTRACTION_OPTIONS_TITLE">Các tùy chọn Rút ra</entry>
  <entry lang="vi" key="EXTRACTION_OPTIONS_INFO">Ở đây bạn có thể đặt nhiều loại tùy chọn khác nhau để điều khiển quá trình rút ra.</entry>
  <entry lang="vi" key="EXTRACTION_PROGRESS_INFO">Xin chờ trong lúc các tập tin đang được rút ra.</entry>
  <entry lang="en" key="EXTRACTION_FINISHED_TITLE_DON">Files successfully extracted</entry>
  <entry lang="vi" key="EXTRACTION_FINISHED_INFO">Tất cả các tập tin đã được rút vào vị trí đích.</entry>
  <entry lang="vi" key="AUTO_FOLDER_CREATION">Nếu thư mục được xác định không có thì nó sẽ được tự động cấu tạo.</entry>
  <entry lang="vi" key="SETUP_UPGRADE_DESTINATION">Các tập tin chương trình của VeraCrypt sẽ được nâng cấp ở vị trí nơi mà VeraCrypt được cài đặt. Nếu bạn cần chọn một vị trí khác thì trước tiên xin hủy cài đặt VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="AFTER_UPGRADE_RELEASE_NOTES">Bạn có muốn xem ghi chú phát hành cho phiên bản hiện tại (ổn định mới nhất) của VeraCrypt không?</entry>
  <entry lang="vi" key="AFTER_INSTALL_TUTORIAL">Nếu bạn chưa bao giờ dùng VeraCrypt trước đây, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chương Dạy kèm cho Người mới bắt đầu trong Hướng dẫn cho Người dùng của VeraCrypt. Bạn có muốn xem dạy kèm không?</entry>
  <entry lang="vi" key="SELECT_AN_ACTION">Xin chọn một động tác để thi hành từ những cái sau đây:</entry>
  <entry lang="vi" key="REPAIR_REINSTALL">Sửa chữa/Cài đặt lại</entry>
  <entry lang="vi" key="UPGRADE">Nâng cấp</entry>
  <entry lang="vi" key="UNINSTALL">Hủy cài đặt</entry>
  <entry lang="vi" key="SETUP_ADMIN">Để cài đặt/hủy cài đặt VeraCrypt thành công, bạn phải có quyền quản lý. Bạn có muốn tiếp tục không?</entry>
  <entry lang="vi" key="TC_INSTALLER_IS_RUNNING">Bộ cài đặt của VeraCrypt hiện đang chạy trong hệ thống này và đang thi hành hay chuẩn bị việc cài đặt hay cập nhật VeraCrypt. Trước khi bạn tiến hành, xin chờ cho nó chấm dứt hoặc đóng nó lại. Nếu bạn không đóng nó được thì xin bắt đầu máy điện toán của bạn lại trước khi tiến hành.</entry>
  <entry lang="vi" key="INSTALL_FAILED">Không cài đặt được.</entry>
  <entry lang="vi" key="UNINSTALL_FAILED">Không hủy cài đặt được.</entry>
  <entry lang="vi" key="DIST_PACKAGE_CORRUPTED">Kiện đồ phân phối này bị tổn hại. Xin tải nó xuống lại (tốt hơn là từ trang web chính thức của VeraCrypt tại https://www.veracrypt.fr).</entry>
  <entry lang="vi" key="CANNOT_WRITE_FILE_X">Không thể viết vào tập tin %s</entry>
  <entry lang="vi" key="EXTRACTING_VERB">Đang rút ra</entry>
  <entry lang="vi" key="CANNOT_READ_FROM_PACKAGE">Không thể đọc dữ liệu từ kiện đồ được.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANT_VERIFY_PACKAGE_INTEGRITY">Không thể kiểm chứng tính toàn vẹn của kiện đồ phân phối này đuợc.</entry>
  <entry lang="vi" key="EXTRACTION_FAILED">Rút ra bị thất bại.</entry>
  <entry lang="vi" key="ROLLBACK">Việc cài đặt đã được quay ngược lại.</entry>
  <entry lang="vi" key="INSTALL_OK">VeraCrypt đã được cài đặt thành công.</entry>
  <entry lang="vi" key="SETUP_UPDATE_OK">VeraCrypt đã được cập nhật thành công.</entry>
  <entry lang="en" key="UPGRADE_OK_REBOOT_REQUIRED">VeraCrypt has been successfully upgraded. However, before you can start using it, the computer must be restarted.\n\nDo you want to restart it now?</entry>
  <entry lang="en" key="SYS_ENC_UPGRADE_FAILED">Failed to upgrade VeraCrypt!\n\nIMPORTANT: Before you shut down or restart the system, we strongly recommend that you use System Restore (Windows Start menu > All programs > Accessories > System Tools > System Restore) to restore your system to the restore point named 'VeraCrypt installation'. If System Restore is not available, you should try installing the original or the new version of VeraCrypt again before you shut down or restart the system.</entry>
  <entry lang="vi" key="UNINSTALL_OK">VeraCrypt đã được gỡ bỏ thành công.\n\nNhấn 'Kết thúc' để bỏ bộ cài đặt của VeraCrypt và thư mục %s. Lưu ý là thư mục sẽ không được bỏ nếu nó có chứa bất cứ tập tin nào không được cài đặt bởi bộ cài đặt của VeraCrypt hoặc được cấu tạo bởi VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="REMOVING_REG">Đang bỏ các mục nhập thanh ghi của VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="ADDING_REG">Đang thêm mục nhập thanh ghi</entry>
  <entry lang="vi" key="REMOVING_APPDATA">Đang bỏ dữ liệu ứng dụng riêng</entry>
  <entry lang="vi" key="INSTALLING">Đang cài đặt</entry>
  <entry lang="vi" key="STOPPING">Đang ngưng lại</entry>
  <entry lang="vi" key="REMOVING">Đang bỏ</entry>
  <entry lang="vi" key="ADDING_ICON">Đang thêm biểu tượng</entry>
  <entry lang="vi" key="CREATING_SYS_RESTORE">Đang cấu tạo điểm Phục hồi Hệ thống</entry>
  <entry lang="vi" key="FAILED_SYS_RESTORE">Không cấu tạo điểm Phục hồi Hệ thống được!</entry>
  <entry lang="vi" key="INSTALLER_UPDATING_BOOT_LOADER">Đang cập nhật Bộ tải Khởi nạp</entry>
  <entry lang="vi" key="INSTALL_OF_FAILED">Không cài đặt '%s'.%s được\nBạn có muốn tiếp tục cài đặt không?</entry>
  <entry lang="vi" key="UNINSTALL_OF_FAILED">Không hủu cài đặt '%s' được. %s\nBạn có muốn tiếp tục hủy cài đặt không?</entry>
  <entry lang="vi" key="INSTALL_COMPLETED">Việc cài đặt được hoàn thành.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANT_CREATE_FOLDER">Thư mục '%s' không thể được cấu tạo</entry>
  <entry lang="vi" key="CLOSE_TC_FIRST">Trình điều khiển thiết bị của VeraCrypt không thể được hủy nạp.\n\nXin đóng tất cả cửa sổ đang mở của VeraCrypt trước. Nếu nó không giúp được, xin vui long bắt đầu Windows lại và sau đó thử lần nữa.</entry>
  <entry lang="vi" key="DISMOUNT_ALL_FIRST">Tất cả các tập đĩa của VeraCrypt phải được tháo xuống trước khi cài đặt hay gỡ bỏ VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="en" key="UNINSTALL_OLD_VERSION_FIRST">An obsolete version of VeraCrypt is currently installed on this system. It needs to be uninstalled before you can install this new version of VeraCrypt.\n\nAs soon as you close this message box, the uninstaller of the old version will be launched. Note that no volume will be decrypted when you uninstall VeraCrypt. After you uninstall the old version of VeraCrypt, run the installer of the new version of VeraCrypt again.</entry>
  <entry lang="vi" key="REG_INSTALL_FAILED">Việc cài đặt các mục nhập ghi thanh đã thất bại</entry>
  <entry lang="vi" key="DRIVER_INSTALL_FAILED">Việc cài đặt trình điều khiển thiết bị đã thất bại. Xin vui long bắt đầu Windows lại và sau đó thử cài VeraCrypt lại lần nữa.</entry>
  <entry lang="vi" key="STARTING_DRIVER">Đang bắt đầu trình điều khiển thiết bị của VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="DRIVER_UINSTALL_FAILED">Việc hủy cài đặt trình điều khiển thiết bị đã thất bại. Xin lưu ý là vì một vấn đề của Windows, có thể cần phải đăng xuất hoặc bắt đầu hệ thống lại trước khi trình điều khiển thiết bị có thể được hủy cài đặt (hoặc cài đặt lại).</entry>
  <entry lang="vi" key="INSTALLING_DRIVER">Đang cài đặt trình điều khiển thiết bị của VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="STOPPING_DRIVER">Đang ngưng trình điều khiển thiết bị của VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="REMOVING_DRIVER">Đang hủy cài đặt trình điều khiển thiết bị của VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="COM_REG_FAILED">Đăng ký thư viện hỗ trợ Điều khiển Trương mục Người dùng bị thất bại.</entry>
  <entry lang="vi" key="COM_DEREG_FAILED">Hủy đăng ký thư viện hỗ trợ Điều khiển Trương mục Người dùng bị thất bại.</entry>
  <entry lang="en" key="TRAVELER_LIMITATIONS_NOTE">Note about portable mode:\n\nPlease note that the operating system requires drivers to be registered with it before they can be started. Hence, the VeraCrypt driver is not (and cannot be) fully portable (whereas the VeraCrypt applications are fully portable, i.e. they do not have to be installed or registered with the operating system). Also note that VeraCrypt needs a driver to provide transparent on-the-fly encryption/decryption.</entry>
  <entry lang="vi" key="TRAVELER_UAC_NOTE">Lưu ý là nếu bạn quyết định cho VeraCrypt chạy trong phương thức lưu động (thay vì cho chạy một bản VeraCrypt được cài đặt), hệ thống sẽ hỏi bạn có cho phép chạy VeraCrypt (nhắc UAC) mỗi khi bạn thử chạy nó không.\n\nLý do là khi bạn cho VeraCrypt chạy trong phương thức lưu động, VeraCrypt cần nạp và bắt đầu trình điều khiển thiết bị của VeraCrypt. VeraCrypt cần một trình điều khiển thiết bị để cung cấp sự mã hóa/giải mã vô hình on-the-fly, và những người dùng không có quyền quản lý không thể bắt đầu các trình điều khiển thiết bị trong Windows. Vì vậy, hệ thống sẽ hỏi bạn có cho phép chạy VeraCrypt với quyền quản lý không (nhắc UAC).\n\nLưu ý là bạn cài đặt VeraCrypt vào hệ thống (thay vì cho chạy VeraCrypt phương thức lưu động), hệ thống sẽ KHÔNG hỏi bạn có cho phép chạy VeraCrypt (nhắc UAC) mỗi khi bạn thử chạy nó.\n\nBạn có chắc là bạn muốn rút các tập tin ra không?</entry>
  <entry lang="vi" key="CONTAINER_ADMIN_WARNING">Cảnh báo: Thể hiện này của Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa có quyền quản lý.\n\nTập đĩa mới của bạn có thể được cấu tạo với các quyền mà sẽ không cho phép bạn viết vào tập đĩa khi nó được nạp lên. Nếu bạn muốn tránh chuyện đó, đóng thể hiện này của Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa và khởi chạy một cái mới mà không có quyền quản lý.\n\nBạn có muốn đóng thể hiện này của Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa không?</entry>
  <entry lang="vi" key="CANNOT_DISPLAY_LICENSE">Lỗi: Không thể hiển thị giấy phép.</entry>
  <entry lang="vi" key="OUTER_VOL_WRITE_PREVENTED">Bên ngoài(!)</entry>
  <entry lang="vi" key="DAYS">ngày</entry>
  <entry lang="vi" key="HOURS">giờ</entry>
  <entry lang="vi" key="MINUTES">phút</entry>
  <entry lang="vi" key="SECONDS">s</entry>
  <entry lang="vi" key="OPEN">Mở</entry>
  <entry lang="vi" key="DISMOUNT">Tháo xuống</entry>
  <entry lang="vi" key="SHOW_TC">Cho thấy VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDE_TC">Giấu VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="TOTAL_DATA_READ">Dữ liệu được Đọc từ khi Nạp lên</entry>
  <entry lang="vi" key="TOTAL_DATA_WRITTEN">Dữ liệu được Viết từ khi Nạp lên</entry>
  <entry lang="vi" key="ENCRYPTED_PORTION">Phần được Mã hóa</entry>
  <entry lang="vi" key="ENCRYPTED_PORTION_FULLY_ENCRYPTED">100% (hoàn toàn mã hóa)</entry>
  <entry lang="vi" key="ENCRYPTED_PORTION_NOT_ENCRYPTED">0% (không được mã hóa)</entry>
  <entry lang="vi" key="PROCESSED_PORTION_X_PERCENT">%.3f%%</entry>
  <entry lang="vi" key="PROCESSED_PORTION_100_PERCENT">100%</entry>
  <entry lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_WAITING">Đang chờ</entry>
  <entry lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_PREPARING">Đang chuẩn bị</entry>
  <entry lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_RESIZING">Đang định kích cỡ</entry>
  <entry lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_ENCRYPTING">Đang mã hóa</entry>
  <entry lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_DECRYPTING">Đang giải mã</entry>
  <entry lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_FINALIZING">Đang chấm đứt</entry>
  <entry lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_PAUSED">Ngưng</entry>
  <entry lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_FINISHED">Xong</entry>
  <entry lang="vi" key="PROGRESS_STATUS_ERROR">Lỗi</entry>
  <entry lang="en" key="FAVORITE_DISCONNECTED_DEV">Device disconnected</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_FAVORITE_VOLUMES_SAVED">Các tập đĩa hệ thống được chuộng đã được bảo lưu.\n\nĐể bật việc nạp các tập đĩa hệ thống được chuộng lên khi hệ thống bắt đầu, xin 'Settings' &gt; 'Các Tập đĩa Hệ thống được Chuộng' &gt; 'Nạp các tập đĩa hệ thống được chuộng lên khi Windows bắt đầu'.</entry>
  <entry lang="en" key="FAVORITE_ADD_DRIVE_DEV_WARNING">The volume you are adding to favorites is neither a partition nor a dynamic volume. Therefore, VeraCrypt will be unable to mount this favorite volume if the device number changes.</entry>
  <entry lang="en" key="FAVORITE_ADD_PARTITION_TYPE_WARNING">The volume you are adding to favorites is a partition not recognized by Windows.\n\nVeraCrypt will be unable to mount this favorite volume if the device number changes. Please set the type of the partition to a type recognized by Windows (use the SETID command of the Windows 'diskpart' tool). Then add the partition to favorites again.</entry>
  <entry lang="en" key="FAVORITE_ARRIVAL_MOUNT_BACKGROUND_TASK_ERR">VeraCrypt Background Task is disabled or it is configured to exit when there are no mounted volumes (or VeraCrypt is running in portable mode). This may prevent your favorite volumes from being automatically mounted when devices hosting them get connected.\n\nNote: To enable the VeraCrypt Background Task, select Settings > Preferences and check the 'Enabled' checkbox in the section 'VeraCrypt Background Task'.</entry>
  <entry lang="en" key="FAVORITE_ARRIVAL_MOUNT_NETWORK_PATH_ERR">A container stored in a remote filesystem shared over a network cannot be automatically mounted when its host device gets connected.</entry>
  <entry lang="en" key="FAVORITE_ARRIVAL_MOUNT_DEVICE_PATH_ERR">The device displayed below is neither a partition nor a dynamic volume. Therefore, the volume hosted on the device cannot be automatically mounted when the device gets connected.</entry>
  <entry lang="en" key="FAVORITE_ARRIVAL_MOUNT_PARTITION_TYPE_ERR">Please set the type of the partition displayed below to a type recognized by Windows (use the SETID command of the Windows 'diskpart' tool). Then remove the partition from favorites and add it again. This will enable the volume hosted on the device to be automatically mounted when the device gets connected.</entry>
  <entry lang="en" key="FAVORITE_LABEL_DEVICE_PATH_ERR">The device displayed below is neither a partition nor a dynamic volume. Therefore, no label can be assigned to it.</entry>
  <entry lang="en" key="FAVORITE_LABEL_PARTITION_TYPE_ERR">Please set the type of the partition displayed below to a type recognized by Windows (use the SETID command of the Windows 'diskpart' tool). Then remove the partition from favorites and add it again. This will enable VeraCrypt to assign a label to the partition.</entry>
  <entry lang="en" key="SYSTEM_FAVORITE_NETWORK_PATH_ERR">Due to a Windows limitation, a container stored in a remote filesystem shared over a network cannot be mounted as a system favorite volume (however, it can be mounted as a non-system favorite volume when a user logs on).</entry>
  <entry lang="vi" key="ENTER_PASSWORD_FOR">Nhập mật mã cho %s</entry>
  <entry lang="vi" key="ENTER_PASSWORD_FOR_LABEL">Nhập mật khẩu cho '%s'</entry>
  <entry lang="vi" key="ENTER_NORMAL_VOL_PASSWORD">Nhập mật mã cho tập đĩa thông thường/bên ngoài</entry>
  <entry lang="vi" key="ENTER_HIDDEN_VOL_PASSWORD">Nhập mật mã cho tập đĩa ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="ENTER_HEADER_BACKUP_PASSWORD">Nhập khẩu cho phần đầu giữ trong tập tin sao lưu</entry>
  <entry lang="vi" key="KEYFILE_CREATED">Keytập tin has been successfully cấu tạod.</entry>
  <entry lang="en" key="KEYFILE_INCORRECT_NUMBER">The number of keyfiles you supplied is invalid.</entry>
  <entry lang="en" key="KEYFILE_INCORRECT_SIZE">The keyfile size must be comprized between 64 and 1048576 bytes.</entry>
  <entry lang="en" key="KEYFILE_EMPTY_BASE_NAME">Please enter a name for the keyfile(s) to be generated</entry>
  <entry lang="en" key="KEYFILE_INVALID_BASE_NAME">The base name of the keyfile(s) is invalid</entry>
  <entry lang="en" key="KEYFILE_ALREADY_EXISTS">The keyfile '%s' already exists.\nDo you want to overwrite it? The generation process will be stopped if you answer No.</entry>
  <entry lang="vi" key="HEADER_DAMAGED_AUTO_USED_HEADER_BAK">CẢNH BÁO: Phần đầu của tập đĩa này bị tổn hại! VeraCrypt tự động xử dụng sao lưu của phần đầu tập đĩa được gắn vào trong tập đĩa.\n\nBạn nên sửa phần đầu tập đĩa bằng cách chọn 'Tools' &gt; 'Phục hồi Phần đầu Tập đĩa'.</entry>
  <entry lang="vi" key="VOL_HEADER_BACKED_UP">Bản sao phần đầu tập đĩa phần đầu đã được cấu tạo thành công.\n\nQUAN TRỌNG: Hồi phục phần đầu tập đĩa bằng cách dùng bản sao này cũng sẽ hồi phục mật mã hiện tại của tập đĩa. Hơn nữa, nếu (những) tập tin khóa cần có để nạp tập đĩa lên thì (những) tập tin khóa đó sẽ cần lại để nạp tập đĩa khi phần đầu tập đĩa được hồi phục.\n\nCẢNH BÁO: Bản sao phần đầu tập đĩa này có thể được dùng để hồi phục phần đầu của RIÊNG tập đĩa này thôi. Nếu bạn dùng bản sao phần đầu này để hồi phục một phần đầu của một tập đĩa khác thì bạn sẽ có thể nạp tập đĩa lên, nhưng bạn sẽ KHÔNG thể giải mã bất cứ dữ liệu nào được lưu trữ trong tập đĩa (bởi vì bạn sẽ thay đổi khóa chính của nó).</entry>
  <entry lang="vi" key="VOL_HEADER_RESTORED">Phần đầu tập đĩa đã được hồi phục thành công.\n\nQUAN TRỌNG: Xin lưu ý là một mật mã cũ cũng có thể được hồi phục luôn. Hơn nữ, nếu (những) tập tin khóa cần có để nạp tập đĩa lên khi bản sao được cấu tạo thì (những) tập tin khóa đó bây giờ cần có để nạp tập đĩa lần nữa.</entry>
  <entry lang="vi" key="EXTERNAL_VOL_HEADER_BAK_FIRST_INFO">Vì lý do bảo mật, bạn sẽ phải nhập đúng mật mã vào (và/hay cung cấp đúng các tập tin khóa) cho tập đĩa.\n\nLưu ý: Nếu tập đĩa có chứa một tập đĩa ẩn, bạn sẽ phải nhập đúng mật mã vào (và/hay cung cấp đúng các tập tin khóa) cho tập đĩa bên ngoài trước. Sau đó, nếu bạn chọn sao lưu phần đầu của tập đĩa ẩn, bạn sẽ phải nhập đúng mật mã vào (và/hay cung cấp đúng các tập tin khóa) cho tập đĩa ẩn.</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_VOL_HEADER_BAK">Bạn có chắc là bạn muốn cấu tạo bản sao phần đầu tập đĩa cho %s không?\n\nSau khi bạn nhấn Có, bạn sẽ được hỏi tên cho một tập tin cho bản sao phần đầu.\n\nLưu ý: Phần đầu của cả hai tập đĩa thông thường và ẩn sẽ được mã hóa lại bằng cách dùng một muối mới và lưu trữ trong bản sao của tập tin. Không thôi có tập đĩa ẩn bên trong tập đĩa này thì khu vực dành riêng cho phần đầu của tập đĩa ẩn trong bản sao của tập tin sẽ được làm đầy với dữ liệu ngẫu nhiên (để duy trì sự phủ nhận có vẻ hợp lý). Khi hồi phục một phần đầu tập đĩa từ bản sao của tập tin, bạn sẽ cần nhập vào đúng mật mã (và/hay cung cấp đúng các tập tin khóa) mà đã có hiệu lực khi bản sao phần đầu tập đĩa được cấu tạo. Mật mã (và/hay các tập tin khóa) cũng sẽ tự động xác định loại phần đầu tập đĩa nào để hồi phục, nghĩa là thông thường hay ẩn (lưu ý là VeraCrypt xác định loại nào qua quá trình thử và lỗi).</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_VOL_HEADER_RESTORE">Bạn có chắc là bạn muốn hồi phục phần đầu tập đĩa của %s không?\n\nCẢNH BÁO: Hồi phục phần đầu một tập đĩa cũng hồi phục mật mã của tập đĩa mà đã có hiệu lực khi bản sao được cấu tạo. Hơn nữa, nếu (những) tập tin khóa cần có để nạp tập đĩa lên khi bản sao được cấu tạo thì (những) tập tin khóa đó sẽ cần lại để để nạp tập đĩa sau khi phần đầu tập đĩa được hồi phục.\n\nSau khi bạn nhấn Có, bạn sẽ chọn phần đầu bản sao tập tin.</entry>
  <entry lang="vi" key="DOES_VOLUME_CONTAIN_HIDDEN">Tập đĩa có chứa một tập đĩa ẩn không?</entry>
  <entry lang="vi" key="VOLUME_CONTAINS_HIDDEN">Tập đĩa có chứa một tập đĩa ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="VOLUME_DOES_NOT_CONTAIN_HIDDEN">Tập đĩa không có chứa một tập đĩa ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="HEADER_RESTORE_EXTERNAL_INTERNAL">Xin chọn loại bản sao phần đầu tập đĩa mà bạn muốn sử dụng:</entry>
  <entry lang="vi" key="HEADER_RESTORE_INTERNAL">Hồi phục phần đầu tập đĩa từ bản sao được gắn trong tập đĩa</entry>
  <entry lang="vi" key="HEADER_RESTORE_EXTERNAL">Hồi phục phần đầu tập đĩa từ một bản sao tập tin bên ngoài</entry>
  <entry lang="vi" key="HEADER_BACKUP_SIZE_INCORRECT">Kích cỡ của bản sao phần đầu tập đĩa không đúng.</entry>
  <entry lang="vi" key="VOLUME_HAS_NO_BACKUP_HEADER">Không có bản sao phần đầu được gắn trong tập đĩa này (lưu ý là chỉ có các tập đĩa được cấu tạo bởi TrueCrypt 6.0 hay sau này có chứa những bản sao phần đầu được gắn vào).</entry>
  <entry lang="vi" key="BACKUP_HEADER_NOT_FOR_SYS_DEVICE">Bạn đang thử sao lại phần đầu của phân vùng/ổ đĩa hệ thống. Chuyện này không được cho phép. Sao lại/hồi phục những thao tác liên quan đến phân vùng/ổ đĩa hệ thống chỉ có thể thực hiện bằng cách dùng Đĩa Cứu hộ VeraCrypt.\n\nBạn có muốn cấu tạo một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt không?</entry>
  <entry lang="vi" key="RESTORE_HEADER_NOT_FOR_SYS_DEVICE">Bạn đang thử hồi phục phần đầu của một tập đĩa VeraCrypt ảo nhưng bạn đã chọn phân vùng/ổ đĩa hệ thống. Chuyện này không được cho phép. Sao lại/hồi phục những thao tác liên quan đến phân vùng/ổ đĩa hệ thống chỉ có thể thực hiện bằng cách dùng Đĩa Cứu hộ VeraCrypt.\n\nBạn có muốn cấu tạo một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt không?</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_SELECT_PATH">Sau khi bạn nhấn OK, bạn sẽ chọn tên một tập tin cho bản ảnh của Đĩa Cứu hộ VeraCrypt và vị trí bạn muốn để nó.</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_BURN">Bản ảnh của Đĩa Cứu hộ đã được cấu tạo và lưu trữ trong tập tin này:\n%s\n\nBây giờ bạn cần sang bản ảnh của Đĩa Cứu hộ qua một CD hay DVD.\n\nQUAN TRỌNG: Lưu ý là tập tin phải được viết vào CD/DVD như là một bản ảnh ISO của đĩa (chứ không phải như là một tập tin cá nhân). Để có hướng dẫn làm như thế nào, xin tham khảo tài liệu của nhu liệu thâu CD/DVD của bạn.\n\nSau khi bạn sang Đĩa Cứu hộ, chọn 'Hệ thống' &gt; 'Xác nhận Đĩa Cứu hộ' để xác nhận là nó đã được sang đúng cách.</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CREATION_WIN_ISOBURN">Bản ảnh của Đĩa Cứu hộ đã được cấu tạo và lưu trữ trong tập tin này:\n%s\n\nBây giờ bạn cần sang bản ảnh của Đĩa Cứu hộ qua một CD hay DVD.\n\nBạn có muốn khởi chạy Microsoft Windows Disc Image Burner bây giờ không?\n\nLưu ý: Sau khi bạn sang Đĩa Cứu hộ, chọn 'Hệ thống' &gt; 'Xác nhận Đĩa Cứu hộ' để xác nhận là nó đã được sang đúng cách.</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_INSERT">Xin chèn Đĩa Cứu hộ VeraCrypt của bạn vào ổ đĩa CD/DVD của bạn và nhấn OK để xác nhận nó.</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_PASSED">Đĩa Cứu hộ VeraCrypt đã được xác nhận thành công.</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_NON_WIZARD_CHECK_FAILED">Không thể xác nhận là Đĩa Cứu hộ đã được sang đúng cách.\n\nNếu bạn đã sang Đĩa Cứu hộ, xin đẩy CD/DVD ra và chèn vào lại; sau đó thử lại. Nếu việc này không giúp được, xin thử nhu liệu thâu CD/DVD và/hay môi trường khác.\n\nNếu bạn thử xác nhận một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt được cấu tạo cho một khóa chính, mật mã, salt, v.v. khác, xin lưu ý là Đĩa Cứu hộ như thế sẽ luôn luôn thất bại sự xác nhận này. Để cấu tạo một Đĩa Cứu hộ mới hoàn toàn tương đương với cấu hình hiện tại của bạn, chọn 'Hệ thống' &gt; 'Cấu tạo Đĩa Cứu hộ'.</entry>
  <entry lang="en" key="RESCUE_DISK_ISO_IMAGE_CHECK_PASSED">The VeraCrypt Rescue Disk image has been successfully verified.</entry>
  <entry lang="en" key="RESCUE_DISK_ISO_IMAGE_CHECK_FAILED">The Rescue Disk image verification failed.\n\nIf you attempted to verify a VeraCrypt Rescue Disk image created for a different master key, password, salt, etc., please note that such Rescue Disk image will always fail this verification. To create a new Rescue Disk image fully compatible with your current configuration, select 'System' > 'Create Rescue Disk'.</entry>
  <entry lang="vi" key="ERROR_CREATING_RESCUE_DISK">Lỗi cấu tạo Đĩa Cứu hộ VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANNOT_CREATE_RESCUE_DISK_ON_HIDDEN_OS">Đĩa Cứu hộ VeraCrypt không thể được cấu tạo khi một hệ điều hành ẩn đang chạy.\n\nĐể cấu tạo một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt, khởi động hệ điều hành nghi trang và sau đó chọn 'Hệ thống' &gt; 'Cấu tạo Đĩa Cứu hộ'.</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_CHECK_FAILED">Không thể xác nhận là Đĩa Cứu hộ đã được sang đúng cách.\n\nNếu bạn đã sang Đĩa Cứu hộ, xin đẩy CD/DVD ra và chèn vào lại; sau đó nhấn Kế tiếp để thử lại. Nếu việc này không giúp được, xin thử môi trường khác%s.\n\nNếu bạn chưa sang Đĩa Cứu hộ, xin làm thế, và sau đó nhấn Kế tiếp.\n\nNếu bạn thử xác nhận một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt được cấu tạo trước khi bạn bắt đầu trợ lý này thì xin lưu ý là Đĩa Cứu hộ như thế không thể dùng được bởi vì nó được cấu tạo cho một khóa chính khác. Bạn cần sang Đĩa Cứu hộ mới được tạo ra.</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_CHECK_FAILED_SENTENCE_APPENDIX">và/hay nhu liệu thâu CD/DVD khác</entry>
  <entry lang="en" key="SYSTEM_FAVORITES_DLG_TITLE">VeraCrypt - System Favorite Volumes</entry>
  <entry lang="en" key="SYS_FAVORITES_HELP_LINK">What are system favorite volumes?</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_FAVORITES_REQUIRE_PBA">Phân vùng/ổ đĩa hệ thống dường như không được mã hóa.\n\nCác tập đĩa hệ thống được chuộng có thể được nạp bằng cách chỉ dùng một mật mã chứng thực tiền khởi động. Vì vậy, để có thể dùng các tập đĩa hệ thống được chuộng, bạn cần mã hóa phân vùng/ổ đĩa hệ thống trước.</entry>
  <entry lang="vi" key="DISMOUNT_FIRST">Xin tháo tập đĩa xuống trước khi tiến hành.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANNOT_SET_TIMER">Lỗi: Không thể thiết lập bộ đếm thời gian.</entry>
  <entry lang="vi" key="IDPM_CHECK_FILESYS">Kiểm soát Hệ thống tập tin</entry>
  <entry lang="vi" key="IDPM_REPAIR_FILESYS">Sửa chữa Hệ thống Tập tin</entry>
  <entry lang="vi" key="IDPM_ADD_TO_FAVORITES">Thêm vào Yêu thích...</entry>
  <entry lang="en" key="IDPM_ADD_TO_SYSTEM_FAVORITES">Add to System Favorites...</entry>
  <entry lang="en" key="IDPM_PROPERTIES">P&amp;roperties...</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_VOL_PROTECTION">Tập đĩa Ẩn được Bảo vệ</entry>
  <entry lang="vi" key="NOT_APPLICABLE_OR_NOT_AVAILABLE">N/A</entry>
  <entry lang="vi" key="UISTR_YES"></entry>
  <entry lang="vi" key="UISTR_NO">Không</entry>
  <entry lang="vi" key="UISTR_DISABLED">Tàn tật</entry>
  <entry lang="vi" key="DIGIT_ONE">1</entry>
  <entry lang="vi" key="TWO_OR_MORE">2 hoặc hơn</entry>
  <entry lang="vi" key="MODE_OF_OPERATION">Phương thức của Thao tác</entry>
  <entry lang="vi" key="LABEL_ITEM">Nhãn:</entry>
  <entry lang="vi" key="SIZE_ITEM">Kích cỡ:</entry>
  <entry lang="vi" key="PATH_ITEM">Đường dẫn:</entry>
  <entry lang="vi" key="DRIVE_LETTER_ITEM">Chữ của Ổ đĩa:</entry>
  <entry lang="vi" key="UNSUPPORTED_CHARS_IN_PWD">Lỗi: Mật mã phải chỉ chứa ký tự ASCII.\n\nKý tự không phải ASCII trong mật mã có thể làm cho tập đĩa không thể nào nạp được khi cấu hình hệ thống của bạn thay đổi.\n\nNhững ký tự sau đây được phép dùng:\n\n ! " # $ % &amp; ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; &lt; = &gt; ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~</entry>
  <entry lang="vi" key="UNSUPPORTED_CHARS_IN_PWD_RECOM">Cảnh báo: Mật mã có chứa những ký tự không phải ASCII. Việc này có thể làm cho tập đĩa không thể nào nạp được khi cấu hình hệ thống của bạn thay đổi.\n\nBạn nên thay thế tất cả những ký tự không phải ASCII trong mật mã với những ký tự ASCII. Để làm thế, nhấn 'Tập đĩa' -&gt; 'Thay đổi Mật mã của Tập đĩa'.\n\nSau đây là những ký tự ASCII:\n\n ! " # $ % &amp; ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; &lt; = &gt; ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~</entry>
  <entry lang="vi" key="EXE_FILE_EXTENSION_CONFIRM">CẢNH BÁO: Chúng tôi cực lực khuyên bạn nên tránh những tập tin có đuôi được dùng cho những tập tin thực hiện (như .exe, .sys, hay .dll) và những tập tin có đuôi với những vấn đề tương tự. Dùng những tập tin có đuôi như thế làm cho Windows và nhu liệu chống vi-rút gây trở ngại cho bộ nhớ, mà có ảnh hưởng bất lợi đến hiệu suất của tập đĩa và có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng khác.\n\nChúng tôi cực lực khuyên bạn gỡ bỏ tập tin có đuôi hoặc thay đổi nó (ví dụ thành '.hc').\n\nBạn có chắc là bạn muốn sử dụng tập tin có đuôi có vấn đề không?</entry>
  <entry lang="vi" key="EXE_FILE_EXTENSION_MOUNT_WARNING">CẢNH BÁO: Bộ nhớ này có một tập tin có đuôi mà được dùng cho những tập tin thực hiện (such as .exe, .sys, or .dll) hoặc những tập tin có đuôi khác với những vấn đề tương tự. Nó sẽ rất có thể làm cho Windows và nhu liệu chống vi-rút gây trở ngại cho bộ nhớ, mà có ảnh hưởng bất lợi đến hiệu suất của tập đĩa và có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng khác.\n\nChúng tôi cực lực khuyên bạn gỡ bỏ tập tin có đuôi của bộ nhớ hoặc thay đổi nó (ví dụ thành '.hc') sau khi bạn tháo tập đĩa xuống.</entry>
  <entry lang="vi" key="HOMEPAGE">Trang chủ</entry>
  <entry lang="vi" key="LARGE_IDE_WARNING_XP">CẢNH BÁO: Dường như là bạn chưa áp dụng bất cứ Service Pack nào vào việc cài đặt Windows của bạn. Bạn không nên viết vào các đĩa IDE lớn hơn 128 GB trong Windows XP mà bạn đã không áp dụng Service Pack 1 hay mới hơn! Nếu bạn có làm, dữ liệu trong đĩa (không cần biết nếu nó là một tập đĩa VeraCrypt hay không) có thể bị hỏng. Lưu ý đây là một giới hạn của Windows chứ không phải là một lỗi trong VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="LARGE_IDE_WARNING_2K">CẢNH BÁO: Dường như là bạn chưa áp dụng Service Pack 3 hay mới hơn vào việc cài đặt Windows của bạn. Bạn không nên viết vào các đĩa IDE lớn hơn 128 GB trong Windows 2000 mà bạn chưa áp dụng Service Pack 3 hay mới hơn! Nếu bạn có làm, dữ liệu trong đĩa (không cần biết nếu nó là một tập đĩa VeraCrypt hay không) có thể bị hỏng. Lưu ý đây là một giới hạn của Windows chứ không phải một lỗi trong VeraCrypt.\n\nLưu ý: Bạn có thể cần phải bật hỗ trợ cho 48-bit LBA trong thanh ghi lên; để có thêm tin tức, xem http://support.microsoft.com/kb/305098/EN-US</entry>
  <entry lang="vi" key="LARGE_IDE_WARNING_2K_REGISTRY">CẢNH BÁO: Hỗ trợ cho 48-bit LBA ATAPI bị tắt trong hệ thống của bạn. Vì vậy, bạn không nên viết vào các đĩa IDE lớn hơn 128 GB! Nếu bạn có làm, dữ liệu trong đĩa (không cần biết nếu nó là một tập đĩa VeraCrypt hay không) có thể bị hỏng. Lưu ý đây là một giới hạn của Windows chứ không phải là một giới hạn của VeraCrypt.\n\nĐể bật hỗ trợ cho 48-bit LBA lên, thêm giá trị thanh ghi 'EnableBigLba' vào trong khóa thanh ghi HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\atapi\\Parameters và cho nó giá trị 1.\n\nĐể có thêm tin tức, xem http://support.microsoft.com/kb/305098</entry>
  <entry lang="vi" key="VOLUME_TOO_LARGE_FOR_FAT32">Lỗi: Những tập tin lớn hơn 4 GB không thể được lưu trữ trong một hệ thống tập tin FAT32. Vì vậy, các tập đĩa (bộ nhớ) VeraCrypt có tập tin-làm chủ được lưu trữ trong một hệ thống tập tin FAT32 không thể lớn hơn 4 GB được.\n\nNếu bạn cần một tập đĩa lớn hơn, cấu tạo nó trong một hệ thống tập tin NTFS (hoặc, nếu bạn sử dụng Windows Vista SP1 hay mới hơn, trong một hệ thống tập tin exFAT) hoặc, thay vì cấu tạo một tập đĩa có tập tin-làm chủ, mã hóa toàn bộ một phân vùng hay thiết bị.</entry>
  <entry lang="en" key="VOLUME_TOO_LARGE_FOR_WINXP">Warning: Windows XP does not support files larger than 2048 GB (it will report that "Not enough storage is available"). Therefore, you cannot create a file-hosted VeraCrypt volume (container) larger than 2048 GB under Windows XP.\n\nNote that it is still possible to encrypt the entire drive or create a partition-hosted VeraCrypt volume larger than 2048 GB under Windows XP.</entry>
  <entry lang="vi" key="FREE_SPACE_FOR_WRITING_TO_OUTER_VOLUME">CẢNH BÁO: Nếu bạn muốn có thể thêm dữ liệu/tập tin vào tập đĩa bên ngoài trong tương lai, bạn nên tính đến chuyện chọn một kích cỡ nhỏ hơn cho tập đĩa ẩn.\n\nBạn có chắc là bạn muốn tiếp tục với kích cỡ bạn đã xác định không?</entry>
  <entry lang="vi" key="NO_VOLUME_SELECTED">Không có tập đĩa nào được chọn.\n\nNhấn 'Chọn Thiết bị' hoặc 'Chọn Tập tin' để chọn một tập đĩa của VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="NO_SYSENC_PARTITION_SELECTED">Không phân vùng nào được chọn.\n\nNhấn 'Chọn Thiết bị' để chọn một phân vùng được tháo xuống mà thông thường cần chứng thực tiền khởi động (ví dụ như một phân vùng nằm trong ổ đĩa hệ thống được mã hóa của một hệ điều hành khác, mà không có đang chạy, hoặc phân vùng hệ thống được mã hóa của một hệ điều hành khác).\n\nLưu ý: Phân vùng được chọn sẽ được nạp lên như một tập đĩa VeraCrypt thông thường không có chứng thực tiền khởi động. Việc này hữu dụng vi dú như cho những thao tác sao chép hoặc sửa chữa.</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_SAVE_DEFAULT_KEYFILES">CẢNH BÁO: Nếu những tập tin khóa mặc định được thiết lập và bật lên thì các tập đĩa mà không dùng những tập tin khóa này sẽ không thể nào nạp lên được. Vì vậy, sau khi bạn bật những tập tin khóa mặc định lên thì nhớ bỏ đánh dấu hộp chọn 'Sử dụng tập tin khóa' (bên dưới một trường nhập mật mã) bất cứ khi nào nạp các tập đĩa như thế.\n\nBạn có chắc là bạn muốn bảo lưu những tập tin khóa/đưòng dẫn được chọn thành mặc định không?</entry>
  <entry lang="vi" key="HK_AUTOMOUNT_DEVICES">Những Thiết bị Tự-Nạp</entry>
  <entry lang="vi" key="HK_DISMOUNT_ALL">Tháo xuống Tất cả</entry>
  <entry lang="vi" key="HK_WIPE_CACHE">Tẩy Bộ tạm trữ</entry>
  <entry lang="vi" key="HK_DISMOUNT_ALL_AND_WIPE">Tháo xuống Tất cả &amp; Tẩy Bộ tạm trữ</entry>
  <entry lang="vi" key="HK_FORCE_DISMOUNT_ALL_AND_WIPE">Buộc Tháo xuống Tất cả &amp; Tẩy Bộ tạm trữ</entry>
  <entry lang="vi" key="HK_FORCE_DISMOUNT_ALL_AND_WIPE_AND_EXIT">Buộc Tháo xuống Tất cả, Tẩy Bộ tạm trữ &amp; Thoát ra</entry>
  <entry lang="vi" key="HK_MOUNT_FAVORITE_VOLUMES">Nạp các Tập đĩa được Chuộng lên</entry>
  <entry lang="vi" key="HK_SHOW_HIDE_MAIN_WINDOW">Cho thấy/Dấu Cửa sổ Chính của VeraCrypt</entry>
  <entry lang="vi" key="PRESS_A_KEY_TO_ASSIGN">(Nhấn vào đây và bấm một phím)</entry>
  <entry lang="vi" key="ACTION">Hành động</entry>
  <entry lang="vi" key="SHORTCUT">Lối tắt</entry>
  <entry lang="vi" key="CANNOT_USE_RESERVED_KEY">Lỗi: Lối tắt này được dành riêng. Xin chọn một lối tắt khác.</entry>
  <entry lang="vi" key="SHORTCUT_ALREADY_IN_USE">Lỗi: Lối tắt đã được sử dụng.</entry>
  <entry lang="vi" key="HOTKEY_REGISTRATION_ERROR">CẢNH BÁO: Một hoặc nhiều khóa kích hoạt cho nguyên cả hệ thống của VeraCrypt sẽ không làm việc được!\n\nXin đảm bảo là các ứng dụng khác và hệ điều hành không sử dụng cùng lối tắt với VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="en" key="PAGING_FILE_CREATION_PREVENTED">Paging file creation has been prevented.\n\nPlease note that, due to Windows issues, paging files cannot be located on non-system VeraCrypt volumes (including system favorite volumes). VeraCrypt supports creation of paging files only on an encrypted system partition/drive.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_ENC_HIBERNATION_PREVENTED">Một lỗi hoặc một sự không tương thích ngăn cản VeraCrypt mã hóa tập tin vô động. Vì vậy, sự vô động đã bị ngăn cản.\n\nLưu ý: Khi một máy điện toán vào trạng thái vô động (hoặc bước vào một phương thức tiết kiệm điện năng), nội dung của bộ nhớ hệ thống của nó được viết vào một tập tin lưu trữ vô động nằm trong ỗ đĩa hệ thống. VeraCrypt sẽ không thể ngăn cản những khóa mã hóa và nội dung của những tập tin nhạy cảm được mở trong RAM được bảo lưu mà không có mã hóa vào tập tin lưu trữ vô động.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_OS_HIBERNATION_PREVENTED">Sự vô động đã bị ngăn cản.\n\nVeraCrypt không hỗ trợ sự vô động trong các hệ điều hành ẩn mà sử dụng thêm một phân vùng khởi động. Xin lưu ý là phân vùng khởi động được xài chung bởi cả hệ nghi trang lẫn hệ ẩn. Vì vậy, để ngăn cản những thất thoát và vấn đề của dữ liệu trong lúc bắt đầu lại từ sự vô động, VeraCrypt phải ngăn cản hệ ẩn viết vào phân vùng khởi động xài chung và vào trạng thái vô động.</entry>
  <entry lang="en" key="VOLUME_MOUNTED_AS_DRIVE_LETTER_X_DISMOUNTED">VeraCrypt volume mounted as %c: has been dismounted.</entry>
  <entry lang="en" key="MOUNTED_VOLUMES_DISMOUNTED">VeraCrypt volumes have been dismounted.</entry>
  <entry lang="en" key="VOLUMES_DISMOUNTED_CACHE_WIPED">VeraCrypt volumes have been dismounted and password cache has been wiped.</entry>
  <entry lang="en" key="SUCCESSFULLY_DISMOUNTED">Successfully dismounted</entry>
  <entry lang="en" key="CONFIRM_BACKGROUND_TASK_DISABLED">WARNING: If the VeraCrypt Background Task is disabled, the following functions will be disabled:\n\n1) Hot keys\n2) Auto-dismount (e.g., upon logoff, inadvertent host device removal, time-out, etc.)\n3) Auto-mount of favorite volumes\n4) Notifications (e.g., when damage to hidden volume is prevented)\n5) Tray icon\n\nNote: You can shut down the Background Task anytime by right-clicking the VeraCrypt tray icon and selecting 'Exit'.\n\nAre you sure you want to permanently disable the VeraCrypt Background Task?</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_NO_FORCED_AUTODISMOUNT">CẢNH BÁO: Nếu tùy chọn này bị tắt thì các tập đĩa có chứa các tập tin/thư mục đang mở sẽ không thể tự-tháo xuống được.\n\nBạn có chắc là bạn muốn tắt tùy chọn này không?</entry>
  <entry lang="vi" key="WARN_PREF_AUTO_DISMOUNT">CẢNH BÁO: Những tập đĩa có chứa các tập tin/thư mục đang mở sẽ KHÔNG được tự-tháo xuống.\n\nĐể tránh chuyện này, bật tùy chọn sau đây lên trong cửa sổ hộp thoại này: 'Buộc tự-tháo xuống ngay cả nếu tập đĩa có chứa các tập tin hay thư mục đang mở'</entry>
  <entry lang="vi" key="WARN_PREF_AUTO_DISMOUNT_ON_POWER">CẢNH BÁO: Khi điện năng pin của máy notebook xuống thấp, Windows có thể bỏ sót chuyện gửi những thông điệp thích đáng đến những ứng dụng đang chạy khi máy điện toán đang vào phương thức tiết kiệm điện năng. Vì vậy, VeraCrypt có thể không tự-tháo các tập đĩa xuống trong những trường hợp như thế.</entry>
  <entry lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_RESUME_PROMPT">Bạn đã sắp đặt quá trình mã hóa của một phân vùng/tập đĩa. Quá trình chưa được chấm dứt.\n\nBạn có muốn tiếp tục lại quá trình bây giờ không?</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_ENCRYPTION_RESUME_PROMPT">Bạn đã sắp đặt quá trình mã hóa hoặc giải mã của phân vùng/ổ đĩa hệ thống. Quá trình chưa được chấm dứt.\n\nBạn có muốn bắt đầu (tiếp tục lại) quá trình bây giờ không?</entry>
  <entry lang="vi" key="ASK_NONSYS_INPLACE_ENC_NOTIFICATION_REMOVAL">Bạn có muốn được nhắc chuyện bạn có muốn tiếp tục lại những quá trình mã hóa đang được sắp đặt của những phân vùng/tập đĩa vô hệ?</entry>
  <entry lang="vi" key="KEEP_PROMPTING_ME">Có, cứ nhắc tôi</entry>
  <entry lang="vi" key="DO_NOT_PROMPT_ME">Không, đừng nhắc tôi</entry>
  <entry lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_NOTIFICATION_REMOVAL_NOTE">QUAN TRỌNG: Nhớ là bạn có thể tiếp tục lại quá trình mã hóa của bất cứ phân vùng/tập đĩa vô hệ nào bằng cách chọn 'Tập đĩa' &gt; 'Tiếp tục lại Quá trình bị Gián đoạn' từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_ENCRYPTION_SCHEDULED_BUT_PBA_FAILED">Bạn đã sắp đặt quá trình mã hóa hoặc giải mã của phân vùng/ổ đĩa hệ thống. Tuy nhiên, chứng thực tiền-khởi động bị thất bại (hoặc bị bỏ qua).\n\nLưu ý: Nếu bạn giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống trong môi trường tiền-khởi động thì bạn có thể cần phải kết thúc quá trình bằng cách chọn 'Hệ thống' &gt; 'Vĩnh viễn Giải mã Phân vùng/Ổ đĩa Hệ thống' từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="en" key="CONFIRM_EXIT">WARNING: If VeraCrypt exits now, the following functions will be disabled:\n\n1) Hot keys\n2) Auto-dismount (e.g., upon logoff, inadvertent host device removal, time-out, etc.)\n3) Auto-mount of favorite volumes\n4) Notifications (e.g., when damage to hidden volume is prevented)\n\nNote: If you do not wish VeraCrypt to run in the background, disable the VeraCrypt Background Task in the Preferences (and, if necessary, disable the automatic start of VeraCrypt in the Preferences).\n\nAre you sure you want VeraCrypt to exit?</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_EXIT_UNIVERSAL">Thoát ra không?</entry>
  <entry lang="vi" key="CHOOSE_ENCRYPT_OR_DECRYPT">VeraCrypt không có đủ tin tức để xác định là nên mã hóa hay giải mã.</entry>
  <entry lang="vi" key="CHOOSE_ENCRYPT_OR_DECRYPT_FINALIZE_DECRYPT_NOTE">VeraCrypt không có đủ tin tức để xác định là nên mã hóa hay giải mã.\n\nLưu ý: Nếu bạn giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống trong môi trường tiền-khởi động thì bạn có thể cần phải kết thúc quá trình bằng cách nhấn Giải mã.</entry>
  <entry lang="en" key="NONSYS_INPLACE_ENC_REVERSE_INFO">Note: When you are encrypting a non-system partition/volume in place and an error persistently prevents you from finishing the process, you will not be able to mount the volume (and access data stored on it) until you entirely DECRYPT the volume (i.e. reverse the process).\n\nIf you need to do so, follow these steps:\n1) Exit this wizard.\n2) In the main VeraCrypt window, select 'Volumes' &gt; 'Resume Interrupted Process'.\n3) Select 'Decrypt'.</entry>
  <entry lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_DEFER_CONFIRM">Bạn có muốn gián đoạn và dời lại quá trình mã hóa của phân vùng/tập đĩa không?\n\nLưu ý: Nhớ là tập đĩa không thể được nạp lên cho đến khi nó được mã hóa hoàn toàn. Bạn sẽ có thể tiếp tục lại quá trình mã hóa và nó sẽ tiếp tục từ điểm mà nó bị ngừng. Bạn có thể làm thế, ví dụ như bằng cách chọn 'Tập đĩa' &gt; 'Tiếp tục lại Quá trình bị Gián đoạn' từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_ENCRYPTION_DEFER_CONFIRM">Bạn có muốn gián đoạn và dời lại quá trình mã hóa của phân vùng/tập đĩa không?\n\nLưu ý: Bạn sẽ có thể tiếp tục lại quá trình mã hóa và nó sẽ tiếp tục từ điểm mà nó bị ngừng. Bạn có thể làm thế, ví dụ như bằng cách chọn 'Tập đĩa' &gt; 'Tiếp tục lại Quá trình bị Gián đoạn' từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của VeraCrypt. Nếu bạn muốn vĩnh viễn chấm dứt hoặc đảo ngược quá trình mã hóa, chọn 'Hệ thống' &gt; 'Vĩnh viễn Giải mã Phân vùng/Ổ đĩa Hệ thống'.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_DECRYPTION_DEFER_CONFIRM">Bạn có muốn gián đoạn và dời lại quá trình giải mã của phân vùng/ổ đĩa hệ thống không?\n\nLưu ý: Bạn sẽ có thể tiếp tục lại quá trình và nó sẽ tiếp tục từ điểm mà nó bị ngừng. Bạn có thể làm thế, ví dụ như bằng cách chọn 'Hệ thống' &gt; 'Tiếp tục lại Quá trình bị Gián đoạn' từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của VeraCrypt. Nếu bạn muốn đảo ngược quá trình giải mã (và bắt đầu mã hóa), chọn 'Hệ thống' &gt; ' Mã hóa Phân vùng/Ổ đĩa Hệ thống'.</entry>
  <entry lang="vi" key="FAILED_TO_INTERRUPT_SYSTEM_ENCRYPTION">Lỗi: Không gián đoạn quá trình mã hóa/giải mã của phân vùng/ổ đĩa hệ thống được.</entry>
  <entry lang="vi" key="FAILED_TO_INTERRUPT_WIPING">Lỗi: Không gián đoạn quá trình tẩy được.</entry>
  <entry lang="vi" key="FAILED_TO_RESUME_SYSTEM_ENCRYPTION">Lỗi: Không tiếp tục lại quá trình mã hóa/giải mã của phân vùng/ổ đĩa hệ thống được.</entry>
  <entry lang="vi" key="FAILED_TO_START_WIPING">Lỗi: Không bắt đầu quá trình tẩy được.</entry>
  <entry lang="vi" key="INCONSISTENCY_RESOLVED">Mâu thuẫn đã được giải quyết.\n\n\n(Nếu bạn báo một lỗi liên quan đến chuyện này, xin bao gồm tin tức kỹ thuật sau đây trong phần báo lỗi:\n%hs)</entry>
  <entry lang="vi" key="UNEXPECTED_STATE">Lỗi: Trạng thái bất thường.\n\n\n(Nếu bạn báo một lỗi liên quan đến chuyện này, xin bao gồm tin tức kỹ thuật sau đây trong phần báo lỗi:\n%hs)</entry>
  <entry lang="en" key="NO_SYS_ENC_PROCESS_TO_RESUME">There is no interrupted process of encryption/decryption of the system partition/drive to resume.\n\nNote: If you want to resume an interrupted process of encryption/decryption of a non-system partition/volume, select 'Volumes' &gt; 'Resume Interrupted Process'.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDVOL_PROT_BKG_TASK_WARNING">CẢNH BÁO: Tác vụ Phụ của VeraCrypt bị tắt. Sau khi bạn ra khỏi VeraCrypt, bạn sẽ không được thông báo nếu tổn hại cho tập đĩa ẩn được ngăn cản.\n\nLưu ý: Bạn có thể tắt Tác vụ Phụ bất cứ lúc nào bằng cách nhấn phải biểu tượng khay và chọn 'Thoát ra'.\n\nBật Tác vụ Phụ của VeraCrypt lên không?</entry>
  <entry lang="vi" key="LANG_PACK_VERSION">Phiên bản của bộ ngôn ngữ: %s</entry>
  <entry lang="vi" key="CHECKING_FS">Đang kiểm soát hệ thống tập tin trong tập đĩa VeraCrypt được nạp như %s...</entry>
  <entry lang="vi" key="REPAIRING_FS">Đang thử sửa hệ thống tập tin trong tập đĩa VeraCrypt được nạp như %s...</entry>
  <entry lang="vi" key="WARN_64_BIT_BLOCK_CIPHER">Cảnh báo: Tập đĩa này được mã hóa với một thuật toán mã hóa thừa tự.\n\nTất cả các thuật toán mã hóa 64-bit-block (ví dụ như Blowfish, CAST-128, hay Triple DES) bị bãi bỏ. Sẽ không thể nào nạp tập đĩa này khi dùng những phiên bản tương lai của VeraCrypt. Tuy nhiên, sẽ không còn những tiến triển cho việc thực hiện những thuật toán mã hóa thừa tự này nữa. Chúng tôi khuyên bạn cấu tạo một tập đĩa VeraCrypt mới được mã hóa với một thuật toán mã hóa 128-bit-block (ví dụ như AES, Serpent, Twcủaish, v.v.) và dời tất cả các tập tin từ tập đĩa này sang tập đĩa mới.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_AUTOMOUNT_DISABLED">Hệ thống của bạn không được cấu hình để tự-nạp các tập đĩa mới. Có thể nạp các tập đĩa VeraCrypt có thiết bị làm chủ được. Tự-nạp có thể được bật lên bằng cách thực thi lệnh sau đây và bắt đầu hệ thống lại.\n\nmountvol.exe /E</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_ASSIGN_DRIVE_LETTER">Xin gán một chữ hiệu ổ đĩa cho phân vùng/thiết bị trước khi tiến hành ('Control Panel' &gt; 'System and Maintenance' &gt; 'Administrative Tools' - 'Cấu tạo và định dạng phân vùng đĩa cứng').\n\nLưu ý rằng đây là một yêu cầu của hệ điều hành.</entry>
  <entry lang="vi" key="MOUNT_TC_VOLUME">Nạp tập đĩa VeraCrypt lên</entry>
  <entry lang="vi" key="DISMOUNT_ALL_TC_VOLUMES">Tháo tất cả các tập đĩa VeraCrypt xuống</entry>
  <entry lang="vi" key="UAC_INIT_ERROR">VeraCrypt không lấy được những quyền Quản lý.</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_ACCESS_DENIED">Quyền truy cập bị từ chối bởi hệ điều hành.\n\nNguyên nhân khả dĩ: Hệ điều hành yêu cầu bạn có quyền đọc/viết (hoặc quyền quản lý) cho một số thư mục, tập tin, và thiết bị, để bạn được quyền đọc và viết dữ liệu vào/từ chúng. Thông thường, một người dùng không có những quyền quản lý chỉ được được quyền cấu tạo, đọc và thay đổi những tập tin trong thư mục Documents của họ.</entry>
  <entry lang="en" key="SECTOR_SIZE_UNSUPPORTED">Error: The drive uses an unsupported sector size.\n\nIt is currently not possible to create partition/device-hosted volumes on drives that use sectors larger than 4096 bytes. However, note that you can create file-hosted volumes (containers) on such drives.</entry>
  <entry lang="en" key="SYSENC_UNSUPPORTED_SECTOR_SIZE_BIOS">It is currently not possible to encrypt a system installed on a disk that uses a sector size other than 512 bytes.</entry>
  <entry lang="vi" key="NO_SPACE_FOR_BOOT_LOADER">Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt cần ít nhất 32 KBytes phần trống ở khúc đầu của ổ đĩa hệ thống (Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt cần được giữ trong khu vực đó). Không may, ổ đĩa của bạn không đạt được điều kiện này.\n\nXin ĐỪNG báo chuyện này là lỗi/vấn đề trong VeraCrypt. Để giải quyết vấn đề này, bạn sẽ cần phải phân vùng đĩa của bạn lại và chừa trống 32 KBytes đầu tiên của đĩa (trong đa số các trường hợp, bạn sẽ cần phải xóa và cấu tạo lại phân vùng đầu tiên). Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng Microsoft phân vùng manager đang có sẵn ví dụ như khi bạn đang cài đặt Windows.</entry>
  <entry lang="vi" key="FEATURE_UNSUPPORTED_ON_CURRENT_OS">Tính năng không được hỗ trợ trong phiên bản của hệ điều hành mà bạn đang sử dụng.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_UNSUPPORTED_ON_CURRENT_OS">VeraCrypt không hỗ trợ việc mã hóa một phân vùng/ổ đĩa hệ thống trong phiên bản của hệ điều hành mà bạn đang sử dụng.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_UNSUPPORTED_ON_VISTA_SP0">Trước khi bạn có thể mã hóa phân vùng/ổ đĩa hệ thống trong Windows Vista, bạn cần cài đặt Service Pack 1 hoặc cao hơn cho Windows Vista (chưa có Service Pack nào như thế đã được cài đặt trong hệ thống này).\n\nLưu ý: Service Pack 1 cho Windows Vista giải quyết một vấn đề gây nên sự thiếu hụt bộ nhớ trống trong khi khởi nạp hệ thống.</entry>
  <entry lang="en" key="SYS_ENCRYPTION_UPGRADE_UNSUPPORTED_ON_VISTA_SP0">VeraCrypt no longer supports encryption of the system partition/drive on Windows Vista with no Service Pack installed. Before upgrading VeraCrypt, please install Service Pack 1 or higher for Windows Vista.</entry>
  <entry lang="vi" key="FEATURE_REQUIRES_INSTALLATION">Lỗi: Tính năng này cần VeraCrypt được cài đặt trong hệ thống của bạn (bạn đang cho VeraCrypt chạy trong dạng lưu động).\n\nXin cài đặt VeraCrypt và sau đó thử lại.</entry>
  <entry lang="vi" key="WINDOWS_NOT_ON_BOOT_DRIVE_ERROR">CẢNH BÁO: Dường như Windows không được cài đặt trong ổ đĩa nơi mà nó khởi nạp. Việc này không được hỗ trợ.\n\nBạn chỉ nên tiếp tục nếu bạn chắc là Windows được cài đặt trong ổ đĩa nơi mà nó khởi nạp.\n\nBạn có muốn tiếp tục không?</entry>
  <entry lang="vi" key="TC_BOOT_LOADER_ALREADY_INSTALLED">CHÚ Ý: Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt đã được cài đặt trong ổ đĩa hệ thống của bạn!\n\nCó thể một hệ thống khác trong máy của bạn đã được mã hóa.\n\nCẢNH BÁO: TIẾN HÀNH VIỆC MÃ HÓA HỆ THỐNG ĐANG ĐƯỢC CHẠY CÓ THỂ LÀM CHO (CÁC) HỆ THỐNG KHÁC KHÔNG TÀI NÀO BẮT ĐẦU ĐƯỢC VÀ DỮ LIỆU LIÊN HỆ KHÔNG TRUY CẬP ĐƯỢC.\n\nBạn có chắc là bạn muốn tiếp tục không?</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_LOADER_RESTORE_FAILED">Không thể phục hồi bộ tải hệ thống nguyên thủy.\n\nXin sử dụng Đĩa Cứu hộ VeraCrypt ('Tùy chọn Sửa chửa' &gt; 'Phục hồi bộ tải hệ thống nguyên thủy') hoặc môi trường cài đặt Windows để thay thế Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt với bộ tải hệ thống Windows.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_LOADER_UNAVAILABLE_FOR_RESCUE_DISK">Bộ tải hệ thống nguyên thủy sẽ không được giữ trong Đĩa Cứu hộ (lý do có thể là tập tin sao lưu bị mất).</entry>
  <entry lang="vi" key="ERROR_MBR_PROTECTED">Không viết vào khu vực MBR được.\n\nBIOS của bạn có thể được cấu hình để bảo vệ khu vực MBR. Kiểm soát những thiết đặt BIOS của bạn (bấm F2, Xóa, hay Esc, sau khi bật máy của bạn lên) xem coi có bảo vệ MBR/chống vi-rút.</entry>
  <entry lang="en" key="BOOT_LOADER_FINGERPRINT_CHECK_FAILED">WARNING: The verification of VeraCrypt bootloader fingerprint failed!\nYour disk may have been tampered with by an attacker ("Evil Maid" attack).\n\nThis warning can also be triggered if you restored VeraCrypt boot loader using an Rescue Disk generated using a different VeraCrypt version.\n\nYou are advised to change your password immediately which will also restore the correct VeraCrypt bootloader. It is recommended to reinstall VeraCrypt and to take measures to avoid access to this machine by untrusted entities.</entry>
  <entry lang="vi" key="BOOT_LOADER_VERSION_INCORRECT_PREFERENCES">Phiên bản cần có của Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt hiện không đang được cài đặt. Việc này có thể ngăn cản sự lưu trữ một số thiết lập.</entry>
  <entry lang="vi" key="CUSTOM_BOOT_LOADER_MESSAGE_HELP">Lưu ý: Trong một vài trường hợp, bạn có thể muốn ngăn cản một người (đối phương) đang nhìn xem bạn bắt đầu máy điện toán không cho biết là bạn sử dụng VeraCrypt. Những tùy chọn bên trên cho phép bạn làm như thế bằng cách đặc chế màn ảnh bộ tải khởi nạp của VeraCrypt. Nếu bạn bật tùy chọn thứ nhất lên, không có chữ nào sẽ được hiển thị bởi bộ tải khởi nạp (ngay cả khi bạn đánh mật mã sai vào). Máy điện toán sẽ nhìn giống như đang bị "ngưng đọng" trong lúc bạn có thể đánh mật mã của bạn vào. Thêm vào đó, một thông điệp riêng có thể được hiển thị để đánh lạc đối phương. Ví dụ như những thông điệp lỗi giả như "Mất hệ điều hành" (thường được hiển thị bởi bộ tải khởi nạp của Windows nếu nó không tìm được phân vùng khởi động Windows). Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nếu đối phương có thể phân tích nội dung của đĩa cứng thì họ vẫn có thể tìm được là nó có chứa bộ tải khởi nạp của VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="CUSTOM_BOOT_LOADER_MESSAGE_PROMPT">CẢNH BÁO: Xin nhớ là bạn bật tùy chọn này lên, bộ tải khởi nạp của VeraCrypt sẽ không hiển thị bất cứ chữ nào (ngay cả khi bạn đánh mật mã sai vào). Máy điện toán sẽ nhìn giống như đang bị "ngưng đọng" (không đáp lại) trong lúc bạn có thể đánh mật mã của bạn vào (con trỏ sẽ KHÔNG di chuyển và sẽ không có dấu sao nào được hiển thị khi bạn bấm một phím).\n\nBạn có chắc là bạn muốn bật tùy chọn này lên không?</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_PARTITION_OR_DRIVE_APPEARS_FULLY_ENCRYPTED">Dường như phân vùng/ổ đĩa hệ thống của bạn đã được hoàn toàn mã hóa.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_UNSUPPORTED_FOR_DYNAMIC_DISK">VeraCrypt không hỗ trợ việc mã hóa một ổ đĩa hệ thống đã được biến thành một đĩa động.</entry>
  <entry lang="en" key="WDE_UNSUPPORTED_FOR_EXTENDED_PARTITIONS">The system drive contains extended (logical) partitions.\n\nYou can encrypt an entire system drive containing extended (logical) partitions only on Windows Vista and later versions of Windows. On Windows XP, you can encrypt an entire system drive provided that it contains only primary partitions.\n\nNote: You can still encrypt the system partition instead of the entire system drive (and, in addition to that, you can create partition-hosted VeraCrypt volumes within any non-system partitions on the drive).</entry>
  <entry lang="en" key="WDE_EXTENDED_PARTITIONS_WARNING">WARNING: As you are running Windows XP/2003, after you start encrypting the drive, you must NOT create any extended (logical) partitions on it (you may create only primary partitions). Any extended (logical) partition on the drive would be inaccessible after you start encrypting (the drive currently does not contain any such partition).\n\nNote: If this limitation is not acceptable, you can go back and choose to encrypt only the system partition instead of the entire drive (and, in addition to that, you can create partition-hosted VeraCrypt volumes within any non-system partitions on the drive).\n\nAlternatively, if this limitation is not acceptable, you may want to consider upgrading to Windows Vista or a later version of Windows (you can encrypt an entire system drive containing extended/logical partitions only on Windows Vista or later).</entry>
  <entry lang="en" key="SYSDRIVE_NON_STANDARD_PARTITIONS">Your system drive contains a non-standard partition.\n\nIf you are using a notebook, your system drive probably contains a special recovery partition. After the whole system drive is encrypted (including any recovery partition), your system might become unbootable if your computer is using an inappropriately designed BIOS. It would also be impossible to use any recovery partition until the system drive is decrypted. Therefore, we recommend that you encrypt only the system partition.</entry>
  <entry lang="vi" key="ASK_ENCRYPT_PARTITION_INSTEAD_OF_DRIVE">Bạn có muốn mã hóa phân vùng hệ thống thay vì toàn bộ ổ đĩa không?\n\nLưu ý là bạn có thể cấu tạo các tập đĩa VeraCrypt có phân vùng-làm chủ bên trong bất cứ phân vùng vô hệ nào trong ổ đĩa (thêm vào chuyện mã hóa phân vùng hệ thống).</entry>
  <entry lang="vi" key="WHOLE_SYC_DEVICE_RECOM">Vì ổ đĩa hệ thống của bạn chỉ có chứa một phân vùng đơn độc mà chiếm cả ổ đĩa, tốt hơn (an toàn hơn) là mã hóa toàn bộ ổ đĩa kể cả khoảng trống "slack" mà thường bao quanh một phân vùng như thế.\n\nBạn có muốn mã hóa toàn bộ ổ đĩa hệ thống không?</entry>
  <entry lang="vi" key="TEMP_NOT_ON_SYS_PARTITION">Hệ thống của bạn đưọc cấu hình để lưu giữ những tập tin tạm thời trong một phân vùng vô hệ.\n\nNhững tập tin tạm thời chỉ có thể được lưu giữ trong phân vùng hệ thống.</entry>
  <entry lang="vi" key="USER_PROFILE_NOT_ON_SYS_PARTITION">Những tập tin cho hồ sơ người dùng của bạn không được lưu giữ trong phân vùng hệ thống.\n\nCác tập tin cho hồ sơ người dùng chỉ có thể được lưu giữ trong phân vùng hệ thống.</entry>
  <entry lang="vi" key="PAGING_FILE_NOT_ON_SYS_PARTITION">Có (những) tập tin phân trang trong những phân vùng vô hệ.\n\nCác tập tin phân trang chỉ có thể tìm thấy trong phân vùng hệ thống.</entry>
  <entry lang="vi" key="RESTRICT_PAGING_FILES_TO_SYS_PARTITION">Bạn có muốn cấu hình Windows để cấu tạo những tập tin phân trang chỉ trong phân vùng của Windows bây giờ không?\n\nLưu ý là nếu bạn nhấn 'Có', máy điện toán sẽ được bắt đầu lại. Sau đó bắt đầu VeraCrypt và thử cấu tạo OS ẩn lần nữa.</entry>
  <entry lang="vi" key="LEAKS_OUTSIDE_SYSPART_UNIVERSAL_EXPLANATION">Không thôi, sự phủ nhận hợp lý của hệ điều hành ẩn có thể bị ảnh hưởng bất lợi.\n\nLưu ý: Nếu một đối phương phân tích nội dung những của tập tin như thế (nằm trong một phân vùng vô hệ), họ có thể tìm ra được là bạn đã dùng trợ lý này trong phương thức cấu tạo-hệ thống-ẩn (điều này có thể cho thấy có sự xuất hiện của một hệ điều hành ẩn trong máy điện toán của bạn). Đồng thời cũng lưu ý là bất cứ tập tin nào như thế được lưu giữ trong phân vùng hệ thống sẽ được xóa tẩy một cách an toàn bởi VeraCrypt trong quá trình cấu tạo của hệ điều hành ẩn.</entry>
  <entry lang="en" key="DECOY_OS_REINSTALL_WARNING">WARNING: During the process of creation of the hidden operating system, you will be required to fully reinstall the currently running system (in order to create a decoy system securely).\n\nNote: The currently running operating system and the entire content of the system partition will be copied to the hidden volume (in order to create the hidden system).\n\n\nAre you sure you will be able to install Windows using a Windows Setup medium (or using a service partition)?</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_REQUIREMENTS">Vì những lý do bảo mật, nếu hệ điều hành hiện đang chạy cần kích hoạt thì nó phải được kích hoạt trước khi tiến hành. Lưu ý là hệ điều hành ẩn sẽ được cấu tạo bằng cách chép nội dung của phân vùng hệ thống vào một tập đĩa ẩn (vì thế nếu hệ điều hành này không được kích hoạt thì hệ điều hành ẩn cũng sẽ không được kích hoạt luôn). Để có thêm tin tức, xem phần "Những Yêu cầu và Đề phòng Bảo mật Liên quan đến những Tập đĩa ẩn" trong Hướng dẫn cho Người dùng của VeraCrypt.\n\nQuan trọng: Trước khi tiến hành, xin đảm bảo là bạn đã đọc phần "Những Yêu cầu và Đề phòng Bảo mật Liên quan đến những Tập đĩa ẩn" trong Hướng dẫn cho Người dùng.\n\n\nHệ điều hành hiện đang chạy có đạt được điều kiện bên trên không?</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_HIDDEN_OS_EXTRA_BOOT_PARTITION">Hệ thống của bạn dùng thêm một phân vùng khởi động. VeraCrypt không hỗ trợ vô động trong những hệ điều hành ẩn mà sử dụng thêm một phân vùng khởi động (hệ thốngs nghi trang có thể được vô động mà không gặp vấn đề gì cả).\n\nXin lưu ý là phân vùng khởi động sẽ được xài chung bởi cả hệ nghi trang lẫn hệ ẩn. Vì vậy, để ngăn cản những thất thoát và vấn đề của dữ liệu trong lúc bắt đầu lại từ sự vô động, VeraCrypt phải ngăn cản hệ ẩn viết vào phân vùng khởi động xài chung và vào trạng thái vô động.\n\n\nBạn có muốn tiếp tục không? Nếu bạn chọn 'Không', những chỉ dẫn để tháo bỏ phân vùng khởi động thêm sẽ được hiển thị.</entry>
  <entry lang="en" key="EXTRA_BOOT_PARTITION_REMOVAL_INSTRUCTIONS">\nThe extra boot partition can be removed before installing Windows. To do so, follow these steps:\n\n1) Boot your Windows installation disc.\n\n2) In the Windows installer screen, click 'Install now' > 'Custom (advanced)'.\n\n3) Click 'Drive Options'.\n\n4) Select the main system partition and delete it by clicking 'Delete' and 'OK'.\n\n5) Select the 'System Reserved' partition, click 'Extend', and increase its size so that the operating system can be installed to it.\n\n6) Click 'Apply' and 'OK'.\n\n7) Install Windows on the 'System Reserved' partition.\n\n\nShould an attacker ask why you removed the extra boot partition, you can answer that you wanted to prevent any possible data leaks to the unencrypted boot partition.\n\nNote: You can print this text by clicking the 'Print' button below. If you save a copy of this text or print it (strongly recommended, unless your printer stores copies of documents it prints on its internal drive), you should destroy any copies of it after removing the extra boot partition (otherwise, if such a copy was found, it might indicate that there is a hidden operating system on this computer).</entry>
  <entry lang="vi" key="GAP_BETWEEN_SYS_AND_HIDDEN_OS_PARTITION">Cảnh báo: Có chỗ trống chưa phân phát giữa phân vùng hệ thống và phân vùng đầu tiên phía sau nó. Sau khi bạn cấu tạo hệ điều hành ẩn, bạn không được cấu tạo bất cứ phân vùng mới nào trong chỗ trống chưa phân phát đó. Không thôi, hệ điều hành ẩn sẽ không thể nào khởi động được (cho đến khi bạn xóa bỏ những phân vùng được cấu tạo như thế).</entry>
  <entry lang="vi" key="ALGO_NOT_SUPPORTED_FOR_SYS_ENCRYPTION">Thuật toán này hiện không được hỗ trợ cho việc mã hóa hệ thống.</entry>
  <entry lang="en" key="ALGO_NOT_SUPPORTED_FOR_TRUECRYPT_MODE">This algorithm is not supported for TrueCrypt mode.</entry>
  <entry lang="en" key="PIM_NOT_SUPPORTED_FOR_TRUECRYPT_MODE">PIM (Personal Iterations Multiplier) not supported for TrueCrypt mode.</entry>
  <entry lang="en" key="PIM_REQUIRE_LONG_PASSWORD">Password must contain 20 or more characters in order to use the specified PIM.\nShorter passwords can only be used if the PIM is 485 or greater.</entry>
  <entry lang="en" key="BOOT_PIM_REQUIRE_LONG_PASSWORD">Pre-boot authentication Password must contain 20 or more characters in order to use the specified PIM.\nShorter passwords can only be used if the PIM is 98 or greater.</entry>
  <entry lang="vi" key="KEYFILES_NOT_SUPPORTED_FOR_SYS_ENCRYPTION">Các tập tin khóa hiện không được hỗ trợ cho việc mã hóa hệ thống.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANNOT_RESTORE_KEYBOARD_LAYOUT">Cảnh báo: VeraCrypt không thể hồi phục bố trí bàn phím gốc được. Chuyện này có thể làm cho bạn đánh mật mã không đúng vào.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANT_CHANGE_KEYB_LAYOUT_FOR_SYS_ENCRYPTION">Lỗi: Không thể thiết đặt bố trí bàn phím cho VeraCrypt thành bố trí bàn phím căn bản của Mỹ được.\n\nLưu ý là mật mã cần được đánh vào trong môi trường tiền khởi động (trước khi Windows bắt đầu) lúc mà bố trí bàn phím Windows không phải của Mỹ không có sẵn. Vì vậy, mật mã phải luôn luôn được đánh vào dùng bố trí bàn phím căn bản của Mỹ.</entry>
  <entry lang="vi" key="ALT_KEY_CHARS_NOT_FOR_SYS_ENCRYPTION">Vì VeraCrypt đã tạm thời thay đổi bố trí bàn phím thành bố trí bàn phím căn bản của Mỹ, nên không thể đánh các ký tự bằng cách nhấn bấm các phím trong lúc phím Alt bên phải đang được giữ xuống. Tuy nhiên, bạn có thể đánh đa số những ký tự như thế bằng cách bấm các phím thích hợp trong lúc phím Shift đang được giữ xuống.</entry>
  <entry lang="vi" key="KEYB_LAYOUT_CHANGE_PREVENTED">VeraCrypt ngăn cản sự thay đổi của bố trí bàn phím .</entry>
  <entry lang="vi" key="KEYB_LAYOUT_SYS_ENC_EXPLANATION">Lưu ý: Mật mã sẽ cần được đánh vào trong môi trường tiền khởi động (trước khi Windows bắt đầu) lúc mà bố trí bàn phím Windows không phải của Mỹ không có sẵn. Vì vậy, mật mã phải luôn luôn được đánh vào dùng bố trí bàn phím căn bản của Mỹ. Tuy nhiên, chuyện quan trọng cần lưu ý là bạn KHÔNG cần một bàn phím thật của Mỹ. VeraCrypt tự động đảm bảo là bạn có thể đánh mật mã một cách an toàn (ngay bây giờ và trong môi trường tiền khởi động) ngay cả nếu bạn KHÔNG có một bàn phím thật của Mỹ.</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_INFO">Trước khi bạn có thể mã hóa phân vùng/ổ đĩa, bạn phải cấu tạo một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt (VRD) để dùng cho những mục đích sau đây:\n\n- Nếu Bộ tải Khởi nạp của VeraCrypt, khóa chính, hoặc những dữ liệu trọng yếu bị tổn hại thì VRD để cho bạn hồi phục nó (tuy nhiên lưu ý là bạn sẽ vẫn phải nhập mật mã đúng vào).\n\n- Nếu Windows bị tổn hại và không thể bắt đầu, VRD để cho bạn giải mã phân vùng/ổ đĩa vĩnh viễn trước khi Windows bắt đầu.\n\n- VRD sẽ có chứa một bản sao của nội dung hiện tại của phần đường đầu tiên của ổ đĩa (cái mà thường có chứa một hệ thống khởi nạp hoặc hàm quản lý khởi động) và sẽ để cho bạn hồi phục nếu cần thiết.\n\nBản ảnh ISO của Đĩa Cứu hộ VeraCrypt sẽ được cấu tạo ở vị trí xác định bên dưới.</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_WIN_ISOBURN_PRELAUNCH_NOTE">Sau khi bạn nhấn OK, Microsoft Windows Disc Image Burner sẽ được khởi chạy. Xin sử dụng nó để sang bản ảnh ISO của Đĩa Cứu hộ VeraCrypt qua một CD hay DVD.\n\nSau khi bạn làm thế, trở lại Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa VeraCrypt và theo những hướng dẫn của nó.</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO">Bản ảnh của Đĩa Cứu hộ đã được cấu tạo và lưu trữ trong tập tin này:\n%s\n\nBây giờ bạn cần sang nó qua một CD hay DVD.\n\n%lsSau khi bạn sang Đĩa Cứu hộ rồi, nhấn Kế tiếp để xác nhận là nó đã đuợc sang đúng cách.</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO_NO_CHECK">Bản ảnh của Đĩa Cứu hộ đã được cấu tạo và lưu trữ trong tập tin này:\n%s\n\nBây giờ bạn nên sang bản ảnh qua một CD/DVD hoặc or di chuyển nó qua một vị trí an toàn để sử dụng sau này.\n\n%lsNhấn Kế tiếp để tiếp tục.</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_BURN_INFO_NONWIN_ISO_BURNER">QUAN TRỌNG: Lưu ý là tập tin phải được viết vào CD/DVD như là một bản ảnh ISO của đĩa (chứ không phải như là một tập tin cá nhân). Để có hướng dẫn làm như thế nào, xin tham khảo tài liệu của nhu liệu thâu CD/DVD của bạn. Nếu bạn không có nhu liệu thâu CD/DVD nào có thể viết bản ảnh ISO của đĩa vào một CD/DVD, nhấn liên kết bên dưới để tải nhu liệu miễn phí như thế xuống.\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="LAUNCH_WIN_ISOBURN">Khởi chạy Microsoft Windows Disc Image Burner</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_BURN_NO_CHECK_WARN">CẢNH BÁO: Nếu bạn đã cấu tạo một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt trong quá khứ, nó không thể đuợc dùng lại cho phân vùng/ổ đĩa hệ thống này vì nó được cấu tạo cho một khóa chính khác! Mỗi khi bạn mã hóa một phân vùng/ổ đĩa hệ thống, bạn phải cấu tạo một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt mới cho nó ngay cả nếu bạn sử dụng cùng một mật mã.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANNOT_SAVE_SYS_ENCRYPTION_SETTINGS">Lỗi: Không thể lưu trữ những thiết lập mã hóa hệ thống.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANNOT_INITIATE_SYS_ENCRYPTION_PRETEST">Không thể khởi đầu tiền thử nghiệm của mã hóa hệ thống.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANNOT_INITIATE_HIDDEN_OS_CREATION">Không thể khởi đầu quá trình cấu tạo hệ điều hành ẩn.</entry>
  <entry lang="vi" key="WIPE_MODE_TITLE">Phương thức Tẩy</entry>
  <entry lang="vi" key="INPLACE_ENC_WIPE_MODE_INFO">Trong một vài loại môi trường chứa, khi các dữ liệu bị viết chòng lên với những dữ liệu khác, các dữ liệu bị viết chòng lên có thể được khôi phục lại bằng cách dùng những kỹ thuật như microscopy lực từ trường. This also applies to data that are overwritten with their mã hóa form (which happens when VeraCrypt initially encrypts một unmã hóa phân vùng or ổ đĩa). Dựa theo một vài nghiên cứu và công bố của chính phủ, sự khôi phục của các dữ liệu bị viết chòng lên có thể được cản trở (hoặc làm cho rất khó khăn) bằng cách viết chòng các dữ liệu với dữ liệu pseudorandom và non-random một số lần nhất định. Vì vậy, nếu bạn tin là một đối phương có thể dùng những kỹ thuật như thế để khôi phục lại các dữ liệu bạn intend mã hóa, bạn có thể chọn một trong những phương thức tẩy (existing data will NOT be lost). Lưu ý là sự tẩy will NOT be performed after the phân vùng/ổ đĩa is mã hóa. When the phân vùng/ổ đĩa is fully mã hóa, no unmã hóa data is written to it. Any data being written to it is first mã hóa ngay khi cần in memory and only then is the (mã hóa) data written to the disk.</entry>
  <entry lang="vi" key="WIPE_MODE_INFO">Trong một vài loại môi trường chứa, khi các dữ liệu bị viết chòng lên với những dữ liệu khác (ví dụ như khi dữ liệu bị xóa mất), các dữ liệu bị viết chòng lên có thể được khôi phục lại bằng cách dùng những kỹ thuật như microscopy lực từ trường. Dựa theo một vài nghiên cứu và công bố của chính phủ, sự khôi phục của các dữ liệu bị viết chòng lên có thể được cản trở (hoặc làm cho rất khó khăn) bằng cách viết chòng các dữ liệu với dữ liệu pseudorandom và non-random một số lần nhất định. Vì vậy, nếu bạn tin là một đối phương có thể dùng những kỹ thuật như thế để khôi phục lại các dữ liệu đáng được xóa mất, bạn có thể chọn một trong những phương thức tẩy nhiều-pass.\n\nLưu ý: Bạn càng sử dụng nhiều pass tẩy chừng nào thì sẽ nó sẽ mất lâu hơn để xóa mất các dữ liệu.</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_WIPE_PAGE_TITLE">Đang tẩy</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_WIPE_PAGE_INFO_HIDDEN_OS">\nLưu ý: Bạn có thể gián đoạn quá trình của việc tẩy, tắt máy điện toán của bạn, bắt đầu hệ ẩn lại và sau đó tiếp tục lại quá trình (trợ lý này sẽ được tự động khởi chạy). Tuy nhiên, nếu bạn gián đoạn nó, toàn bộ quá trình của việc tẩy sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_WIPE_PAGE_INFO">\n\nLưu ý: Nếu bạn gián đoạn quá trình tẩy và thử tiếp tục lại thì cả quá trình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_WIPE_ABORT">Bạn có muốn hủy bỏ quá trình tẩy không?</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_WIPE_START">Cảnh báo: Toàn bộ nội dung của phân vùng/thiết bị được chọn sẽ bị xóa và mất đi.</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_WIPE_START_DECOY_SYS_PARTITION">Toàn bộ nội dung của phân vùng nơi mà hệ thống gốc nằm sẽ bị xóa đi.\n\nLưu ý: Toàn bộ nội dung của phân vùng mà bị xóa đi đã được sao chép vào phân vùng của hệ ẩn này.</entry>
  <entry lang="vi" key="WIPE_MODE_WARN">CẢNH BÁO: Lưu ý là khi bạn chọn ví dụ như phương thức tẩy 3-bước, thời gian cần thiết để mã hóa phân vùng/ổ đĩa sẽ lâu hơn gấp 4 lần. Tương tự, nếu bạn chọn phương thức tẩy 35-bước, nó sẽ lâu hơn gấp 36 lần (nó có thể mất một vài tuần).\n\nTuy nhiên, xin lưu ý là việc tẩy sẽ KHÔNG được thực hiện sau khi phân vùng/ổ đĩa được hoàn toàn mã hóa. Khi phân vùng/ổ đĩa được hoàn toàn mã hóa, dữ liệu không được mã hóa sẽ không được viết vào nó. Bâ;t cứ dữ liệu nào được viết vào nó trước tiên được mã hóa ngay khi cần trong bộ nhớ và chỉ sau đó dữ liệu (mã hóa) mới được viết vào đĩa (vì thế hiệu suất sẽ KHÔNG bị ảnh hưởng).\n\nBạn có chắc là bạn muốn sử dụng phương thức tẩy không?</entry>
  <entry lang="vi" key="WIPE_MODE_NONE">Không có (fastest)</entry>
  <entry lang="en" key="WIPE_MODE_1_RAND">1-pass (random data)</entry>
  <entry lang="en" key="WIPE_MODE_3_DOD_5220">3-pass (US DoD 5220.22-M)</entry>
  <entry lang="en" key="WIPE_MODE_7_DOD_5220">7-pass (US DoD 5220.22-M)</entry>
  <entry lang="vi" key="WIPE_MODE_35_GUTMANN">35-pass ("Gutmann")</entry>
  <entry lang="vi" key="WIPE_MODE_256">256-pass</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_MULTI_BOOT_MODE_TITLE">Số Hệ Điều hành</entry>
  <entry lang="vi" key="MULTI_BOOT_FOR_ADVANCED_ONLY">CẢNH BÁO: Người dùng không kinh nghiệm không bao giờ nên thử mã hóa Windows theo cấu hình khởi động đa hệ.\n\nTiếp tục không?</entry>
  <entry lang="en" key="HIDDEN_OS_MULTI_BOOT">When creating/using a hidden operating system, VeraCrypt supports multi-boot configurations only when the following conditions are met:\n\n- The currently running operating system must be installed on the boot drive, which must not contain any other operating systems.\n\n- Operating systems installed on other drives must not use any boot loader residing on the drive on which the currently running operating system is installed.\n\nAre the above conditions met?</entry>
  <entry lang="en" key="UNSUPPORTED_HIDDEN_OS_MULTI_BOOT_CFG">VeraCrypt does not support this multi-boot configuration when creating/using a hidden operating system.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_SYS_EQ_BOOT_TITLE">Ổ đĩa Khởi động</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_SYS_EQ_BOOT_HELP">Hệ điều hành đang chạy hiện thời có được cài đặt trong ổ đĩa khởi động không?\n\nLưu ý: Đôi khi Windows không được cài đặt trong cùng ổ đĩa chung với bộ nạp khởi động của Windows bộ tải khởi nạp (phân vùng khởi động). Trong trường hợp như thế, chọn 'Không'.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_PARTITION_MUST_BE_ON_BOOT_DRIVE">VeraCrypt hiện tại không hỗ trợ việc mã hóa một hệ điều hành mà không khởi động từ ổ đĩa nơi nó được cài đặt.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_NBR_SYS_DRIVES_TITLE">Số Ổ đĩa Hệ thống</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_NBR_SYS_DRIVES_HELP">Có bao nhiêu ổ đĩa có chứa một hệ điều hành?\n\nLưu ý: Ví dụ nếu như bạn có bất cứ hệ điều hành nào(như Windows, Mac OS X, Linux, v.v.) được cài đặt trong ổ đĩa chính của bạn và một hệ điều hành khác được cài đặt trong ổ đĩa phụ của bạn thì chọn '2 hay hơn'.</entry>
  <entry lang="vi" key="WDE_UNSUPPORTED_FOR_MULTIPLE_SYSTEMS_ON_ONE_DRIVE">VeraCrypt hiện tại không hỗ trợ việc mã hóa cả một ổ đĩa có chứa nhiều hệ điều hành.\n\nNhững Giải pháp Có thể:\n\n- Bạn vẫn có thể mã hóa một trong các hệ thống nếu bạn đi ngược lại và chọn chỉ mã hóa một hệ thống phân vùng đơn độc (thay vì chọn mã hóa toàn bộ ổ đĩa hệ thống).\n\n- Ngoài ra, bạn sẽ có thể mã hóa toàn bộ ổ đĩa nếu bạn dời một vài hệ thống qua những ổ đĩa khác và chỉ để một hệ thống trong ổ đĩa mà bạn muốn mã hóa.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_ADJACENT_SYS_TITLE">Đa Hệ trong Ổ đĩa Đơn</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_ADJACENT_SYS_HELP">Có hệ điều hành nào khác được cài đặt trong ổ đĩa hệ điều hành đang chạy được cài đặt không?\n\nLưu ý: Ví dụ như nếu hệ điều hành đang chạy được cài đặt trong ổ đĩa #0, nơi mà có chứa một số phân vùng, và nếu một trong các phân vùng có chứa Windows và một phân vùng khác có chứa bất cứ hệ điều hành khác (ví dụ như Windows, Mac OS X, Linux, v.v.), chọn 'Có'.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_NONWIN_BOOT_LOADER_TITLE">Bộ tải Khởi nạp Không phải của Windows</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_NONWIN_BOOT_LOADER_HELP">Có một bộ tải khởi nạp nào không phải của Windows (hoặc hàm quản lý khởi động) được cài đặt trong hồ sơ khởi động chính (MBR) không?\n\nLưu ý: Ví dụ như nếu phần đường đầu tiên của ổ đĩa khởi động có chứa GRUB, LILO, XOSL, hoặc vài hàm quản lý khởi động không phải của Windows (hoặc bộ tải khởi nạp), chọn 'Có'.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_MULTI_BOOT_OUTCOME_TITLE">Khởi động Đa hệ</entry>
  <entry lang="vi" key="CUSTOM_BOOT_MANAGERS_IN_MBR_UNSUPPORTED">VeraCrypt hiện tại không hỗ trợ cấu hình đa-khởi động nơi một bộ tải khởi nạp không phải của Windows được cài đặt trong Hồ sơ Khởi động Chính.\n\nNhững Giải pháp Có thể:\n\n- Nếu bạn sử dụng một hàm quản lý khởi động để khởi động Windows và Linux, dời hàm quản lý khởi động (thông thường là GRUB) từ Hồ sơ Khởi động Chính đến một phân vùng. Sau đó bắt đầu trợ lý này lại và mã hóa phân vùng/ổ đĩa hệ thống. Lưu ý là Bộ tải Khởi nạp của VeraCrypt sẽ trở thành hàm quản lý khởi động chủ yếu của bạn và nó sẽ cho phép bạn khởi chạy hàm quản lý khởi động gốc (ví dụ như GRUB) như là hàm quản lý khởi động phụ của bạn (bằng cách bấm Esc trong màn ảnh Bộ tải Khởi nạp của VeraCrypt) và vì vậy bạn sẽ có thể khởi động Linux.</entry>
  <entry lang="vi" key="WINDOWS_BOOT_LOADER_HINTS">Nếu hệ điều hành hiện đang chạy được cài đặt trong phân vùng khởi động thì sau khi bạn mã hóa nó, bạn sẽ cần phải nhập mật mã đúng vào ngay cả nếu bạn muốn bắt đầu bất cứ hệ thống Windows chưa mã hóa nào khác (vì chúng sẽ xài chung một bộ tải khởi nạp/hàm quản lý đơn độc của Windows được mã hóa).\n\nNgược lại, nếu hệ điều hành đang chạy không được cài đặt trong phân vùng khởi động (hoặc nếu bộ tải khởi nạp/hàm quản lý của Windows không được dùng bởi bất cứ hệ thống nào khác) thì sau khi bạn mã hóa hệ thống này, bạn sẽ không cần phải nhập mật mã đúng vào để khởi động (các) hệ thống chưa được mã hóa khác -- bạn sẽ chỉ cần bấm phím Esc để bắt đầu giải mã hệ thống (nếu có nhiều hệ thống chưa được mã hóa thì bạn sẽ cũng cần phải chọn hệ thống nào để bắt đầu trong trình đơn của Hàm quản lý Khởi động của VeraCrypt).\n\nLưu ý: Thông thường thì hệ thống Windows được cài đặt trước nhất thì được cài đặt trong phân vùng khởi động.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_PRE_DRIVE_ANALYSIS_TITLE">Mã hóa Vùng được Chủ Bảo vệ</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_PRE_DRIVE_ANALYSIS_HELP">Ở phía cuối của nhiều ổ đĩa, có một vùng thường được ẩn khỏi hệ điều hành (những vùng như thế thường được nhắc đến như là những Vùng được Chủ Bảo vệ). Tuy nhiên, một vài chương trình có thể đọc và viết dữ liệu từ/vào những vùng như thế.\n\nCẢNH BÁO: Một vài nhà sản xuất máy điện toán có thể dùng những vùng như thế để lưu trữ các công cụ và dữ liệu cho RAID, hệ thống phục hồi, hệ thống thiết lập, chẩn đoán, hay những mục đích khác. Nếu such các công cụ và dữ liệu như thế phải được truy cập trước khi khởi động, vùng ẩn KHÔNG nên được mã hóa (chọn 'No' bên trên).\n\nBạn có muốn VeraCrypt truy kiếm và mã hóa một vùng ẩn như thế (nếu có) ở phía cuối của ổ đĩa hệ thống không?</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_TYPE_PAGE_TITLE">Loại Giải Mã Hệ Thống</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_NORMAL_TYPE_HELP">Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn giải mã phân vùng hệ thống hoặc toàn bộ đĩa hệ thống.</entry>
  <entry lang="en" key="SYSENC_HIDDEN_TYPE_HELP">It may happen that you are forced by somebody to decrypt the operating system. There are many situations where you cannot refuse to do so (for example, due to extortion). If you select this option, you will create a hidden operating system whose existence should be impossible to prove (provided that certain guidelines are followed). Thus, you will not have to decrypt or reveal the password to the hidden operating system. For a detailed explanation, please click the link below.</entry>
  <entry lang="en" key="HIDDEN_OS_PREINFO">It may happen that you are forced by somebody to decrypt the operating system. There are many situations where you cannot refuse to do so (for example, due to extortion).\n\nUsing this wizard, you can create a hidden operating system whose existence should be impossible to prove (provided that certain guidelines are followed). Thus, you will not have to decrypt or reveal the password for the hidden operating system.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_HIDDEN_OS_REQ_CHECK_PAGE_TITLE">Hệ Điều Hành Ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_HIDDEN_OS_REQ_CHECK_PAGE_HELP">Trong các bước sau đây, bạn sẽ cấu tạo hai tập đĩa VeraCrypt (bên ngoài và ẩn) trong phân vùng đầu tiên phía sau phân vùng hệ thống. Tập đĩa ẩn có chứa hệ điều hành tiềm ẩn (OS). VeraCrypt sẽ cấu tạo hệ điều hành ẩn bằng cách sao chép nội dung của phân vùng hệ thống (nơi hệ điều hành hiện đang chạy được cài đặt) tới tập đĩa ẩn. Cho tập đĩa bên ngoài, bạn sẽ sao chép một số tập tin nhìn như nhạy cảm mà bạn thực sự không muốn để ẩn. Chúng sẽ ở đó cho bất cứ ai buộc bạn phải tiết lộ mật mã cho phân vùng hệ điều hành ẩn. Bạn có thể tiết lộ mật mã cho các tập đĩa bên ngoài trong hệ điều hành phân vùng ẩn (sự hiện hữu của hệ điều hành ẩn vẫn là bí mật).\n\nCuối cùng, trên phân vùng hệ thống của hệ điều hành đang chạy, bạn sẽ cài đặt một hệ điều hành mới, gọi là hệ điều hành nghi trang , và mã hóa nó. Nó không được chứa dữ liệu nhạy cảm và sẽ ở đó cho bất cứ ai ép buộc bạn để lộ mật mã chứng thực tiền khởi động. Tổng số, sẽ có ba mật mã. Hai trong số đó có thể được công bố (cho hệ điều hành nghi trang và tập đĩa bên ngoài). Nếu bạn sử dụng mật mã thứ ba, hệ điều hành ẩn sẽ khởi động.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_DRIVE_ANALYSIS_TITLE">Phát hiện các Khu vực Ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_DRIVE_ANALYSIS_INFO">Xin chờ trong khi VeraCrypt đang phát hiện những khu vực có thể ẩn ở phần cuối của ổ đĩa hệ thống. Ghi chú rằng có thể mất một thời gian dài để hoàn thành.\n\nLưu ý: Trong vài trường hợp rất hiếm, trên một số máy điện toán, hệ thống có thể trở thành không phản hồi trong quá trình phát hiện này. Nếu điều đó xảy ra, khởi động lại máy điện toán, bắt đầu VeraCrypt, lặp lại các bước trên nhưng bỏ qua quá trình này phát hiện. Lưu ý là vấn đề này không phải là do một lỗi trong VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_SPAN_TITLE">Khu vực để Mã hóa</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_SPAN_WHOLE_SYS_DRIVE_HELP">Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn mã hóa toàn bộ ổ đĩa mà hệ thống Windows đang chạy được cài đặt. Toàn bộ ổ đĩa, bao gồm tất cả các phân vùng của nó, sẽ được mã hóa, ngoại trừ phần đường đầu tiên mà các Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt sẽ cư trú. Những người muốn truy cập một hệ thống được cài đặt trên ổ đĩa, hoặc các tập tin được lưu trữ trên ổ đĩa, sẽ cần phải nhập đúng mật mã mỗi lần trước khi hệ thống bắt đầu. Tùy chọn này không thể được sử dụng để mã hóa một ổ đĩa thứ cấp hoặc bên ngoài nếu Windows không được cài đặt trên nó và không khởi động từ nó.</entry>
  <entry lang="vi" key="COLLECTING_RANDOM_DATA_TITLE">Thu thập Dữ liệu Ngẫu nhiên</entry>
  <entry lang="vi" key="KEYS_GEN_TITLE">Các Khóa đã được Tạo ra</entry>
  <entry lang="vi" key="CD_BURNER_NOT_PRESENT">VeraCrypt không tìm thấy ổ đĩa CD/DVD kết nối với máy tính bạn. VeraCrypt cần ổ đĩa CD/DVD để in Đĩa Cứu Trợ VeraCrypt chứa bản sao lưu của khóa mã hóa, VeraCrypt bootloader, trình nạp hệ thống, v.v.\n\nChúng tôi khuyên bạn nên in Đĩa Cứu Trợ VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="en" key="CD_BURNER_NOT_PRESENT_WILL_STORE_ISO">I have no CD/DVD burner but I will store the Rescue Disk ISO image on a removable drive (e.g. USB flash drive).</entry>
  <entry lang="en" key="CD_BURNER_NOT_PRESENT_WILL_CONNECT_LATER">I will connect a CD/DVD burner to my computer later. Terminate the process now.</entry>
  <entry lang="en" key="CD_BURNER_NOT_PRESENT_CONNECTED_NOW">A CD/DVD burner is connected to my computer now. Continue and write the Rescue Disk.</entry>
  <entry lang="en" key="CD_BURNER_NOT_PRESENT_WILL_STORE_ISO_INFO">Please follow these steps:\n\n1) Connect a removable drive, such as a USB flash drive, to your computer now.\n\n2) Copy the VeraCrypt Rescue Disk image file (%s) to the removable drive.\n\nIn case you need to use the VeraCrypt Rescue Disk in the future, you will be able to connect your removable drive (containing the VeraCrypt Rescue Disk image) to a computer with a CD/DVD burner and create a bootable VeraCrypt Rescue Disk by burning the image to a CD or DVD. IMPORTANT: Note that the VeraCrypt Rescue Disk image file must be written to the CD/DVD as an ISO disk image (not as an individual file).</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_RECORDING_TITLE">Ghi Đĩa Cứu hộ</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_CREATED_TITLE">Đĩa Cứu hộ đã được cấu tạo</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_TITLE">Dự bị thử nghiệm Hệ thống mã hóa</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_DISK_VERIFIED_TITLE">Đĩa Cứu hộ đã được xác nhận</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_VERIFIED_INFO">\n\nĐĩa Cứu hộ VeraCrypt đã được xác nhận thành công. Xin gỡ bỏ nó từ ổ đĩa hiện nay và lưu trữ nó trong một nơi an toàn.\n\nNhấn Kế tiếp để tiếp tục</entry>
  <entry lang="vi" key="REMOVE_RESCUE_DISK_FROM_DRIVE">CẢNH BÁO: Trong các bước kế tiếp, Đĩa Cứu hộ VeraCrypt không được ở trong ổ đĩa. Không thôi, nó sẽ không thể hoàn tất các bước chính xác.\n\nXin lấy nó ra khỏi ổ đĩa bây giờ và lưu trữ nó trong một nơi an toàn. Sau đó bấm OK.</entry>
  <entry lang="vi" key="PREBOOT_NOT_LOCALIZED">Cảnh báo: Do hạn chế kỹ thuật của môi trường trước khi khởi động, văn bản được hiển thị bởi VeraCrypt trong môi trường trước khi khởi động (tức là trước khi bắt đầu Windows) không thể được bản địa hóa. Các giao diện người dùng Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt hoàn toàn bằng tiếng Anh.\n\nTiếp tục không?</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_INFO">Trước khi mã hóa các phân vùng hệ thống hoặc ổ đĩa của bạn, VeraCrypt cần xác minh rằng tất cả mọi chuyện hoạt động chính xác. \n\nSau khi bạn nhấn vào Thử, tất cả các thành phần cần thiết (ví dụ như thành phần chứng thực tiền khởi động, tức là Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt) sẽ được cài đặt và máy điện toán của bạn sẽ được khởi động lại. Sau đó, bạn sẽ phải nhập mật mã của bạn trong màn hình Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt mà nó sẽ xuất hiện trước khi Windows khởi động. Sau khi Windows khởi động, bạn sẽ được tự động thông báo về kết quả của cuộc tiền thử nghiệm này.\n\n Thiết bị sau đây sẽ được sửa đổi: Ổ đĩa #%d\n\n\nNếu bạn nhấn vào Hủy bây giờ, không có gì sẽ được cài đặt và tiền thử nghiệm sẽ không được thực hiện.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_INFO2_PORTION_1">LƯU Ý QUAN TRỌNG -- XIN ĐỌC HOẶC IN (nhấn vào 'In'):\n\nLưu ý là không có tập tin nào của bạn sẽ được mã hóa trước khi bạn khởi động lại máy điện toán của bạn thành công và bắt đầu Windows. Vì thế, nếu bất cứ điều gì thất bại, dữ liệu của bạn sẽ KHÔNG bị mất. Tuy nhiên, nếu một cái gì đó đi sai, bạn có thể gặp khó khăn khi khởi động Windows. Vì vậy, hãy đọc (và nếu có thể, in) các hướng dẫn sau đây về những gì cần làm nếu Windows không thể bắt đầu sau khi bạn khởi động lại máy điện toán.\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_INFO2_PORTION_2">Cần Làm Gì Nếu Windows Không thể Khởi động\n----------------------------------------------------\n\nLưu ý: Những chỉ dẫn có giá trị chỉ khi bạn chưa bắt đầu mã hóa.\n\n-Nếu Windows không khởi động sau khi bạn nhập đúng mật mã (hoặc nếu bạn liên tục nhập đúng mật mã nhưng VeraCrypt cho biết mật mã là không chính xác), đừng lo. Khởi động lại (tắt nguồn và trên) máy điện toán, và trong màn hình Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt, bấm phím Esc trên bàn phím của bạn (và nếu bạn có nhiều hệ thống, chọn để bắt đầu). Sau đó Windows sẽ bắt đầu (miễn là nó không phải là mật mã) và VeraCrypt sẽ tự động hỏi bạn có muốn bỏ cài đặt các thành phần chứng thực tiền khởi động. Lưu ý là các bước trước đó KHÔNG làm việc nếu hệ thống phân vùng / ổ đĩa được mã hóa (không ai có thể bắt đầu Windows hoặc truy cập mã hóa dữ liệu trên ổ đĩa mà không có mật mã chính xác ngay cả khi người đó đi theo các bước trước đó).\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_INFO2_PORTION_3">- Nếu các bước trước đó không giúp đỡ hoặc nếu màn hình Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt không xuất hiện (trước khi bắt đầu Windows), bỏ Đĩa Cứu hộ VeraCrypt vào đĩa CD/DVD ổ đĩa và khởi động lại máy điện toán của bạn. Nếu Đĩa Cứu hộ VeraCrypt màn hình không xuất hiện (hoặc nếu bạn không nhìn thấy mục "Tùy chọn Sửa chữa 'trong phần' Bàn phím điều khiển 'của màn hình VeraCrypt Đĩa Cứu hộ), có thể là BIOS của bạn được cấu hình để thử khởi động từ ổ đĩa cứng trước khi chạy CD/DVD. Nếu đó là trường hợp, khởi động lại máy điện toán của bạn, nhấn F2 hoặc Xóa (ngay sau khi bạn thấy màn hình BIOS bắt đầu-lên), và đợi cho đến khi một màn hình cấu hình BIOS xuất hiện. Không thôi có màn hình cấu hình BIOS xuất hiện, khởi động lại (đạt lại) lại máy điện toán và bắt đầu nhấn F2 hoặc Xóa liên tục ngay sau khi bạn khởi động lại (reset) máy điện toán. Khi một màn hình cấu hình BIOS xuất hiện, cấu hình BIOS để khởi động từ CD/DVD ổ đĩa đầu tiên (để có hướng dẫn làm như thế nào, xin tham khảo tài liệu cho BIOS của bạn / bo mạch chủ hoặc liên hệ với ban hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp máy điện toán của bạn của để được hỗ trợ). Sau đó khởi động lại máy điện toán của bạn. Các Đĩa Cứu hộ VeraCrypt màn hình sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Trong màn hình Đĩa Cứu hộ VeraCrypt, chọn "Tùy chọn Sửa chữa 'bằng cách nhấn F8 trên bàn phím. Từ trình đơn 'Tùy chọn Sửa chữa', chọn 'Khôi phục hệ thống bộ nạp bản gốc. Sau đó, loại bỏ các Đĩa Cứu hộ từ ổ CD/DVD ổ đĩa và khởi động lại máy điện toán của bạn. Windows sẽ bắt đầu thông thường (với điều kiện là nó không phải là mật mã).\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_INFO2_PORTION_4">Lưu ý là các bước trước đó KHÔNG làm việc nếu hệ thống phân vùng / ổ đĩa được mã hóa (không ai có thể bắt đầu Windows hoặc truy cập mã hóa dữ liệu trên ổ đĩa mà không có mật mã chính xác ngay cả khi người đó làm theo các bước trước đó). \n\n\nLưu ý là ngay cả khi bạn bị mất Đĩa Cứu hộ VeraCrypt của bạn và kẻ tấn công tìm thấy nó, họ sẽ không thể giải mã các phân vùng hệ thống hoặc ổ đĩa mà không có mật mã chính xác.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_RESULT_TITLE">Dự bị thử nghiệm đã hoàn thành</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_PRETEST_RESULT_INFO">Dự bị thử nghiệm đã được hoàn tất thành công.\n\nCẢNH BÁO: Xin lưu ý là nếu cung cấp điện bị gián đoạn đột ngột trong khi mã hóa dữ liệu hiện có tại chỗ, hoặc khi hệ điều hành bị hỏng do lỗi phần mềm hoặc trục trặc phần cứng trong khi VeraCrypt đang mã hóa dữ liệu hiện có tại chỗ, các phần của dữ liệu sẽ bị hỏng hoặc bị mất. Vì vậy, trước khi bắt đầu mã hóa, hãy chắc chắn rằng bạn đã sao lưu dự phòng dữ liệu mà bạn muốn mã hóa. Không thôi, xin sao lưu các tập tin ngay bây giờ (bạn có thể nhấn Hoãn, Sao lưu các tập tin, sau đó chạy VeraCrypt lại bất cứ lúc nào, và chọn 'Hệ thống'&gt; 'Tiếp tục lại quá trình bị gián đoạn' để bắt đầu mã hóa). \n\nKhi đã sẵn sàng, nhấn Mã hóa để bắt đầu mã hóa.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_ENCRYPTION_PAGE_INFO">Bạn có thể nhấn vào Tạm dừng hoặc Trì hoãn bất cứ lúc nào để gây ngăn cản quá trình mã hóa hay giải mã, đi ra thuật này, khởi động lại hoặc tắt máy điện toán của bạn, và sau đó tiếp tục lại quá trình, mà sẽ tiếp tục từ chổ nó đã được ngừng lại. Để ngăn cản suy giảm khi hệ thống hoặc các ứng dụng viết hoặc đọc dữ liệu từ hệ thống ổ đĩa, tự động VeraCrypt đợi cho đến khi dữ liệu được viết hoặc đọc (xem Status trên) và sau đó tiếp tục tự động mã hóa hoặc giải mã.</entry>
  <entry lang="vi" key="NONSYS_INPLACE_ENC_ENCRYPTION_PAGE_INFO">\n\nBạn có thể nhấn vào Tạm dừng hoặc Trì hoãn bất cứ lúc nào để gây cắt đứt quá trình mã hóa, xuất khỏi thuật này, khởi động lại hoặc tắt máy điện toán của bạn, và sau đó tiếp tục lại quá trình, mà sẽ tiếp tục từ chổ nó đã ngừng lại. Lưu ý là tập đĩa không thể được gắn kết cho đến khi nó đã được mã hóa hoàn toàn.</entry>
  <entry lang="en" key="NONSYS_INPLACE_DEC_DECRYPTION_PAGE_INFO">\n\nYou can click Pause or Defer anytime to interrupt the process of decryption, exit this wizard, restart or shut down the computer, and then resume the process, which will continue from the point where it was stopped. Note that the volume cannot be mounted until it has been fully decrypted.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_HIDDEN_OS_INITIAL_INFO_TITLE">Hệ Thống Ẩn đã bắt đầu</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_HIDDEN_OS_WIPE_INFO_TITLE">Hệ thống gốc</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSENC_HIDDEN_OS_WIPE_INFO">Windows cấu tạo (thường, không cần sự hiểu biết hoặc sự đồng ý của bạn) các loại tập tin ghi bản, các tập tin tạm thời, v.v., trên phân vùng hệ thống. Nó cũng giúp để cho phần RAM được yên nghỉ và các tập tin phân trang nằm trên phân vùng hệ thống. Do đó, nếu một đối phương đã phân tích các tập tin được lưu trữ trên phân vùng mà hệ thống ban đầu (trong đó hệ thống ẩn là một bản sao) cư trú, họ có thể tìm hiểu, ví dụ như rằng bạn đã sử dụng thuật VeraCrypt ở trạng thái cấu tạo hệ thống ẩn, (mà có thể cho biết sự tồn tại của một hệ điều hành ẩn trên máy điện toán của bạn).\n\nĐể ngăn ngừa các vấn đề như vậy, VeraCrypt sẽ, trong các bước kế tiếp, an toàn xóa toàn bộ nội dung của phân vùng mà hệ thống ban đầu cư trú. Sau đó, để đạt được từ chối được chính đáng, bạn sẽ cần phải cài đặt một hệ thống mới trên phân vùng đó và mã hóa nó. Vì vậy bạn sẽ cấu tạo các hệ thống nghi trang và toàn bộ quá trình cấu tạo của hệ điều hành ẩn sẽ được hoàn thành.</entry>
  <entry lang="vi" key="OS_WIPING_NOT_FINISHED_ASK">Hệ điều hành ẩn đã được cấu tạo thành công. Tuy nhiên, trước khi bạn có thể bắt đầu sử dụng nó (và được sự từ chối được chính đáng), bạn cần phải xóa một cách an toàn (sử dụng VeraCrypt) toàn bộ nội dung của phân vùng nơi hệ điều hành đang chạy được cài đặt. Trước khi có thể làm điều đó, bạn cần phải khởi động lại máy điện toán, và trong màn hình Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt (xuất hiện trước khi bắt đầu Windows), nhập mật mã chứng thực tiền khởi động cho hệ điều hành ẩn. Sau đó, sau khi hệ thống ẩn bắt đầu, thuật VeraCrypt sẽ được đưa ra tự động.\n\nLưu ý: Nếu bạn chọn để chấm dứt quá trình cấu tạo hệ điều hành ẩn bây giờ, bạn sẽ không thể tiếp tục lại quá trình và hệ thống ẩn sẽ không thể truy cập được (bởi vì các Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt sẽ được gỡ bỏ).</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_OS_CREATION_NOT_FINISHED_ASK">Bạn có dự kiến quá trình cấu tạo của một hệ điều hành ẩn. Quá trình này đã chưa được hoàn thành. Để hoàn thành nó, bạn cần phải khởi động lại máy điện toán, và trong màn hình Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt (xuất hiện trước khi bắt đầu Windows), nhập mật mã cho hệ điều hành ẩn.\n\nLưu ý: Nếu bạn chọn để chấm dứt quá trình cấu tạo hệ điều hành ẩn bây giờ, bạn sẽ không thể tiếp tục lại quá trình.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_OS_CREATION_NOT_FINISHED_CHOICE_RETRY">Khởi động lại máy điện toán và tiến hành</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_OS_CREATION_NOT_FINISHED_CHOICE_TERMINATE">Vĩnh viễn chấm dứt quá trình cấu tạo hệ điều hành ẩn</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_OS_CREATION_NOT_FINISHED_CHOICE_ASK_LATER">Không làm gì cả bây giờ và hỏi lại sau</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_1">\nNẾU ĐƯỢC, XIN IN VĂN BẢN NÀY (nhấn vào 'In' dưới đây).\n\n\nSử dụng Đĩa Cứu hộ VeraCrypt Khi nào và Như thế nào (Sau khi Mã hóa)\n----------------------------------------------------------------------\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_2">I. Làm thế nào để khởi động Đĩa Cứu hộ VeraCrypt\n\nĐể khởi động một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt, hãy bỏ nó vào ổ đĩa CD/DVD và khởi động lại máy điện toán của bạn. Nếu màn hình Đĩa Cứu hộ VeraCrypt không xuất hiện (hoặc nếu bạn không nhìn thấy mục "Tùy chọn Sửa chữa 'trong phần' Điều khiển Bàn phím' của màn hình), có thể là BIOS của bạn được cấu hình để thử khởi động từ đĩa cứng trước khi CD/DVD chạy. Nếu đó là một trường hợp, khởi động lại máy điện toán của bạn, nhấn F2 hoặc Xóa (ngay sau khi bạn thấy màn hình BIOS bắt đầu-lên), và đợi cho đến khi một màn hình cấu hình BIOS xuất hiện. Không thôi có màn hình cấu hình BIOS xuất hiện, khởi động lại (đặt lại) lại máy điện toán và bắt đầu nhấn F2 hoặc Xóa liên tục ngay sau khi bạn khởi động lại (reset) máy điện toán. Khi một màn hình cấu hình BIOS xuất hiện, cấu hình BIOS để khởi động từ CD/DVD ổ đĩa trước (để có hướng dẫn làm như thế nào, xin tham khảo tài liệu cho BIOS của bạn / bo mạch chủ hoặc liên hệ với ban hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp máy điện toán của bạn để được trợ giúp). Sau đó khởi động lại máy điện toán của bạn. Các màn hình Đĩa Cứu hộ VeraCrypt sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Lưu ý: Trong màn hình Đĩa Cứu hộ VeraCrypt, bạn có thể chọn 'Tùy chọn Sửa chữa' bằng cách nhấn F8 trên bàn phím.\n\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_3">II. Sử dụng Đĩa Cứu hộ VeraCrypt khi nào và như thế nào(Sau khi Mã Hóa)\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_4">1) Nếu màn hình Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt không xuất hiện sau khi bạn khởi động máy điện toán (hoặc nếu Windows không khởi động), Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt có thể bị tổn hại. Đĩa Cứu hộ VeraCrypt cho phép bạn khôi phục lại nó và do đó để lấy lại quyền truy cập vào hệ thống mã hóa và dữ liệu của bạn (tuy nhiên, lưu ý là bạn vẫn sẽ phải nhập đúng mật mã sau đó). Trong màn hình trên Đĩa Cứu hộ, chọn "Tùy chọn Sửa chữa '&gt;' Khôi phục Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt’. Sau đó nhấn 'Y' để xác nhận động tác, loại bỏ Đĩa Cứu hộ từ đĩa CD/DVD và khởi động lại máy điện toán của bạn.\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_5">2) Nếu bạn liên tục nhập đúng mật mã nhưng VeraCrypt cho biết mật mã là không đúng, khóa chính hoặc các dữ liệu quan trọng khác có thể bị tổn hại. Đĩa Cứu hộ VeraCrypt cho phép bạn khôi phục lại chúng và do đó để lấy lại quyền truy cập vào hệ thống mã hóa và dữ liệu của bạn (tuy nhiên, lưu ý là bạn vẫn sẽ phải nhập đúng mật mã sau đó). Trong màn hình trên Đĩa Cứu hộ chọn "Sửa chửa tùy chọn '&gt;' Khôi phục dữ liệu quan trọng’. Sau đó nhập mật mã của bạn, nhấn 'Y' để xác nhận, loại bỏ các đĩa giải từ đĩa CD/DVD của bạn, và khởi động lại máy điện toán của bạn.\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_6">3) Nếu Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt bị tổn hại, bạn có thể tránh chạy nó bằng cách khởi nạp trực tiếp từ Đĩa Cứu hộ VeraCrypt. Bỏ Đĩa Cứu hộ của bạn vào đĩa CD/DVD ổ đĩa và sau đó nhập mật mã của bạn trong màn hình trên Đĩa Cứu hộ.\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_7">4) Nếu Windows bị tổn hại và không thể bắt đầu, Đĩa Cứu hộ VeraCrypt cho phép bạn vĩnh viễn giải mã phân vùng / đĩa trước khi Windows khởi động. Trong màn hình trên Đĩa Cứu hộ chọn ‘Tùy chọn Sửa chữa’&gt;’ Vĩnh Viễn giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống‘. Xin nhập đúng mật mã và chờ cho đến khi giải mã được hoàn tất. Sau đó, bạn có thể ví như, khởi động thiết lập đĩa CD/DVD của MS Windows để sửa chữa cài đặt Windows của bạn.\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_8">Lưu ý: Ngoài ra, nếu Windows bị hư tổn hại (không thể bắt đầu) và bạn cần phải sửa chữa nó (hoặc truy cập các tập tin vào đó), bạn có thể tránh được giải mã hệ thống phân vùng / ổ đĩa bằng cách làm theo các bước sau: Nếu bạn có nhiều hệ điều hành được cài đặt trên máy điện toán của bạn, khởi động một máy mà không cần chứng thực tiền khởi động. Nếu bạn không có nhiều hệ điều hành được cài đặt trên máy điện toán của bạn, bạn có thể khởi động một WinPE hoặc BartPE CD/DVD hoặc bạn có thể kết nối ổ đĩa hệ thống của bạn như một ổ đĩa thứ cấp hay bên ngoài tới một máy điện toán khác và sau đó khởi động hệ điều hành được cài đặt trên máy điện toán. Sau khi bạn khởi động một hệ thống, chạy VeraCrypt, nhấn vào ‘Chọn Thiết bị', chọn phân vùng hệ thống bị ảnh hưởng, nhấn vào 'OK', chọn 'Hệ thống'&gt; 'Mount không cần Pre-Boot Authentication’, nhập mật mã chứng thực tiền khởi động của bạn và bấm vào' OK '. Phân vùng sẽ được gắn kết như là một tập đĩa thường xuyên VeraCrypt (dữ liệu sẽ được on-the-fly giải mã / mã hóa trong RAM ngày truy cập, như thường lệ). n\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK_HELP_PORTION_9">Lưu ý là ngay cả khi bạn bị mất Đĩa Cứu hộ VeraCrypt của bạn và một kẻ tấn công tìm thấy nó, họ sẽ không thể giải mã các phân vùng hệ thống hoặc ổ đĩa mà không có mật mã chính xác</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_1">\n\nQUAN TRỌNG – XIN IN văn bản NÀY NẾU CÓ THỂ (nhấn vào 'In' dưới đây).\n\n\nLưu ý: văn bản này sẽ được tự động hiển thị mỗi khi bạn khởi động hệ thống ẩn cho đến khi bạn bắt đầu cấu tạo hệ thống nghi trang.\n\n\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_2">Làm thế nào để cấu tạo hệ thống Nghi trang một cách an toàn và baỏ mật \n ----------------------------------------------------------------------------\n\n Để đạt được sự từ chối chính đáng, bạn cần phải cấu tạo hệ điều hành nghi trang bây giờ. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:\n\n</entry>
  <entry lang="en" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_3">1) For security reasons, shut down your computer and leave it powered off for at least several minutes (the longer, the better). This is required to clear the memory, which contains sensitive data. Then turn on the computer but do not boot the hidden system.\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_4">2) Cài đặt Windows trên phân vùng mà nội dung đã được xoá hoàn toàn (tức là trên phân vùng mà hệ thống ban đầu, trong đó hệ thống ẩn là một bản sao, đã được cài đặt).\n\nQUAN TRỌNG: Khi bạn bắt đầu cài đặt nghi trang SYSTEM, HỆ THỐNG ẨN SẼ *KHÔNG* có khả năng khởi động (bởi vì Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt sẽ được xoá bỏ bởi cài đặt hệ thống Windows). Điều này là thông thường và dự kiến. Xin đừng lo lắng. Bạn sẽ có thể khởi động Hệ ẩn trở lại ngay khi BẠN START mã hoá nghi trang SYSTEM (vì VeraCrypt sau đó sẽ tự động cài đặt Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt trên ổ đĩa hệ thống)\n\nQuan Trọng: Kích cỡ của phân vùng hệ thống nghi trang phải vẫn giữ giống như như kích thước của tập đĩa ẩn (tình trạng này nay đã gặp). Hơn nữa, bạn không phải cấu tạo bất kỳ phân vùng nào giữa các phân vùng hệ thống nghi trang và phân vùng mà hệ thống ẩn ở đó.\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_5">3) Khởi động hệ thống nghi trang (mà bạn đã caì đặt trọng bước 2 và cai đặt VeraCrypt ở đó).\n\n Hảy nhớ rằng hệ thống nghi trang không bao giờ được chứa bất kỳ dữ liệu nhay cảm.\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_6">4) Trên hệ thống nghi trang, chạy VeraCrypt và chọn 'Hệ thống'&gt; 'Mã hóa hệ thống phân vùng / ổ’. Các cửa sổ VeraCrypt Tập đĩa Creation Wizard sẽ xuất hiện.\n\nNhững bước sau đây áp dụng cho Thuật Cấu tạo Tập đĩa VeraCrypt.\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_7">5) Trong Thuật Cấu tạo Tập Đĩa VeraCrypt, ĐỪNG chọn tùy chọn ‘Ẩn’. Chọn tùy chọn 'Thông thường' và nhấn vào 'Kế tiếp'.\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_8">6) Chọn tùy chọn 'Mã Hóa phân vùng hệ thống Windows' và sau đó nhấn vào 'Kế tiếp'.\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_9">7) Nếu chỉ có hệ thống ẩn và hệ thống nghi trang cài đặt trên máy điện toán, chọn tùy chọn 'Single-khởi động (nếu có nhiều hơn hai hệ thống được cài đặt trên máy điện toán, chọn 'Đa-khởi động '). Sau đó nhấn vào 'Kế tiếp'.\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_10">8) QUAN TRỌNG: Trong bước này, CHO HỆ THỐNG nghi trang, bạn phải chọn CÙNG thuật toán mã hóa VÀ thuật toán HASH mà bạn chọn CHO HỆ THỐNG ẨN! Không thôi, HỆ THỐNG ẨN SẼ không thể được truy cập! Nói cách khác, hệ thống nghi trang phải được mã hóa với thuật toán mã hóa như hệ thống ẩn. Lưu ý: Lý do là hệ thống nghi trang và hệ thống ẩn sẽ chia xẻ một Bộ tải Khởi nạp đơn độc, mà nó chỉ hỗ trợ một thuật toán đơn độc, được lựa chọn bởi người sử dụng (đối với mỗi thuật toán, có một phiên bản đặc biệt của Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt).\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_11">9) Trong bước này, chọn một mật mã cho hệ điều hành nghi trang. Đây sẽ là mật mã mà bạn sẽ có thể tiết lộ cho người đối phương một khi bạn được yêu cầu hoặc bị buộc phải tiết lộ mật mã chứng thực tiền khởi động (mật mã khác mà bạn có thể tiết lộ là một trong những tập đĩa bên ngoài). Sự tồn tại của mật mã thứ ba (tức là mật mã chứng thực tiền khởi động cho hệ điều hành ẩn) sẽ vẫn bí mật.\n\nQuan trọng: Mật mã mà bạn chọn cho hệ thống nghi trang phải khác nhiều từ một trong những mà bạn đã chọn cho các tập đĩa ẩn (ví dụ cho hệ điều hành ẩn).\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_12">10) Theo các hướng dẫn còn lại trong trình thuật để mã hóa các hệ điều hành nghi trang.\n\n\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_13">Sau khi Hệ thống Nghi trang được cấu tạo\n ------------------------------------------------\n\nSau khi bạn mã hóa hệ thống nghi trang, toàn bộ quá trình cấu tạo hệ điều hành ẩn sẽ được hoàn thành và bạn sẽ có thể sử dụng ba mật mã này:\n\n1) Mật mã chứng thực tiền khởi động cho hệ điều hành ẩn.\n\n2) Mật mã chứng thực tiền khởi động cho hệ điều hành nghi trang.\n\n3) Mật mã cho tập đĩa bên ngoài.</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_14">Nếu bạn muốn bắt đầu hệ điều hành ẩn, bạn chỉ cần nhập mật mã cho hệ điều hành ẩn trong màn hình Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt (xuất hiện sau khi bạn bật hoặc khởi động lại máy điện toán của bạn).\n\nNếu bạn muốn bắt đầu hệ điều hành nghi trang, bạn chỉ cần nhập mật mã cho hệ điều hành nghi trang trong màn hình Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt.\n\n Mật mã cho hệ thống nghi trang. có thể được tiết lộ cho bất cứ ai ép buộc bạn để lộ mật mã chứng thực tiền khởi động. Sự tồn tại của tập đĩa ẩn (và của hệ điều hành ẩn) sẽ vẫn là bí mật.\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_15">Mật mã thứ ba (cho tập đĩa bên ngoài) có thể được tiết lộ cho bất cứ ai ép buộc bạn để lộ mật mã cho phân vùng đầu tiên phía sau phân vùng hệ thống, nơi mà cả hai tập đĩa bên ngoài và tập đĩa ẩn (có chứa hệ điều hành ẩn) cư trú. Sự tồn tại của khối lượng ẩn (và của hệ điều hành ẩn) sẽ vẫn được giữ bí mật.\n\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_16">Nếu bạn tiết lộ mật mã cho hệ thống nghi trang với đối phương một và anh ta hỏi bạn tại sao phần tự do của hệ thống phân vùng nghi trang chứa dữ liệu ngẫu nhiên, bạn có thể trả lời, ví dụ: "Các phân vùng trước đây có một hệ thống mã hóa của VeraCrypt, nhưng tôi quên mật mã chứng thực tiền khởi động (hoặc hệ thống bị tổn hại và ngừng khởi động), do đó, tôi đã phải cài đặt lại Windows và mã hóa các phân vùng một lần nữa."\n\n\n</entry>
  <entry lang="en" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_17">If all the instructions are followed and if the precautions and requirements listed in the section "Security Requirements and Precautions Pertaining to Hidden Volumes" in the VeraCrypt User's Guide are followed, it should be impossible to prove that the hidden volume and hidden operating system exist, even when the outer volume is mounted or when the decoy operating system is decrypted or started.\n\nIf you save a copy of this text or print it (strongly recommended, unless your printer stores copies of documents it prints on its internal drive), you should destroy any copies of it after you have created the decoy system and after you have understood all the information contained in the text (otherwise, if such a copy was found, it might indicate that there is a hidden operating system on this computer).\n\n</entry>
  <entry lang="vi" key="DECOY_OS_INSTRUCTIONS_PORTION_18">Cảnh báo: NẾU BẠN KHÔNG BẢO VỆ TẬP ĐĨA ẨN (để có hướng dẫn làm như thế nào, tham khảo phần "Bảo vệ của những Tập đĩa ẩn chống thiệt hại" trong Hướng dẫn cho Người dùng của VeraCrypt), ĐỪNG VIẾT VÀO TẬP ĐĨA bên ngoài (lưu ý là hệ điều hành nghi trang không được cài đặt trong tập đĩa bên ngoài). Không thôi, bạn CÓ THỂ ghi đè lên và làm hư hỏng TẬP ĐĨA ẨN (VÀ HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG ẩn trong nó)!</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_OS_CREATION_PREINFO_TITLE">Hệ điều hành Sao y</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_OS_CREATION_PREINFO_HELP">Trong các bước kế tiếp, VeraCrypt sẽ cấu tạo hệ điều hành ẩn bằng cách sao chép nội dung của phân vùng hệ thống thành tập đĩa ẩn (dữ liệu đã được sao chép sẽ được mã hóa ở bộ phận fly với một khoá mật mã khác với hệ sẽ được sử dụng cho các hệ thống hoạt động nghi trang).\n\nXin lưu ý là quá trình này sẽ được thực hiện trong môi trường tiền khởi động (trước khi bắt đầu Windows) và nó có thể mất một thời gian dài để hoàn thành; vài giờ hoặc thậm chí vài ngày (tùy thuộc vào kích cỡ của hệ thống phân vùng và về hiệu suất của máy điện toán của bạn).\n\n Bạn sẽ có thể làm gián đoạn quá trình,. tắt máy, khởi động hệ điều hành và sau đó tiếp tục lại quá trình. Tuy nhiên, nếu bạn làm gián đoạn nó, toàn bộ quá trình sao chép hệ thống sẽ phải bắt đầu từ đầu (vì nội dung của phân vùng hệ thống không phải thay đổi trong quá trình sao y).</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_CANCEL_HIDDEN_OS_CREATION">Bạn có muốn hủy bỏ toàn bộ quá trình sáng tạo của hệ điều hành ẩn?\n\nLưu ý: Bạn sẽ không thể tiếp tục lại quá trình nếu bạn hủy bỏ nó ngay bây giờ.</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_CANCEL_SYS_ENC_PRETEST">Bạn có muốn hủy bỏ hệ thống mã hóa thử trước?</entry>
  <entry lang="en" key="BOOT_PRETEST_FAILED_RETRY">The VeraCrypt system encryption pretest failed. Do you want to try again?\n\nIf you select 'No', the pre-boot authentication component will be uninstalled.\n\nNotes:\n\n- If the VeraCrypt Boot Loader did not ask you to enter the password before Windows started, it is possible that your operating system does not boot from the drive on which it is installed. This is not supported.\n\n- If you used an encryption algorithm other than AES and the pretest failed (and you entered the password), it may have been caused by an inappropriately designed driver. Select 'No', and try encrypting the system partition/drive again, but use the AES encryption algorithm (which has the lowest memory requirements).\n\n- For more possible causes and solutions, see: https://www.veracrypt.fr/en/Troubleshooting.html</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_DRIVE_NOT_ENCRYPTED">Các phân vùng/ổ đĩa hệ thống dường như không được mã hóa (một phần hoặc hoàn toàn).</entry>
  <entry lang="vi" key="SETUP_FAILED_BOOT_DRIVE_ENCRYPTED">Phân vùng/ổ đĩa hệ thống của bạn được mã hóa (một phần hoặc hoàn toàn). \n\nXin giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống của bạn hoàn toàn trước khi tiến hành. Để làm như vậy, hãy chọn 'Hệ thống'&gt; 'Vĩnh viễn Giải mã Phân vùng/Ổ đĩa Hệ thống' từ thanh trình đơn của cửa sổ VeraCrypt chính.</entry>
  <entry lang="vi" key="SETUP_FAILED_BOOT_DRIVE_ENCRYPTED_DOWNGRADE">Khi phân vùng/ổ đĩa hệ thống được mã hóa (một phần hoặc hoàn toàn), bạn không thể hạ cấp VeraCrypt xuống (nhưng bạn có thể nâng cấp hoặc cài đặt một phiên bản giống vậy lại).</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_ENCRYPTION_OR_DECRYPTION_IN_PROGRESS">Phân vùng/ổ đĩa hệ thống của bạn đang được mã hóa, giải mã, hoặc bằng không sửa đổi. Xin gián đoạn quá trình mã hóa/giải mã/sửa đổi (hoặc chờ cho đến khi nó được hoàn tất) trước khi tiến hành.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_ENCRYPTION_IN_PROGRESS_ELSEWHERE">Một thực thể của Trợ lý Cấu tạo Tập đĩa VeraCrypt hiện đang chạy trên hệ thống này và đang thực hiện hoặc chuẩn bị mã hóa/giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống. Trước khi bạn tiếp hành, xin chờ cho nó chấm dứt hoặc đóng nó lại. Nếu bạn không thể đóng nó lại, hãy khởi động lại máy vi tính của bạn trước khi tiếp tục.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYSTEM_ENCRYPTION_NOT_COMPLETED">Quá trình mã hóa hay giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống chưa được hoàn tất. Xin chờ cho đến khi nó được hoàn tất trước khi tiếp tục.</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_ENCRYPTION_NOT_COMPLETED">Lỗi: Quá trình mã hóa của phân vùng/ổ đĩa chưa được hoàn tất. Nó phải được hoàn tất trước tiên.</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_NONSYS_INPLACE_ENC_INCOMPLETE">Lỗi: Quá trình mã hóa của phân vùng/tập đĩa chưa được hoàn tất. Nó phải được hoàn tất trưóc tiên.\n\nLưu ý: Để tiếp tục lại quá trình, hãy chọn 'Tập đĩa'&gt; 'Tiếp tục lại Quá trình bị Gián đoạn’ từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_SYS_HIDVOL_HEAD_REENC_MODE_WRONG">Mật mã là đúng, VeraCrypt đã giải mã thành công tiêu đề tập đĩa và phát hiện ra rằng tập đĩa này là một tập đĩa hệ thống ẩn. Tuy nhiên, bạn không thể sửa đổi tiêu đề của một tập đĩa hệ thống ẩn theo cách này.\n\nĐể thay đổi mật mã cho một tập đĩa hệ thống ẩn, khởi động hệ điều hành đang ở tại tập đĩa ẩn, và sau đó chọn 'Hệ thống'&gt; 'Thay đổi mật mã’ từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của VeraCrypt.\n\nĐể thiết lập thuật toán dẫn xuất tiêu đề chính, khởi động hệ điều hành ẩn và sau đó chọn 'Hệ thống'&gt; 'Thiết lập thuật toán dẫn xuất khóa tiêu đề.</entry>
  <entry lang="vi" key="CANNOT_DECRYPT_HIDDEN_OS">VeraCrypt không hỗ trợ giải mã tại chỗ của một phân vùng hệ thống ẩn.\n\nLưu ý: Nếu bạn muốn giải mã các phân vùng hệ thống nghi trang, khởi động hệ thống nghi trang, và sau đó chọn 'Hệ thống'&gt; 'Vĩnh viễn Giải mã Phân vùng/Ổ đĩa Hệ thống' từ thanh trình đơn của cửa sổ chính của VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="ERR_PARAMETER_INCORRECT">Lỗi: Tham số sai/không hợp lệ.</entry>
  <entry lang="vi" key="DEVICE_SELECTED_IN_NON_DEVICE_MODE">Bạn đã lựa chọn một phân vùng hoặc một thiết bị nhưng phương thức trợ lý bạn lựa chọn chỉ phù hợp cho các chổ chứa tập tin.\n\nBạn có muốn thay đổi phương thức trợ lý không?</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_CHANGE_WIZARD_MODE_TO_FILE_CONTAINER">Thay vì vậy, bạn có muốn cấu tạo một bộ chứa tập tin của VeraCrypt không?</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_SYSTEM_ENCRYPTION_MODE">Bạn đã lựa chọn các phân vùng/ổ đĩa hệ thống (hoặc phân vùng khởi động), nhưng phương thức trợ lý bạn lựa chọn chỉ thích hợp cho phân vùng/ổ đĩa vô hệ.\n\nBạn có muốn thiết lập chứng thực tiền khởi động (có nghĩa là bạn sẽ cần phải bỏ vào mật mã của bạn mỗi lần trước khi</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_DECRYPT_SYS_DEVICE">Bạn có chắc bạn muốn vĩnh viễn giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống?</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_DECRYPT_SYS_DEVICE_CAUTION">LƯU Ý: Nếu bạn thường giải mã phân vùng/ổ đĩa hệ thống, dữ liệu không được mã hóa sẽ được ghi vào nó. \n\nBạn có thực sự chắc chắn muốn vĩnh viễn giải mã hệ thống phân vùng/ổ đĩa?</entry>
  <entry lang="en" key="CONFIRM_DECRYPT_NON_SYS_DEVICE">Are you sure you want to permanently decrypt the following volume?</entry>
  <entry lang="en" key="CONFIRM_DECRYPT_NON_SYS_DEVICE_CAUTION">CAUTION: If you permanently decrypt the VeraCrypt volume, unencrypted data will be written to the disk.\n\nAre you really sure you want to permanently decrypt the selected volume?</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_CASCADE_FOR_SYS_ENCRYPTION">Cảnh báo: Nếu bạn sử dụng một thác của thuật toán mã hóa cho hệ thống mã hóa, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau:\n\n1) Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt lớn hơn thông thường và, do đó, không có đủ chổ trong phần đường đầu tiên của ổ đĩa cho sự sao lưu Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt. Vì vậy, bất cứ khi nào nó bị tổn hại (mà thường xảy ra, ví dụ như, trong những qúa trình kích hoạt chống sao chép lậu được thiết kế một cách không thích hợp của những chương trình nhất định), bạn sẽ cần phải sử dụng Đĩa Cứu hộ VeraCrypt để khởi nạp hoặc để sửa chữa Bộ tải Khởi nạp VeraCrypt.\n\n2) Trên một số máy vi tính, sẽ cần thời gian lâu hơn để tiếp tục lại sự ngưng hoạt động.\n\nNhững vấn đề tiềm năng này có thể được phòng ngừa bằng cách chọn một thuật toán mã hóa phi-thác (ví dụ như AES).\n\n Bạn có chắc bạn muốn sử dụng một thác của thuật toán mã hóa?</entry>
  <entry lang="vi" key="NOTE_CASCADE_FOR_SYS_ENCRYPTION">Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào được mô tả trước đây, giải mã phân vùng/ổ đĩa (nếu nó được mã hóa) và sau đó thử mã hóa nó một lần nữa bằng cách dùng một thuật toán mã hóa phi-thác (ví dụ như AES).</entry>
  <entry lang="en" key="UPDATE_TC_IN_DECOY_OS_FIRST">WARNING: For safety and security reasons, you should update VeraCrypt on the decoy operating system before you update it on the hidden operating system.\n\nTo do so, boot the decoy system and run the VeraCrypt installer from within it. Then boot the hidden system and run the installer from within it as well.\n\nNote: The decoy system and the hidden system share a single boot loader. If you upgraded VeraCrypt only on the hidden system (but not on the decoy system), the decoy system would contain a VeraCrypt driver and VeraCrypt applications whose version numbers are different from the version number of the VeraCrypt Boot Loader. Such a discrepancy might indicate that there is a hidden operating system on this computer.\n\n\nDo you want to continue?</entry>
  <entry lang="vi" key="UPDATE_TC_IN_HIDDEN_OS_TOO">Số phiên bản của Bộ nạp Khởi động của VeraCrypt mà đã khởi động hệ điều hành này khác với số phiên bản của trình điều khiển VeraCrypt (và các ứng dụng của VeraCrypt) được cài đặt trên hệ thống này.\n\n Bạn nên cho chạy trình cài đặt VeraCrypt (mà số phiên bản giống như cái của Bộ nạp Khởi động của VeraCrypt) để cập nhật VeraCrypt trên hệ điều hành này.</entry>
  <entry lang="en" key="BOOT_LOADER_VERSION_DIFFERENT_FROM_DRIVER_VERSION">The version number of the VeraCrypt Boot Loader that booted this operating system is different from the version number of the VeraCrypt driver (and of the VeraCrypt applications) installed on this system. Note that older versions may contain bugs fixed in later versions.\n\nIf you did not boot from the VeraCrypt Rescue Disk, you should reinstall VeraCrypt or upgrade it to the latest stable version (the boot loader will be updated too).\n\nIf you booted from the VeraCrypt Rescue Disk, you should update it ('System' > 'Create Rescue Disk').</entry>
  <entry lang="vi" key="BOOT_LOADER_UPGRADE_OK">Bộ nạp Khởi động của VeraCrypt đã được nâng cấp.\n\nCực lực khuyên bạn nên cấu tạo một Đĩa Cứu hộ VeraCrypt mới (mà sẽ có chứa phiên bản mới của Bộ nạp Khởi động của VeraCrypt) bằng cách chọn 'Hệ thống' &gt; 'Cấu tạo Đĩa Cứu hộ' sau khi bạn khởi động máy điện toán của bạn lại.</entry>
  <entry lang="en" key="BOOT_LOADER_UPGRADE_OK_HIDDEN_OS">The VeraCrypt Boot Loader has been upgraded.\n\nIt is strongly recommended that you boot the decoy operating system and then create a new VeraCrypt Rescue Disk (which will contain the new version of the VeraCrypt Boot Loader) by selecting 'System' &gt; 'Create Rescue Disk'.</entry>
  <entry lang="vi" key="BOOT_LOADER_UPGRADE_FAILED">Không nâng cấp Bộ nạp Khởi động của VeraCrypt được.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_DRIVE_SIZE_PROBE_TIMEOUT">VeraCrypt không phát hiện được kích cỡ thật sự của ổ đĩa hệ thống và vì vậy, kích cỡ được báo cáo bởi hệ điều hành (có thể nhỏ hơn kích cỡ thật sự) sẽ được dùng. Cũng lưu ý là đây không phải là lỗi trong VeraCrypt.</entry>
  <entry lang="vi" key="HIDDEN_SECTOR_DETECTION_FAILED_PREVIOUSLY">CẢNH BÁO: Dường như là VeraCrypt đã thử phát hiện các khu bị dấu trong ổ đĩa hệ thống này. Nếu bạn gặp phải bất cứ vấn đề nào trong quá trình phát hiện trước đây thì bạn có thể tránh những vấn đề này bằng cách bỏ qua việc phát hiện các khu bị dấu bây giờ. Lưu ý là nếu bạn làm thế thì VeraCrypt sẽ sử dụng kích cỡ được báo cáo bởi hệ điều hành (có thể nhỏ hơn kích cỡ thật sự của ổ đĩa).\n\nLưu ý là vấn đề này không phải do lỗi trong VeraCrypt gây ra.</entry>
  <entry lang="vi" key="SKIP_HIDDEN_SECTOR_DETECTION">Bỏ qua việc phát hiện các khu bị dấu (sử dụng kích cỡ được báo cáo bởi hệ điều hành)</entry>
  <entry lang="vi" key="RETRY_HIDDEN_SECTOR_DETECTION">Thử phát hiện các khu bị dấu lần nữa</entry>
  <entry lang="vi" key="ENABLE_BAD_SECTOR_ZEROING">Lỗi: Nội dung của một hoặc nhiều khu trên đĩa không đọc được (có lẽ vì đĩa hư).\n\nQuá trình mã hóa tại chỗ chỉ có thể tiếp tục khi các khu được làm cho đọc được lại. VeraCrypt có thể thử làm cho các khu này đọc được bằng cách viết những số không vào các khu này (sau đó các khối toàn bằng số không này sẽ được mã hóa). Tuy nhiên, lưu ý là bất cứ dữ liệu nào được cất giữ trong các khu không đọc được sẽ bị mất đi. Nếu bạn muốn tránh chuyện đó thì bạn có thể thử phục hồi một phần của dữ liệu bị hư bằng các công cụ thích hợp của những hãng khác.\n\nLưu ý: Trong trường hợp các khu bị tổn hại (thay vì chỉ là dữ liệu bị hư và tổng kiểm có lỗi) đa số các loại thiết bị cất giữ tự phân phối lại các khu khi dữ liệu được viết vào chúng (thế thì dữ liệu đã có trong các khu bị tổn hại có thể vẫn không được mã hóa trong ổ đĩa).\n\nBạn có muốn VeraCrypt viết các số không vào những khu không đọc được không?</entry>
  <entry lang="vi" key="DISCARD_UNREADABLE_ENCRYPTED_SECTORS">Lỗi: Nội dung của một hoặc nhiều khu trên đĩa không đọc được (có lẽ vì đĩa hư).\n\nĐể có thể tiến hành việc giải mã, VeraCrypt sẽ phải bỏ nội dung của các khu không đọc được (nội dung sẽ được thay thế với dữ liệu ngẫu nhiên giả). Xin lưu ý là trước khi tiến hành, bạn có thể thử phục hồi một phần của bất cứ dữ liệu bị hư nào bằng các công cụ thích hợp của những hãng khác.\n\nBạn có muốn VeraCrypt bỏ những dữ liệu trong các khu không đọc được bây giờ không?</entry>
  <entry lang="vi" key="ZEROED_BAD_SECTOR_COUNT">Lưu ý: VeraCrypt đã thay thế nội dung của %I64d khu không đọc được (%s) với các khối chữ thường toàn bằng số không được mã hóa.</entry>
  <entry lang="en" key="SKIPPED_BAD_SECTOR_COUNT">Note: VeraCrypt has replaced the content of %I64d unreadable sectors (%s) with pseudorandom data.</entry>
  <entry lang="vi" key="ENTER_TOKEN_PASSWORD">Nhập vào mật mã/PIN cho hiệu bài '%s':</entry>
  <entry lang="vi" key="PKCS11_LIB_LOCATION_HELP">Để cho phép VeraCrypt truy cập một hiệu bài bảo mật hoặc thẻ smart, bạn cần cài đặt một thư viện nhu liệu của PKCS #11 cho hiệu bài hoặc thẻ smart trước. Một thư viện như thế có thể được cung cấp với thiết bị hoặc nó có sẵn để tải xuống từ trang web của nhà sản xuất hoặc những hãng khác.\n\nSau khi bạn cài đặt thư viện, bạn có thể tự chọn nó bằng cách nhấn 'Chọn Thư viện' hoặc bạn có thể để VeraCrypt tự động tìm và chọn nó bằng cách nhấn 'Tự động-Phát hiện Thư viện' (chỉ có thư mục hệ thống của Windows sẽ được kiếm).</entry>
  <entry lang="vi" key="SELECT_PKCS11_MODULE_HELP">Lưu ý: Để biết tên tập tin và vị trí của thư viện của PKCS #11 được cài đặt cho hiệu bài bảo mật hoặc thẻ smart của bạn, xin tham khảo tài liệu hướng dẫn được cung cấp với hiệu bài, thẻ, hoặc nhu liệu của hãng khác.\n\nNhấn 'OK' để chọn đường dẫn và tên tập tin.</entry>
  <entry lang="vi" key="NO_PKCS11_MODULE_SPECIFIED">Để cho phép VeraCrypt truy cập một hiệu bài bảo mật hoặc thẻ smart, bạn cần chọn một thư viện nhu liệu của PKCS #11 cho hiệu bài/thẻ trước. Để làm thế, chọn 'Các thiết lập' &gt; 'Các Hiệu bài Bảo mật'.</entry>
  <entry lang="vi" key="PKCS11_MODULE_INIT_FAILED">Không khởi động thư viện của hiệu bài bảo mật cho PKCS #11 được.\n\nXin đảm bảo đường dẫn và tên tập tin được ghi rõ ám chỉ một thư viện hợp lệ của PKCS #11. Để ghi rõ đường dẫn và tên tập tin cho một thư viện của PKCS #11, chọn 'Các thiết lập' &gt; 'Các Hiệu bài Bảo mật'.</entry>
  <entry lang="vi" key="PKCS11_MODULE_AUTO_DETECTION_FAILED">Không tìm được thư viện của PKCS #11 nào trong thư mục hệ thống của Windows.\n\nXin đảm bảo một thư viện của PKCS #11 cho hiệu bài bảo mật của bạn (hoặc cho thẻ smart của bạn) được cài đặt (một thư viện như thế có thể được cung cấp với hiệu bài/thẻ hoặc nó có sẵn để tải xuống từ trang web của nhà sản xuất hoặc những hãng khác). Nếu nó được cài đặt trong một thư mục khác hơn là thư mục hệ thống của Windows, nhấn 'Chọn Thư viện' để kiếm thư viện (ví dụ trong thư mục nơi mà nhu liệu cho hiệu bài/thẻ được cài đặt).</entry>
  <entry lang="vi" key="NO_TOKENS_FOUND">Không tìm được hiệu bài bảo mật.\n\nXin đảm bảo hiệu bài bảo mật của bạn được nối vào máy điện toán của bạn và trình điều khiển thiết bị đúng cho hiệu bài của bạn được cài đặt.</entry>
  <entry lang="vi" key="TOKEN_KEYFILE_NOT_FOUND">Không tìm được tập tin khóa của hiệu bài bảo mật.</entry>
  <entry lang="vi" key="TOKEN_KEYFILE_ALREADY_EXISTS">Một tập tin khóa của hiệu bài bảo mật cùng tên đã có rồi.</entry>
  <entry lang="vi" key="CONFIRM_SEL_FILES_DELETE">Bạn có muốn xóa các tập tin được chọn không?</entry>
  <entry lang="vi" key="INVALID_TOKEN_KEYFILE_PATH">Đường dẫn đến tập tin khóa của hiệu bài bảo mật không hợp lệ.</entry>
  <entry lang="vi" key="SECURITY_TOKEN_ERROR">Lỗi của hiệu bài bảo mật</entry>
  <entry lang="vi" key="CKR_PIN_INCORRECT">Mật mã cho hiệu bài bảo mật không đúng.</entry>
  <entry lang="en" key="CKR_DEVICE_MEMORY">The security token does not have enough memory/space to perform the requested operation.\n\nIf you are attempting to import a keyfile, you should select a smaller file or use a keyfile generated by VeraCrypt (select 'Tools' > 'Keyfile Generator').</entry>
  <entry lang="vi" key="ALL_TOKEN_SESSIONS_CLOSED">Tất cả các phiên chạy của hiệu bài bảo mật đã được đóng.</entry>
  <entry lang="vi" key="SELECT_TOKEN_KEYFILES">Chọn các Tập tin khóa của Hiệu bài Bảo mật</entry>
  <entry lang="vi" key="TOKEN_SLOT_ID">Rãnh</entry>
  <entry lang="vi" key="TOKEN_NAME">Tên hiệu bài</entry>
  <entry lang="vi" key="TOKEN_DATA_OBJECT_LABEL">Tên tập tin</entry>
  <entry lang="vi" key="BOOT_PASSWORD_CACHE_KEYBOARD_WARNING">QUAN TRỌNG: Xin lưu ý là những mật mã chứng thực tiền khởi động luôn luôn được gõ bằng bố trí bàn phím tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Vì vậy, một tập đĩa sử dụng một mật mã gõ bằng bất cứ bố trí bàn phím nào khác có thể không thể nào được nạp lên bằng một mật mã chứng thực tiền khởi động (lưu ý là đây không phải là lỗi trong VeraCrypt). Để cho phép một tập đĩa được nạp lên bằng một mật mã chứng thực tiền khởi động, làm theo các bước sau:\n\n1) Nhấn 'Chọn Tập tin' hoặc 'Chọn Thiết bị' và chọn tập đĩa.\n2) Chọn 'Các tập đĩa' &gt; 'Thay đổi Mật mã của Tập đĩa'.\n3) Nhập vào mật mã hiện tại của tập đĩa.\n 4) Thay đổi bố trí bàn phím thành Anh văn (Hoa Kỳ) bằng cách nhấn vào biểu tượng của thanh Ngôn ngữ trong thanh tác vụ của Windows và chọn 'EN Anh văn (Hoa Kỳ).\n5) Trong VeraCrypt, trong trường cho mật mã mới, gõ mật mã chứng thực tiền khởi động.\n6) Xác nhận mật mã mới bằng cách gõ nó lại trong trường xác nhận và nhấn 'OK'.\nCẢNH BÁO: Hãy ghi nhớ rằng nếu bạn làm theo các bước này, mật mã của tập đĩa sẽ luôn luôn phải được gõ bằng bố trí bàn phím Hoa Kỳ (chỉ được tự động đảm bảo trong môi trường tiền khởi động).</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_FAVORITES_KEYBOARD_WARNING">Tập đĩa hệ thống được chuộng sẽ được nạp lên bằng cách dùng mật mã chứng thực tiền khởi động. Nếu bất cứ tập đĩa hệ thống được chuộng sử dụng một mật mã khác, nó sẽ không được nạp lên.</entry>
  <entry lang="en" key="SYS_FAVORITES_ADMIN_ONLY_INFO">Please note that if you need to prevent normal VeraCrypt volume actions (such as 'Dismount All', auto-dismount, etc.) from affecting system favorite volumes, you should enable the option 'Allow only administrators to view and dismount system favorite volumes in VeraCrypt'. In addition, when VeraCrypt is run without administrator privileges (the default on Windows Vista and later), system favorite volumes will not be displayed in the drive letter list in the main VeraCrypt application window.</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_FAVORITES_ADMIN_ONLY_WARNING">QUAN TRỌNG: Hãy ghi nhớ rằng nếu tùy chọn này được bật lên và VeraCrypt không có quyền quản lý, tập đĩa hệ thống được chuộng đã nạp lên KHÔNG được hiển thị trong cửa sổ ứng dụng VeraCrypt và chúng không thể được tháo xuống. Vì vậy, ví dụ nếu bạn cần tháo một tập đĩa hệ thống được chuộng xuống, xin nhấn phải vào biểu tượng VeraCrypt (trong trình đơn Start) và chọn 'Chạy kiểu Quản lý' trước. Giới hạn giống vậy cũng áp dụng cho chức năng 'Tháo xuống Tất cả', những chức năng 'Tự động-Tháo xuống', các khóa kích hoạt 'Tháo xuống Tất cả', v.v.</entry>
  <entry lang="en" key="SETTING_REQUIRES_REBOOT">Note that this setting takes effect only after the operating system is restarted.</entry>
  <entry lang="vi" key="COMMAND_LINE_ERROR">Có lỗi trong khi phân tích cú pháp dòng lệnh.</entry>
  <entry lang="vi" key="RESCUE_DISK">Đĩa Cứu hộ</entry>
  <entry lang="vi" key="SELECT_FILE_AND_MOUNT">Lựa chọn &amp;Tập tin và Nạp lên...</entry>
  <entry lang="vi" key="SELECT_DEVICE_AND_MOUNT">Lựa chọn &amp;Thiết bị và Nạp lên...</entry>
  <entry lang="en" key="DISABLE_NONADMIN_SYS_FAVORITES_ACCESS">Allow only administrators to view and dismount system favorite volumes in VeraCrypt</entry>
  <entry lang="en" key="MOUNT_SYSTEM_FAVORITES_ON_BOOT">Mount system favorite volumes when Windows starts (in the initial phase of the startup procedure)</entry>
  <entry lang="vi" key="MOUNTED_VOLUME_DIRTY">Cảnh báo: hệ thống tập tin trên tập đĩa đã nạp lên thành '%s' đã không được tháo xuống sạch sẽ và do đó có thể có lỗi. Sử dụng một hệ thống tập tin bị hỏng có thể làm mất hoặc làm hỏng dữ liệu.\n\nLưu ý: Trước khi bạn có thể gỡ bỏ hoặc tắt đi một thiết bị (như một ổ đĩa USB flash hay một ổ đĩa cứng bên ngoài) nơi một tập đĩa VeraCrypt được nạp lên đang nằm, bạn nên luôn luôn tháo tập đĩa VeraCrypt trong VeraCrypt xuống trước.\n\n\nBạn có muốn Windows thử phát hiện và sửa các lỗi (nếu có) trên hệ thống tập tin không?</entry>
  <entry lang="vi" key="SYS_FAVORITE_VOLUME_DIRTY">Cảnh báo: Một hoặc nhiều tập đĩa hệ thống được chuộng không được tháo xuống sạch sẽ và do đó có thể có lỗi của hệ thống tập tin. Xin xem các ghi bản sự kiện hệ thống để biết thêm chi tiết.\n\nSử dụng một hệ thống tập tin bị hỏng có thể làm mất hoặc làm hỏng dữ liệu. Bạn nên kiểm tra những tập đĩa hệ thống được chuộng bị ảnh hưởng xem có lỗi không (nhấn phải vào từng lỗi trong VeraCrypt và chọn 'Sửa chữa Hệ thống tập tin').</entry>
  <entry lang="vi" key="FILESYS_REPAIR_CONFIRM_BACKUP">Cảnh báo: Sửa chữa một hệ thống tập tin bị tổn hại bằng cách dùng công cụ 'chkdsk' của Microsoft có thể làm mất các tập tin ở những vùng bị tổn hại. Vì vậy, trước tiên bạn nên sao lưu các tập tin được cất giữ trong tập đĩa VeraCrypt vào một tập đĩa VeraCrypt tốt khác.\n\nBạn có muốn sửa chữa hệ thống tập tin bây giờ không?</entry>
  <entry lang="vi" key="MOUNTED_CONTAINER_FORCED_READ_ONLY">Tập đĩa '%s' đã được nạp kiểu chỉ-đọc lên vì quyền ghi bị từ chối.\n\nXin đảm bảo các quyền bảo mật của bộ chứa tập tin cho phép bạn viết vào nó (nhấn phải vào bộ chứa và chọn Đặc tính &gt; Bảo mật).\n\nLưu ý là do một vấn đề của Windows, bạn có thể thấy cảnh báo này ngay cả sau khi thiết lập các quyền bảo mật thích hợp. Chuyện này không phải do lỗi của VeraCrypt gây ra. Một giải pháp là di chuyển bộ chứa của bạn đến, ví dụ như thư mục 'Documents 'của bạn.\n\nNếu bạn có ý định giữ cho tập đĩa của bạn kiểu chỉ-đọc, đặt các thuộc tính chỉ-đọc của bộ chứa (nhấn phải vào bộ chứa và chọn Đặc tính &gt; Chỉ-đọc), sẽ tắt cảnh báo này.</entry>
  <entry lang="vi" key="MOUNTED_DEVICE_FORCED_READ_ONLY">Tập đĩa '%s' phải được nạp kiểu chỉ-đọc lên vì quyền ghi bị từ chối.\n\nXin đảm bảo rằng không có ứng dụng nào khác (ví dụ như nhu liệu chống vi rút) đang truy cập vào phân vùng/thiết bị nơi mà tập đĩa được tiếp.</entry>
  <entry lang="vi" key="MOUNTED_DEVICE_FORCED_READ_ONLY_WRITE_PROTECTION">Tập đĩa '%s' đã được nạp kiểu chỉ-đọc lên vì hệ điều hành báo cáo thiết bị làm chủ được bảo vệ chống ghi.\n\nXin lưu ý là một số trình điều khiển chipset riêng đã được báo cáo là làm cho các môi trường chứa ghi được nhìn giả giống như được bảo vệ chống ghi. Vấn đề này không phải do VeraCrypt gây ra. Nó có thể được giải quyết bằng cách cập nhật hoặc hủy cài đặt bất cứ trình điều khiển chipset riêng (không phải của Microsoft) hiện đang được cài đặt trên hệ thống này.</entry>
  <entry lang="en" key="LIMIT_ENC_THREAD_POOL_NOTE">Note that the Hyper-Threading technology provides multiple logical cores per a single physical core. When Hyper Threading is enabled, the number selected above represents the number of logical processors/cores.</entry>
  <entry lang="en" key="NUMBER_OF_THREADS">%d threads</entry>
  <entry lang="en" key="DISABLED_HW_AES_AFFECTS_PERFORMANCE">Note that hardware-accelerated AES is disabled, which will affect benchmark results (worse performance).\n\nTo enable hardware acceleration, select 'Settings' > 'Performance' and enable the corresponding option.</entry>
  <entry lang="en" key="LIMITED_THREAD_COUNT_AFFECTS_PERFORMANCE">Note that the number of threads is currently limited, which will affect benchmark results (worse performance).\n\nTo utilize the full potential of the processor(s), select 'Settings' > 'Performance' and disable the corresponding option.</entry>
  <entry lang="vi" key="ASK_REMOVE_DEVICE_WRITE_PROTECTION">Bạn có muốn VeraCrypt thử tắt bảo vệ chống ghi của phân vùng/ổ đĩa không?</entry>
  <entry lang="en" key="CONFIRM_SETTING_DEGRADES_PERFORMANCE">WARNING: This setting may degrade performance.\n\nAre you sure you want to use this setting?</entry>
  <entry lang="en" key="HOST_DEVICE_REMOVAL_DISMOUNT_WARN_TITLE">Warning: VeraCrypt volume auto-dismounted</entry>
  <entry lang="en" key="HOST_DEVICE_REMOVAL_DISMOUNT_WARN">Before you physically remove or turn off a device containing a mounted volume, you should always dismount the volume in VeraCrypt first.\n\nUnexpected spontaneous dismount is usually caused by an intermittently failing cable, drive (enclosure), etc.</entry>
  <entry lang="en" key="UNSUPPORTED_TRUECRYPT_FORMAT">This volume was created with TrueCrypt %x.%x but VeraCrypt supports only TrueCrypt volumes created with TrueCrypt 6.x/7.x series</entry>
  <entry lang="vi" key="TEST">Thử nghiệm</entry>
  <entry lang="vi" key="KEYFILE">Tập tin Khóa</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_08">Backspace</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_09">Tab</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_0C">Clear</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_0D">Enter</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_13">Pause</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_14">Caps Lock</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_20">Spacebar</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_21">Page up</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_22">Page Down</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_23">End</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_24">Home</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_25">Mũi tên Trái</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_26">Mũi tên Lên</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_27">Mũi tên Phải</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_28">Mũi tên Xuống</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_29">Select Key</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_2A">Print Key</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_2B">Execute Key</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_2C">Print Screen</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_2D">Insert</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_2E">Xóa</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_5D">Applications Key</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_5F">Sleep</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_90">Num Lock</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_91">Scroll Lock</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_A6">Browser Back</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_A7">Browser Forward</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_A8">Browser Refresh</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_A9">Browser Stop</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_AA">Browser Search</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_AB">Browser Favorites</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_AC">Browser Home</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_AD">Mute</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_AE">Tập đĩa Down</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_AF">Tập đĩa Up</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_B0">Phần đường Kế tiếp</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_B1">Phần đường Previous</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_B2">Stop Media</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_B3">Play/Pause Media</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_B4">Start Mail Key</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_B5">Select Media Key</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_B6">Ứng dụng 1</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_B7">Ứng dụng 2</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_F6">Attn</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_F7">CrSel</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_F8">ExSel</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_FA">Play</entry>
  <entry lang="vi" key="VKEY_FB">Zoom</entry>
  <entry lang="vi" key="VK_NUMPAD">NumPad</entry>
  <entry lang="vi" key="VK_SHIFT">Shift</entry>
  <entry lang="vi" key="VK_CONTROL">Control</entry>
  <entry lang="vi" key="VK_ALT">Alt</entry>
  <entry lang="vi" key="VK_WIN">Win</entry>
  <entry lang="vi" key="BYTE">B</entry>
  <entry lang="vi" key="KB">KB</entry>
  <entry lang="vi" key="MB">MB</entry>
  <entry lang="vi" key="GB">GB</entry>
  <entry lang="vi" key="TB">TB</entry>
  <entry lang="vi" key="PB">PB</entry>
  <entry lang="vi" key="B_PER_SEC">B/s</entry>
  <entry lang="vi" key="KB_PER_SEC">KB/s</entry>
  <entry lang="vi" key="MB_PER_SEC">MB/s</entry>
  <entry lang="vi" key="GB_PER_SEC">GB/s</entry>
  <entry lang="vi" key="TB_PER_SEC">TB/s</entry>
  <entry lang="vi" key="PB_PER_SEC">PB/s</entry>
  <entry lang="en" key="TRIPLE_DOT_GLYPH_ELLIPSIS"></entry>
  <entry lang="en" key="IDC_BOOT_LOADER_CACHE_PIM">Include &amp;PIM when caching pre-boot authentication password</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_PREF_CACHE_PIM">Include PIM when caching a password</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_SHOW_DISCONNECTED_NETWORK_DRIVES">Make disconnected network drives available for mounting</entry>
  <entry lang="en" key="PASSWORD_UTF8_TOO_LONG">The entered password is too long: its UTF-8 representation exceeds %d bytes.</entry>
  <entry lang="en" key="PASSWORD_UTF8_INVALID">The entered password contains Unicode characters that couldn't be converted to UTF-8 representation.</entry>
  <entry lang="en" key="INIT_DLL">Error: Failed to load a system library.</entry>
  <entry lang="en" key="ERR_EXFAT_INVALID_VOLUME_SIZE">The volume file size specified in the command line is incompatible with selected exFAT filesystem.</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_ENTROPY_BAR">Randomness Collected From Mouse Movements</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_VOLUME_ID">Volume ID:</entry>
  <entry lang="en" key="VOLUME_ID">Volume ID</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_FAVORITE_USE_VOLUME_ID">Use Volume ID to mount favorite</entry>
  <entry lang="en" key="VOLUME_ID_INVALID">The Volume ID value is invalid</entry>
  <entry lang="en" key="VOLUME_ID_NOT_FOUND">No Volume with the specified ID was found on the system</entry>
  <entry lang="en" key="IDPM_COPY_VALUE_TO_CLIPBOARD">Copy Value to Clipboard...</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_DISABLE_BOOT_LOADER_PIM_PROMPT">Do not request PIM in the pre-boot authentication screen (PIM value is stored unencrypted on disk)</entry>
  <entry lang="en" key="DISABLE_BOOT_LOADER_PIM_PROMPT">WARNING: Please keep in mind that if you enable this option, the PIM value will be stored unencrypted on the disk.\n\nAre you sure you want to enable this option?</entry>
  <entry lang="en" key="PIM_TOO_BIG">Personal Iterations Multiplier (PIM) maximum value is 2147468.</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_SKIP_RESCUE_VERIFICATION">Skip Rescue Disk verification</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_HIDE_WAITING_DIALOG">Don't show wait message dialog when performing operations</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_DISABLE_BOOT_LOADER_HASH_PROMPT">Do not request Hash algorithm in the pre-boot authentication screen</entry>
  <entry lang="en" key="KUZNYECHIK_HELP">Kuznyechik is a block cipher first published in 2015 and defined in the National Standard of the Russian Federation GOST R 34.12-2015 and also in RFC 7801. 256-bit key, 128-bit block. Mode of operation is XTS.</entry>
  <entry lang="en" key="CAMELLIA_HELP">Jointly developed by Mitsubishi Electric and NTT of Japan. First published on 2000. 256-bit key, 128-bit block. Mode of operation is XTS. It has been approved for use by the ISO/IEC, the European Union's NESSIE project and the Japanese CRYPTREC project.</entry>
  <entry lang="vi" key="TIME">Thời gian</entry>
  <entry lang="en" key="ITERATIONS">Iterations</entry>
  <entry lang="en" key="PRE-BOOT">Pre-Boot</entry>
  <entry lang="en" key="RESCUE_DISK_EFI_INFO">Before you can encrypt the partition, you must create a VeraCrypt Rescue Disk (VRD), which serves the following purposes:\n\n- If the VeraCrypt Boot Loader, master key, or other critical data gets damaged, the VRD allows you to restore it (note, however, that you will still have to enter the correct password then).\n\n- If Windows gets damaged and cannot start, the VRD allows you to permanently decrypt the partition before Windows starts.\n\n- The VRD will contain a backup of the present EFI boot loader and will allow you to restore it if necessary.\n\nThe VeraCrypt Rescue Disk ZIP image will be created in the location specified below.</entry>
  <entry lang="en" key="RESCUE_DISK_EFI_EXTRACT_INFO">The Rescue Disk ZIP image has been created and stored in this file:\n%s\n\nNow you need to extract it to a USB stick that is formatted as FAT/FAT32.\n\n%lsAfter you create the Rescue Disk, click Next to verify that it has been correctly created.</entry>
  <entry lang="en" key="RESCUE_DISK_EFI_EXTRACT_INFO_NO_CHECK">The Rescue Disk ZIP image has been created and stored in this file:\n%s\n\nNow you should either extract the image to a USB stick that is formatted as FAT/FAT32 or move it to a safe location for later use.\n\n%lsClick Next to continue.</entry>
  <entry lang="en" key="RESCUE_DISK_EFI_EXTRACT_INFO_NOTE">IMPORTANT: Note that the zip file must be extracted directly to the root of the USB stick. For example, if the drive letter of the USB stick is E: then extracting the zip file should create a folder E:\\EFI on the USB stick.\n\n</entry>
  <entry lang="en" key="RESCUE_DISK_EFI_CHECK_FAILED">Cannot verify that the Rescue Disk has been correctly extracted.\n\nIf you have extracted the Rescue Disk, please eject and reinsert the USB stick; then click Next to try again. If this does not help, please try another USB stick and/or another ZIP software.\n\nIf you have not extracted the Rescue Disk yet, please do so, and then click Next.\n\nIf you attempted to verify a VeraCrypt Rescue Disk created before you started this wizard, please note that such Rescue Disk cannot be used, because it was created for a different master key. You need to extract the newly generated Rescue Disk ZIP image.</entry>
  <entry lang="en" key="RESCUE_DISK_EFI_NON_WIZARD_CHECK_FAILED">Cannot verify that the Rescue Disk has been correctly extracted.\n\nIf you have extracted the Rescue Disk image to a USB stick, please eject it and reinsert it; then try again. If this does not help, please try other ZIP software and/or medium.\n\nIf you attempted to verify a VeraCrypt Rescue Disk created for a different master key, password, salt, etc., please note that such Rescue Disk will always fail this verification. To create a new Rescue Disk fully compatible with your current configuration, select 'System' > 'Create Rescue Disk'.</entry>
  <entry lang="en" key="RESCUE_DISK_EFI_NON_WIZARD_CREATION">The Rescue Disk image has been created and stored in this file:\n%s\n\nNow you need to extract the Rescue Disk image to a USB stick that is formatted as FAT/FAT32.\n\nIMPORTANT: Note that the zip file must be extracted directly to the root of the USB stick. For example, if the drive letter of the USB stick is E: then extracting the zip file should create a folder E:\\EFI on the USB stick.\n\nAfter you create the Rescue Disk, select 'System' > 'Verify Rescue Disk' to verify that it has been correctly created.</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_SECURE_DESKTOP_PASSWORD_ENTRY">Use Secure Desktop for password entry</entry>
  <entry lang="en" key="ERR_REFS_INVALID_VOLUME_SIZE">The volume file size specified in the command line is incompatible with selected ReFS filesystem.</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_EDIT_DCSPROP">Edit Boot Loader Configuration</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_SHOW_PLATFORMINFO">Display EFI Platform Information</entry>
  <entry lang="en" key="BOOT_LOADER_CONFIGURATION_FILE">Boot Loader Configuration File</entry>
  <entry lang="en" key="EFI_PLATFORM_INFORMATION">EFI Platform Information</entry>
  <entry lang="en" key="EDIT_DCSPROP_FOR_ADVANCED_ONLY">WARNING: Inexperienced users should never attempt to manually edit boot loader configurations.\n\nContinue?</entry>
  <entry lang="en" key="DCSPROP_XML_VALIDATION_FAILED">WARNING: Failed to validate the XML format of the Boot Loader configuration. Please check your modifications.</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_ADVANCED_OPTIONS">Các Tùy Chọn Nâng Cao</entry>
  <entry lang="en" key="AFTER_UPGRADE_RESCUE_DISK">It is strongly recommended that you create a new VeraCrypt Rescue Disk (which will contain the new version of the VeraCrypt Boot Loader) by selecting 'System' > 'Create Rescue Disk'.\nDo you want to do it now?</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_ALLOW_TRIM_NONSYS_SSD">Allow TRIM command for non-system SSD partition/drive</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_BLOCK_SYSENC_TRIM">Block TRIM command on system partition/drive</entry>
  <entry lang="en" key="WINDOWS_EFI_BOOT_LOADER_MISSING">ERROR: Windows EFI system loader could not be located on the disk. Operation will be aborted.</entry>
  <entry lang="en" key="SYSENC_EFI_UNSUPPORTED_SECUREBOOT">It is currently not possible to encrypt a system if SecureBoot is enabled and if VeraCrypt custom keys are not loaded into the machine firmware. SecureBoot needs to be disabled in the BIOS configuration in order to allow system encryption to proceed.</entry>
  <entry lang="en" key="PASSWORD_PASTED_TRUNCATED">Pasted text truncated because the password maximum length is %d characters</entry>
  <entry lang="en" key="PASSWORD_MAXLENGTH_REACHED">Password already reached its maximum length of %d characters.\nNo additional character is allowed.</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_SELECT_LANGUAGE_LABEL">Select the language to use during the installation:</entry>
  <entry lang="en" key="VOLUME_TOO_LARGE_FOR_HOST">ERROR: The size of the file container is larger than the available free space on disk.</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_ALLOW_WINDOWS_DEFRAG">Allow Windows Disk Defragmenter to defragment non-system partition/drive</entry>
  <entry lang="en" key="CONFIRM_ALLOW_WINDOWS_DEFRAG">WARNING: Defragmenting non-system partitions/drives may leak metadata about their content or cause issues with hidden volumes they may contain.\n\nContinue?</entry>
  <entry lang="en" key="VIRTUAL_DEVICE">Virtual Device</entry>
  <entry lang="en" key="MOUNTED_VOLUME_NOT_ASSOCIATED">The selected mounted volume is not associated with its drive letter in Windows and so it can not be opened in Windows Explorer.</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_CLEAR_KEYS_ON_NEW_DEVICE_INSERTION">Clear encryption keys from memory if a new device is inserted</entry>
  <entry lang="en" key="CLEAR_KEYS_ON_DEVICE_INSERTION_WARNING">IMPORTANT NOTES:\n - Please keep in mind that this option will not persist after a shutdown/reboot so you will need to select it again next time the machine is started.\n\n - With this option enabled and after a new device is connected, the machine will freeze and it will eventually crash with a BSOD since Windows can not access the encrypted disk after its keys are cleared from memory.\n</entry>
  <entry lang="vi" key="STARTING">Đang khởi động</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_ENABLE_CPU_RNG">Use CPU hardware random generator as an additional source of entropy</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_USE_LEGACY_MAX_PASSWORD_LENGTH">Use legacy maximum password length (64 characters)</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_ENABLE_RAM_ENCRYPTION">Activate encryption of keys and passwords stored in RAM</entry>
  <entry lang="vi" key="IDT_BENCHMARK">Tiêu chuẩn:</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_DISABLE_MOUNT_MANAGER">Only create virtual device without mounting on selected drive letter</entry>
  <entry lang="en" key="LEGACY_PASSWORD_UTF8_TOO_LONG">The entered password is too long: its UTF-8 representation exceeds 64 bytes.</entry>
  <entry lang="en" key="HIDDEN_CREDS_SAME_AS_OUTER">The Hidden volume can't have the same password, PIM and keyfiles as the Outer volume</entry>
  <entry lang="en" key="SYSENC_BITLOCKER_CONFLICT">VeraCrypt does not support encrypting a system drive that is already encrypted by BitLocker.</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_UPDATE_BOOTLOADER_ON_SHUTDOWN">Automatically fix boot configuration issues that may prevent Windows from starting</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_FORCE_NEXT_BOOT_VERACRYPT">Force machine to boot on VeraCrypt in the next startup</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_FORCE_VERACRYPT_BOOT_ENTRY">Force the presence of VeraCrypt entry in the EFI firmware boot menu</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_FORCE_VERACRYPT_FIRST_BOOT_ENTRY">Force VeraCrypt entry to be the first in the EFI firmware boot menu</entry>
  <entry lang="en" key="RAM_ENCRYPTION_DISABLE_HIBERNATE">WARNING: RAM encryption is not compatible with Windows Hibernate and Windows Fast Startup features. VeraCrypt needs to disable them before activating RAM encryption.\n\nContinue?</entry>
  <entry lang="en" key="CONFIRM_DISABLE_FAST_STARTUP">WARNING: Windows Fast Startup is enabled and it is known to cause issues when working with VeraCrypt volumes. It is advised to disable it for better security and usability.\n\nDo you want to disable Windows Fast Startup?</entry>
  <entry lang="en" key="QUICK_FORMAT_HELP">In order to enable your operating system to mount your new volume, it has to be formatted with a filesystem. Please select a filesystem type.\n\nIf your volume is going to be hosted on a device or partition, you can use 'Quick format' to skip encryption of free space of the volume.</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_ENABLE_HARDWARE_ENCRYPTION_NEG">Do not accelerate AES encryption/decryption by using the AES instructions of the processor</entry>
  <entry lang="en" key="IDM_ADD_ALL_VOLUME_TO_FAVORITES">Add All Mounted Volumes to Favorites...</entry>
  <entry lang="en" key="TASKICON_PREF_MENU_ITEMS">Task Icon Menu Items</entry>
  <entry lang="en" key="TASKICON_PREF_OPEN_VOL">Open Mounted Volumes</entry>
  <entry lang="en" key="TASKICON_PREF_DISMOUNT_VOL">Dismount Mounted Volumes</entry>
  <entry lang="en" key="DISK_FREE">Free space available: {0}</entry>
  <entry lang="en" key="VOLUME_SIZE_HELP">Please specify the size of the container to create. Note that the minimum possible size of a volume is 292 KiB.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_CONFIRM_INNER_VOLUME_CALC">WARNING: You have selected a filesystem other than FAT for the outer volume.\nPlease Note that in this case VeraCrypt can't calculate the exact maximum allowed size for the hidden volume and it will use only an estimation that can be wrong.\nThus, it is your responsibility to use an adequate value for the size of the hidden volume so that it does not overlap the outer volume.\n\nDo you want to continue using the selected filesystem for the outer volume?</entry>
  <entry lang="vi" key="LINUX_PREF_TAB_SECURITY">Bảo mật</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_MOUNT_OPTIONS">Mount Options</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_BACKGROUND_TASK">Background Task</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_SYSTEM_INTEGRATION">System Integration</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_SYSTEM_INTEGRATION_EXPLORER">Filesystem Explorer</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_PERFORMANCE">Performance</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_KEYFILES">Keyfiles</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_TOKENS">Security Tokens</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_PREF_KERNEL_SERVICES">Kernel Services</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_PREF_KERNEL_CRYPT">Do not use kernel cryptographic services</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_PREF_TAB_MOUNT_OPTIONS_FS">Filesystem</entry>
  <entry lang="en" key="IDT_LINUX_PREF_TAB_MOUNT_OPTIONS">Mount options:</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_CROSS_SUPPORT">Cross-Platform Support</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_CROSS_SUPPORT_OTHER">I will mount the volume on other platforms</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_CROSS_SUPPORT_OTHER_HELP">Choose this option if you need to use the volume on other platforms.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_CROSS_SUPPORT_ONLY">I will mount the volume only on {0}</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_CROSS_SUPPORT_ONLY_HELP">Choose this option if you do not need to use the volume on other platforms.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_DESELECT">Deselect</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_ADMIN_PW_QUERY">Enter your user password or administrator password:</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_ADMIN_PW_QUERY_TITLE">Administrator privileges required</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_VC_RUNNING_ALREADY">VeraCrypt is already running.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_SYSTEM_ENC_PW_LENGTH_NOTE">System Encryption password is longer than {0} characters.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_MOUNT_SYSTEM_ENC_PREBOOT">Mount partition &amp;using system encryption (preboot authentication)</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_DO_NOT_MOUNT">Do &amp;not mount</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_MOUNT_AT_DIR">Mount at directory:</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_SELECT">Se&amp;lect...</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_DISMOUNT_ALL_WHEN">Dismount All Volumes When</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_ENTERING_POWERSAVING">System is entering power saving mode</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_LOGIN_ACTION">Actions to Perform when User Logs On</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_CLOSE_EXPL_ON_DISMOUNT">Close all Explorer windows of volume being dismounted</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_HOTKEYS">Hotkeys</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_SYSTEM_HOTKEYS">System-Wide Hotkeys</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_SOUND_NOTIFICATION">Play system notification sound after mount/dismount</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_CONFIRM_AFTER_DISMOUNT">Display confirmation message box after dismount</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_VC_QUITS">VeraCrypt quits</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_OPEN_FINDER">Open Finder window for successfully mounted volume</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_DISABLE_KERNEL_ONLY_SETTING">Please note that this setting takes effect only if use of the kernel cryptographic services is disabled.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_DISABLE_KERNEL_CRYPT_CONFIRM">Disabling the use of kernel cryptographic services can degrade performance.\n\nAre you sure?</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_KERNEL_CRYPT_OPTION_CHANGE_MOUNTED_HINT">Please note that disabling this option may have no effect on volumes mounted using kernel cryptographic services.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_REMOUNT_BECAUSEOF_SETTING">Please note that any currently mounted volumes need to be remounted before they can use this setting.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_UNKNOWN_EXC_OCCURRED">Unknown exception occurred.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_FIRST_AID">"Disk Utility will be launched after you press 'OK'.\n\nPlease select your volume in the Disk Utility window and press 'Verify Disk' or 'Repair Disk' button on the 'First Aid' page.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_MOUNT_ALL_DEV">Mount All Devices</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_ERROR_LOADING_CONFIG">Error while loading configuration files located in </entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_SELECT_FREE_SLOT">Please select a free drive slot from the list.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_MESSAGE_ON_MOUNT_AGAIN">\n\nDo you want to show this message next time you mount such a volume?</entry>
  <entry lang="vi" key="LINUX_WARNING">Cảnh báo</entry>
  <entry lang="vi" key="LINUX_ERROR">Lỗi</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_ONLY_TEXTMODE">This feature is currently supported only in text mode.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_FREE_SPACE_ON_DRIVE">Free space on drive {0}: is {1}.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_DYNAMIC_NOTICE">Please note that if your operating system does not allocate files from the beginning of the free space, the maximum possible hidden volume size may be much smaller than the size of the free space on the outer volume. This is not a bug in VeraCrypt but a limitation of the operating system.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_MAX_HIDDEN_SIZE">Maximum possible hidden volume size for this volume is {0}.</entry>
  <entry lang="vi" key="LINUX_OPEN_OUTER_VOL">Mở tập đĩa bên ngoài</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_OUTER_VOL_IS_MOUNTED">Outer volume has been successfully created and mounted as '{0}'. To this volume you should now copy some sensitive-looking files that you actually do NOT want to hide. The files will be there for anyone forcing you to disclose your password. You will reveal only the password for this outer volume, not for the hidden one. The files that you really care about will be stored in the hidden volume, which will be created later on. When you finish copying, click Next. Do not dismount the volume.\n\nNote: After you click Next, the outer volume will be analyzed to determine the size of uninterrupted area of free space whose end is aligned with the end of the volume. This area will accommodate the hidden volume, so it will limit its maximum possible size. The procedure ensures no data on the outer volume are overwritten by the hidden volume.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_ERROR_TRY_ENCRYPT_SYSTEM_DRIVE">Error: You are trying to encrypt a system drive.\n\nVeraCrypt can encrypt a system drive only under Windows.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_ERROR_TRY_ENCRYPT_SYSTEM_PARTITION">Error: You are trying to encrypt a system partition.\n\nVeraCrypt can encrypt system partitions only under Windows.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_WARNING_FORMAT_DESTROY_FS">WARNING: Formatting of the device will destroy all data on filesystem '{0}'.\n\nDo you want to continue?</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_MOUNTET_HINT">The filesystem of the selected device is currently mounted. Please dismount '{0}' before proceeding.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_HIDDEN_PASS_NO_DIFF">The Hidden volume can't have the same password, PIM and keyfiles as the Outer volume</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_NOT_FAT_HINT">Please note that the volume will not be formatted with a FAT filesystem and, therefore, you may be required to install additional filesystem drivers on platforms other than {0}, which will enable you to mount the volume.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_ERROR_SIZE_HIDDEN_VOL">Error: The hidden volume to be created is larger than {0} TB ({1} GB).\n\nPossible solutions:\n- Create a container/partition smaller than {0} TB.\n</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_MAX_SIZE_HINT">- Use a drive with 4096-byte sectors to be able to create partition/device-hosted hidden volumes up to 16 TB in size</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_DOT_LF">.\n</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_NOT_SUPPORTED"> (not supported by components available on this platform).\n</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_KERNEL_OLD">Your system uses an old version of the Linux kernel.\n\nDue to a bug in the Linux kernel, your system may stop responding when writing data to a VeraCrypt volume. This problem can be solved by upgrading the kernel to version 2.6.24 or later.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_VOL_DISMOUNTED">Volume {0} has been dismounted.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_OOM">Out of memory.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_CANT_GET_ADMIN_PRIV">Failed to obtain administrator privileges</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_COMMAND_GET_ERROR">Command {0} returned error {1}.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_CMD_HELP">VeraCrypt Command Line Help</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_HIDDEN_FILES_PRESENT_IN_KEYFILE_PATH">\n\nWarning: Hidden files are present in a keyfile path. If you need to use them as keyfiles, remove the leading dot from their filenames. Hidden files are visible only if enabled in system options.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_DEVICESECTORSIZEMISMATCH">Storage device and VC volume sector size mismatch</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_ENCRYPTEDSYSTEMREQUIRED">This operation must be performed only when the system hosted on the volume is running.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_INSUFFICIENTDATA">Not enough data available.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_KERNELCRYPTOSERVICETESTFAILED">Kernel cryptographic service test failed. The cryptographic service of your kernel most likely does not support volumes larger than 2 TB.\n\nPossible solutions:\n- Upgrade the Linux kernel to version 2.6.33 or later.\n- Disable use of the kernel cryptographic services (Settings > Preferences > System Integration) or use 'nokernelcrypto' mount option on the command line.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_LOOPDEVICESETUPFAILED">Failed to set up a loop device.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_MISSINGARGUMENT">A required argument is missing.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_MISSINGVOLUMEDATA">Volume data missing.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_MOUNTPOINTREQUIRED">Mount point required.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_MOUNTPOINTUNAVAILABLE">Mount point is already in use.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_PASSWORDEMPTY">No password or keyfile specified.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_PASSWORDORKEYBOARDLAYOUTINCORRECT">\n\nNote that pre-boot authentication passwords need to be typed in the pre-boot environment where non-US keyboard layouts are not available. Therefore, pre-boot authentication passwords must always be typed using the standard US keyboard layout (otherwise, the password will be typed incorrectly in most cases). However, note that you do NOT need a real US keyboard; you just need to change the keyboard layout in your operating system.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_PASSWORDORMOUNTOPTIONSINCORRECT">\n\nNote: If you are attempting to mount a partition located on an encrypted system drive without pre-boot authentication or to mount the encrypted system partition of an operating system that is not running, you can do so by selecting 'Options >' > 'Mount partition using system encryption'.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_PASSWORDTOOLONG">Password is longer than {0} characters.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_PARTITIONDEVICEREQUIRED">Partition device required.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_PROTECTIONPASSWORDINCORRECT">Incorrect password to the protected hidden volume or the hidden volume does not exist.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_PROTECTIONPASSWORDKEYFILESINCORRECT">Incorrect keyfile(s) and/or password to the protected hidden volume or the hidden volume does not exist.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_STRINGCONVERSIONFAILED">Invalid characters encountered.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_STRINGFORMATTEREXCEPTION">Error while parsing formatted string.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_TEMPORARYDIRECTORYFAILURE">Failed to create a file or directory in a temporary directory.\n\nPlease make sure that the temporary directory exists, its security permissions allow you to access it, and there is sufficient disk space.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_UNSUPPORTEDSECTORSIZEHIDDENVOLUMEPROTECTION">Error: The drive uses a sector size other than 512 bytes.\n\nDue to limitations of components available on your platform, outer volumes hosted on the drive cannot be mounted using hidden volume protection.\n\nPossible solutions:\n- Use a drive with 512-byte sectors.\n- Create a file-hosted volume (container) on the drive.\n- Backup the contents of the hidden volume and then update the outer volume.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_UNSUPPORTEDSECTORSIZENOKERNELCRYPTO">Error: The drive uses a sector size other than 512 bytes.\n\nDue to limitations of components available on your platform, partition/device-hosted volumes on the drive can only be mounted using kernel cryptographic services.\n\nPossible solutions:\n- Enable use of the kernel cryptographic services (Preferences > System Integration).\n- Use a drive with 512-byte sectors.\n- Create a file-hosted volume (container) on the drive.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_UNSUPPORTEDSECTORSIZE">Error: The drive uses a sector size other than 512 bytes.\n\nDue to limitations of components available on your platform, partition/device-hosted volumes cannot be created/used on the drive.\n\nPossible solutions:\n- Create a file-hosted volume (container) on the drive.\n- Use a drive with 512-byte sectors.\n- Use VeraCrypt on another platform.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_VOLUMEHOSTINUSE">The host file/device is already in use.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_VOLUMESLOTUNAVAILABLE">Volume slot unavailable.</entry>
  <entry lang="en" key="LINUX_EX2MSG_HIGHERFUSEVERSIONREQUIRED">VeraCrypt requires OSXFUSE 2.5 or above.</entry>
  <entry lang="en" key="EXCEPTION_OCCURRED">Exception occurred</entry>
  <entry lang="vi" key="ENTER_PASSWORD">Điền mật khẩu</entry>
  <entry lang="vi" key="ENTER_TC_VOL_PASSWORD">Nhập vào Mật mã của Tập đĩa VeraCrypt</entry>
  <entry lang="en" key="MOUNT">Mount</entry>
  <entry lang="en" key="MOUNT_POINT">Mount Directory</entry>
  <entry lang="en" key="NO_VOLUMES_MOUNTED">No volumes mounted.</entry>
  <entry lang="en" key="OPEN_NEW_VOLUME">Specify a New VeraCrypt Volume</entry>
  <entry lang="en" key="PARAMETER_INCORRECT">Parameter incorrect</entry>
  <entry lang="en" key="SELECT_KEYFILES">Select Keyfiles</entry>
  <entry lang="en" key="START_TC">Start VeraCrypt</entry>
  <entry lang="en" key="VOLUME_ALREADY_MOUNTED">The volume {0} is already mounted.</entry>
  <entry lang="en" key="UNKNOWN_OPTION">Unknown option</entry>
  <entry lang="vi" key="VOLUME_LOCATION">Vị trí Tập đĩa</entry>
  <entry lang="en" key="VOLUME_HOST_IN_USE">WARNING: The host file/device {0} is already in use!\n\nIgnoring this can cause undesired results including system instability. All applications that might be using the host file/device should be closed before mounting the volume.\n\nContinue mounting?</entry>
  <entry lang="en" key="CANT_INSTALL_WITH_EXE_OVER_MSI">VeraCrypt was previously installed using an MSI package and so it can't be updated using the standard installer.\n\nPlease use the MSI package to update your VeraCrypt installation.</entry>
  <entry lang="en" key="IDC_USE_ALL_FREE_SPACE">Use all available free space</entry>
	<entry lang="en" key="SYS_ENCRYPTION_UPGRADE_UNSUPPORTED_ALGORITHM">VeraCrypt cannot be upgraded because the system partition/drive was encrypted using an algorithm that is not supported anymore.\nPlease decrypt your system before upgrading VeraCrypt and then encrypt it again.</entry>
 </localization>
 <xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="VeraCrypt">
   <xs:complexType>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="localization">
      <xs:complexType>
       <xs:sequence>
        <xs:element name="language">
         <xs:complexType>
          <xs:attribute name="langid" type="xs:string" use="required" />
          <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" />
          <xs:attribute name="en-name" type="xs:string" use="required" />
          <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
          <xs:attribute name="translators" type="xs:string" use="required" />
         </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element minOccurs="4" maxOccurs="4" name="font">
         <xs:complexType>
          <xs:attribute name="lang" type="xs:string" use="required" />
          <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="required" />
          <xs:attribute name="size" type="xs:unsignedByte" use="required" />
          <xs:attribute name="face" type="xs:string" use="required" />
         </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element maxOccurs="unbounded" name="entry">
         <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
           <xs:extension base="xs:string">
            <xs:attribute name="lang" type="xs:string" use="required" />
            <xs:attribute name="key" type="xs:string" use="required" />
           </xs:extension>
          </xs:simpleContent>
         </xs:complexType>
        </xs:element>
       </xs:sequence>
       <xs:attribute name="prog-version" type="xs:string" use="required" />
      </xs:complexType>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
 </xs:schema>
</VeraCrypt>